Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 22/01/2020 và Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Sơn La (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các tổ chức có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh ;
- Lưu: VT, NC (Hằng 30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG TRANG THÔNG ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 218/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Sự cần thiết ban hành Đề án

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong thời gian gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương đã được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm. Khả năng tiếp cận của nhân dân với hệ thống pháp luật ngày càng được nâng lên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có nhiều kênh thông tin để tiếp cận với pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Luật, các văn bản Luật, văn bản dưới Luật; chính sách pháp luật của tỉnh... trên địa bàn tỉnh Sơn La bằng các hình thức truyền thống như: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền; Hội thi; cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các phương tiện thông tin, truyền thông; báo chí; Cổng/Trang thông tin điện tử; thông qua công tác xét xử; trợ giúp pháp lý; công tác hòa giải ở cơ sở; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động; qua các lễ hội văn hóa, văn nghệ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng nông thôn mới; thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; qua các buổi họp bản, tiểu khu, tổ dân phố; tiếp xúc cử tri...

Để tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021ˮ. Theo nội dung Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh phải xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, liên kết với Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

Vì vậy việc thực hiện “Xây dựng Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Sơn La” là thực sự cần thiết.

2. Căn cứ pháp lý

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”;

Công văn 2500/BTP-PBDGPL ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2020”;

Công văn 2556/UBND-NC ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2500/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La; quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La

Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La; quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La bảo đảm các yêu cầu sau:

1.1. Về vị trí: Thiết lập vị trí Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện Trang chủ của Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

1.2. Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

- Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của sở, ngành, địa phương: Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý.

- Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật.

- Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến.

- Đối thoại chính sách - pháp luật.

- Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của sở, ngành, địa phương.

- Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (Báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...).

- Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

1.3. Về kỹ thuật: Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật đặt ở giữa giao diện Trang chủ của Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La

Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La (các tài liệu ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác).

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

4. Về kỹ thuật công nghệ

4.1. Hệ thống xây dựng phải đảm bảo

Về công nghệ; an toàn truyền thông; tính tương thích với các hệ thống khác khi cần mở rộng, kết nối; khả năng phân lập lỗi (dễ dàng phân tách cũng như phát hiện lỗi khi có sự cố, việc xử lý sự cố tại một điểm sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của toàn bộ mạng); về tính mềm dẻo...

4.2. Chức năng của phần mềm đảm bảo đầy đủ các tính năng như:

- Quản lý bài viết: Soạn tin bài, biên tập, phê duyệt, xuất bản và khai thác bài viết.

- Quản lý hoạt động các lĩnh vực liên quan đến pháp luật: Thêm mới, sửa, xóa các hoạt động.

- Đồng bộ dữ liệu, kết nối liên thông dữ liệu với Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La; quản lý, vận hành và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

2. Biên soạn, cung cấp tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải, cập nhật theo quy định trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Năm 2020

Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết chia sẻ với Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

2. Từ năm 2021 trở đi

Duy trì, nâng cấp Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hoạt động ổn định, bền vững. Tiếp tục vận hành, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để đáp ứng công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

VI. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 1.162.500.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng); trong đó:

1.1. Kinh phí năm 2020: 800.000.000 đồng, cụ thể:

- Chi phí xây dựng phần mềm:

696.500.000 đồng.

- Chi thuê máy chủ:

71.500.000 đồng.

- Duy trì tên miền:

1.000.000 đồng.

- Chi phí khác:

31.000.000 đồng.

1.2. Chi phí duy trì hệ thống từ năm 2021 - 2025 (05 năm): 362.500.000 đồng, cụ thể:

- Chi thuê máy chủ: 71.500.000 đồng/1 năm x 5 năm:

357.500.000 đồng.

- Duy trì tên miền: 1.000.000 đồng/1 năm x 5 năm:

5.000.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác thực hiện Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Tham mưu kiểm tra, tổng hợp kết quả, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh gắn với việc đánh giá hàng năm thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021ˮ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm được giao; bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu với UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu với UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

Trên đây là Đề án xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện./.