Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2185/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030; XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Tờ trình số 425/TTr-CTK, ngày 17/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ.VP.UBT;
- Các phòng nghiên cứu;
- Lưu: 1.06.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NAM 2030; XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tổng kết với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược giai đoạn 2011-2020) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; qua đó nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thống kê Việt Nam và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thống kê.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 ( gọi tắt là Chiến lược giai đoạn 2021- 2030) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thống kê cụ thể trên từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh nói riêng, của cả nước nói chung trong giai đoạn mới.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyên, thị xã, thành phố đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thống kê đã được phân công;

- Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thống kê thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách cho giai đoạn 2021-2030.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết: dự kiến tháng 11/2020

2. Địa điểm: Trụ sở Cục Thống kê Vĩnh Long

3. Thành phần tham dự

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Thống kê;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo các Phòng cơ quan Cục Thống kê, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện cơ quan báo chí, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long;

- Đại diện các tổ chức, cá nhân có tham luận tại Hội nghị;

- Đại diện tập thể và các cá nhân được cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020.

4. Nội dung

a) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020, gồm các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, Chương trình hành động của Chiến lược;

- Đánh giá tác động của việc thực hiện Chiến lược đối với sự phát triển thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong 10 năm qua;

- Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Chiến lược thống kê giai đoạn 2021-2030;

- Các kiến nghị, đề xuất xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

b) Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020: Cục Thống kê xây dựng văn bản hướng dẫn, sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thống kê

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là địa phương) triển khai thực hiện kế hoạch này. Thời gian: Trong tháng 08/2020;

b) Tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020 tại các sở, ban, ngành, địa phương. Thời gian: Trong tháng 9/2020;

c) Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Thời gian: Trước ngày 10/11/2020;

d) Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương và hoàn thành dự thảo Báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian: Trong tháng 11/2020;

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030; tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành, địa phương và hoàn thiện dự thảo trên. Thời gian: Từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021;

f) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030. Thời gian: tháng 2/2021.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh và các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện việc đánh giá các nội dung công việc trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (ban hành theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) theo hướng dẫn của Cục Thống kê; đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Cục Thống kê lập dự toán kinh phí Tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Thống kê để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.