Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THỰC HIỆN VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí, ngày 28/8/2001; Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Chỉ thị số: 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Quyết định số: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh; Quyết định số: 610/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số: 192/BCTC ngày 25/9/2007 về việc rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí không đúng quy định; Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh về việc miễn thực hiện các khoản thu phí, lệ phí tại Văn bản số: 422/HĐND-TH ngày 18/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Miễn thực hiện thu một số khoản phí, lệ phí đã Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên (như danh mục chi tiết kèm theo).

2. Bãi bỏ khoản thu: Tiền giấy thi, giấy nháp quy định tại khoản I, II, Điều 1 Quyết định số: 610/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên).

Điều 2. Các khoản thu phí, lệ phí khác quy định tại Quyết định số: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh và nội dung khác của Quyết định số: 610/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) về việc phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp vẫn có hiệu lực thi hành.

Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí, lệ phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại phí, lệ phí theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

DANH MỤC

CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC MIỄN
(Kèm theo Quyết định số: 22/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên phí, lệ phí

Nội dung miễn

1

Phí an ninh, trật tự

Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức cá nhân.

2

Phí phòng, chống thiên tai

Miễn phí phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân.

3

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh;

- Kết hôn;

- Khai tử;

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

- Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

- Cấp Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;

- Cấp Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;

- Cấp chứng minh nhân dân.

4

Lệ phí địa chính

Miễn lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.