Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 217/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH CAO BẰNG TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 464/TTr-SYT ngày 17 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí pháp lý

- Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là Trung tâm Pháp y) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Pháp y chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Chức năng

Trung tâm Pháp y có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh bao gồm:

a) Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;

b) Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;

c) Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền;

d) Giám định và giám định lại trên hồ sơ;

đ) Các trường hợp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

e) Giám định pháp y theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

a) Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;

b) Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về chuyên ngành pháp y.

4. Tham gia công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực pháp y. Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực giám định pháp y.

5. Thực hiện dịch vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp và Viện Pháp y Quốc gia về hoạt động giám định pháp y, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được quyền đề nghị phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng trang thiết bị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác giám định pháp y theo quy định của pháp luật.

2. Được quyền mời chuyên gia, người giám định theo vụ việc và sử dụng các kết luận chuyên môn trong quá trình thực hiện giám định pháp y.

3. Được quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện giám định pháp y.

4. Được từ chối thực hiện giám định pháp y nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định.

5. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định pháp y; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định pháp y khi trả kết quả giám định pháp y.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Pháp y

Trung tâm Pháp y có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên pháp y.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức: có 01 phòng chức năng và 01 khoa chuyên môn

- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

- Khoa chuyên môn: Khoa Giám định tổng hợp - Cận lâm sàng.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số người làm việc của Sở Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

Điều 5. Chế độ làm việc và trách nhiệm

1. Trung tâm Pháp y làm việc theo Quy chế làm việc của Sở Y tế, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Giám đốc Trung tâm Pháp y chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong đơn vị mình.

3. Giám đốc Trung tâm Pháp y có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo Sở Y tế về tổ chức, hoạt động của đơn vị mình; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Pháp y.

4. Căn cứ các quy định của pháp luật, Giám đốc Trung tâm Pháp y phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó giám đốc Trung tâm, viên chức, người lao động trong đơn vị. Việc phân công, bố trí nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện theo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

5. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm thay Giám đốc điều hành các hoạt động của đơn vị.

6. Viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Viện Pháp y quốc gia, Bộ Y tế: Trung tâm Pháp y chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ pháp y của Bộ Y tế và Viện Pháp y Quốc gia.

2. Đối với Sở Y tế: Trung tâm Pháp y chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và nguồn lực của Sở Y tế. Trung tâm Pháp y có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các hoạt động khác của Trung tâm.

3. Đối với Sở Tư pháp: Trung tâm Pháp y chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về công tác giám định tư pháp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

4. Đối với cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân: Trung tâm Pháp y thực hiện các quyết định trưng cầu giám định về pháp y, tham gia tố tụng với tư cách là cơ quan giám định, giám định viên tư pháp theo luật định.

5. Đối với cá nhân, tổ chức: Trung tâm Pháp y thực hiện các yêu cầu giám định về pháp y theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Pháp y xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng thuộc Trung tâm Pháp y trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; tổ chức triển khai các hoạt động của Trung tâm Pháp y theo đúng nội dung của Quy định này và các quy định của pháp luật khác liên quan.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình hoạt động nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Trung tâm Pháp y có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Pháp y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Y tế; (b/c)
- TT Tỉnh ủy; (b/c)
- TT HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (bản Đt)
- Sở Y tế; (bản Đt)
- Sở Nội vụ; (bản Đt)
- Các PCVP UBND tỉnh; (bản Đt)
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh