Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 (LẦN 3)

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 51/TTr-SKHĐT ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3) gồm các nội dung sau:

1. Về nguồn vốn:

Tổng mức vốn kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 lần 3 là 46.169.854.000.000 đồng (Bốn mươi sáu ngàn một trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu đồng). Trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương:

41.938.600 triệu đồng.

- Vốn cân đối theo tiêu chí:

22.821.377 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn sử dụng đất:

4.740.623 triệu đồng.

- Vốn Xổ số kiến thiết:

6.438.000 triệu đồng.

- Kết dư nguồn cải cách tiền lương năm 2018:

1.500.000 triệu đồng.

- Vốn bội chi ngân sách địa phương:

2.198.600 triệu đồng.

- Nguồn vốn khác:

4.240.000 triệu đồng.

b) Nguồn vốn ngân sách Trung ương:

4.231.254 triệu đồng.

- Vốn nước ngoài (ODA):

4.108.280 triệu đồng.

- Vốn trong nước:

122.974 triệu đồng.

2. Phân bổ vốn cụ thể như sau:

a) Vốn ngân sách địa phương:

- Vốn ngân sách cấp tỉnh: 28.619 tỷ 716 triệu đồng, bố trí cho 672 dự án.

+ Vốn tỉnh tập trung: 18.469 tỷ 296 triệu đồng, bố trí cho 342 dự án.

+ Vốn xổ số kiến thiết: 6.291 tỷ 100 đồng, bố trí cho 204 dự án.

+ Vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện: 3.859 tỷ 320 triệu đồng, bố trí cho 126 dự án.

- Vốn bội chi ngân sách địa phương: 2.198 tỷ 600 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

- Vốn ngân sách cấp huyện: 8.600 tỷ 841 triệu đồng (bao gồm: 6.350 tỷ đồng vốn phân cấp theo tiêu chí, 1.060 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho 15 dự án, 1.190 tỷ 841 triệu đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp huyện từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh cho 66 dự án).

- Dự phòng chưa phân bổ: 2.519 tỷ 443 triệu đồng

b) Vốn ngân sách Trung ương: 4.231 tỷ 254 triệu đồng, phân bổ theo Quyết định của Trung ương giao.

(Phân bổ vốn đầu tư từng danh mục dự án theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CV, TH, Công Báo, Website;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN