Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2165/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 297/TTr-STNMT-VP ngày 11/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được công bố tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục số thứ tự số 01, số 02, số 03 lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành kèm theo Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT t
ình;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mã số TTHC: 1.000987, có 01 quy trình)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Thời gian xử lý bước 1: 02 ngày

 

 

Bước 1.1

Tiếp nhận h

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Giấy tiếp nhận tờ khai và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

0,5

 

Bước 1.2

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Nếu trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

1,5

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Thời gian xử lý bước 2: 7,5 ngày

 

 

Bước 2.1

Nhận hồ sơ và phân công thực hiện

Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Kiểm tra hồ sơ, phân công, chuyển hồ sơ cho chuyên viên thẩm định

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

0,5

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH;

Thẩm định hồ sơ:

- Tổ chức kiểm tra thực địa (nếu cần);

- Lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu càn).

- Trường hợp 1: Nếu đủ điều kiện: Lập tờ trình, dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng

- Trường hợp 2: Nếu không đủ điều kiện để cấp phép thì Dự thảo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.

- Trường hợp 3: phải bổ sung, chỉnh sửa đhoàn thiện hồ sơ thì Dự thảo Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Dự thảo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.

- Biên bản kiểm tra (nếu có);

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có);

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có);

06

 

 

Bước 2.3

Kiểm tra xem xét nội dung hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Kiểm tra nội dung: hồ sơ, tờ trình, dự thảo Giấy phép hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ hoặc Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

01

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Ký duyệt hồ sơ

Thời gian xử lý bước 3: 02 ngày

 

 

Bước 3.1

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

+ Duyệt dự thảo giấy phép; ký duyệt Tờ trinh, đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

+ Ký duyệt văn bản bổ sung hồ sơ đối với trường hợp cần bổ sung; hoặc ký duyệt thông báo từ chối giải quyết và không cấp giấy phép.

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

1,5

Dừng tính đối với trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 

Bước 3.2

Vào số, đóng dấu chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở và Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh với trường hợp đủ điều kiện giải quyết;

+ Thực hiện gửi phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân đối với trường hợp bổ sung và thực hiện tiếp nhận hồ sơ bổ sung, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

+ Chuyển Bước trả kết quả (Bước 5.2) đối với trường hợp từ chối giải quyết.

- Tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư s01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

0,5

UBND tnh

Bước 4

Xem xét, quyết định

Thời gian xử lý bước 4: 05 ngày

 

 

Bước 4.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho chuyên viên theo phân công của Văn phòng UBND

Hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường

0,25

 

 

Bước 4.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Xử lý

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

02

 

 

Bước 4.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xử lý

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,5

 

 

Bước 4.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Duyệt

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

01

 

 

Bước 4.5

Phê duyệt

Lãnh đạo tỉnh

Ký duyệt

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

01

 

 

Bước 4.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN và MT

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ quả Sở TN và MT

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,25

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Nhận, tổng hợp kết quả trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thời gian xử lý bước 5: 0,5 ngày

 

 

Bước 5.1

Nhận, tổng hợp kết quả trả lời

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời về việc không cấp giấy phép từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh.

Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Nhập thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả hoặc phần mềm một cửa điện tử.

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,5

 

 

Bước 5.2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Trả kết quả là Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với trường hợp đồng ý giải quyết;

+ Trả kết quả là Thông báo từ chối giải quyết hoặc Văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đồng ý giải quyết, hoàn trả hồ sơ.

 

 

 

Hồ sơ Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được lưu tại phòng Khoáng sản Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, thời gian lưu theo thời hạn của giấy phép. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mã số TTHC: 1.000970, có 01 quy trình)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Thời gian xử lý bước 1: 02 ngày

 

 

Bước 1.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

- Giấy tiếp nhận tờ khai và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01- Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

0,5

 

Bước 1.2

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Nếu trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

1,5

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Thời gian xử lý bước 2: 7,5 ngày

 

 

Bước 2.1

Nhận hồ sơ và phân công thực hiện

Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Kiểm tra hồ sơ, phân công, chuyển hồ sơ cho chuyên viên thẩm định

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

0,5

 

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH;

Thẩm định hồ sơ:

- Tổ chức kiểm tra thực địa (nếu cần);

- Lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu cần).

- Trường hợp 1: Nếu đủ điều kiện: Lập tờ trình, dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng

- Trường hợp 2: Nếu không đủ điều kiện để cấp phép thì Dự thảo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.

- Trường hợp 3: phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ thì Dự thảo Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Dự thảo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.

- Biên bản kiểm tra (nếu có);

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có);

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01 /2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có);

06

 

 

Bước 2.3

Kiểm tra xem xét nội dung hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Kiểm tra nội dung: hồ sơ, tờ trình, dự thảo Giấy phép hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ hoặc Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

01

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Ký duyt hồ sơ

Thời gian xử lý bước 3: 02 ngày

 

 

Bước 3.1

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

+ Duyệt dự thảo giấy phép; ký duyệt Tờ trình, đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

+ Ký duyệt văn bản bổ sung hồ sơ đối với trường hợp cần bổ sung; hoặc ký duyệt thông báo từ chối giải quyết và không cấp giấy phép.

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT- VPCP, (nếu có).

1,5

Dừng tính đối với trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 

Bước 3.2

Vào số, đóng dấu chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở và Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh với trường hợp đủ điều kiện giải quyết;

+ Thực hiện gửi phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân đối với trường hợp bổ sung và thực hiện tiếp nhận hồ sơ bổ sung, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

+ Chuyển Bước trả kết quả (Bước 5.2) đối với trường hợp từ chối giải quyết.

- Tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

0,5

UBND tỉnh

Bước 4

Xem xét, quyết định

Thời gian xử lý bước 4: 05 ngày

 

 

Bước 4.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho chuyên viên theo phân công của Văn phòng UBND

Hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường

0,25

 

 

Bước 4.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Xử lý

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

02

 

 

Bước 4,3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xử lý

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,5

 

 

Bước 4.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Duyệt

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

01

 

 

Bước 4.5

Phê duyệt

Lãnh đạo tỉnh

Ký duyệt

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

01

 

 

Bước 4.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN và MT

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ quả Sở TN và MT

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,25

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Nhận, tổng hợp kết quả trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thời gian xử lý bước 5: 0,5 ngày

 

 

Bước 5.1

Nhận, tổng hợp kết quả trả lời

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời về việc không cấp giấy phép từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh.

Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Nhập thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả hoặc phần mềm một cửa điện tử.

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,5

 

 

Bước 5.2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Trả kết quả là Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với trường hợp đồng ý giải quyết;

+ Trả kết quả là Thông báo từ chối giải quyết hoặc Văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đồng ý giải quyết, hoàn trả hồ sơ.

 

 

 

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được lưu tại phòng Khoáng sản Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, thời gian lưu theo thời hạn của giấy phép. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

3.Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mã số TTHC: 1.000943, có 01 quy trình)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân

- Nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Nếu trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

- Giấy tiếp nhận tờ khai và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

0,25

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Thời gian xử lý bước 2: 1,5 ngày

 

 

Bước 2.1

Nhận hồ sơ và phân công thực hiện

Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Kiểm tra hồ sơ, phân công, chuyển hồ sơ cho chuyên viên thẩm định

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân

0,25

 

Bước 2.2

Thm định hồ sơ

Chuyên viên phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH;

Thm định hồ sơ:

- Tổ chức kiểm tra thực địa (nếu cần);

- Lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu cần).

- Trường hợp 1: Nếu đủ điều kiện: Lập tờ trình, dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng

- Trường hợp 2: Nếu không đủ điều kiện để cấp phép thì Dự thảo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.

- Trường hợp 3: phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ thì Dự thảo Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Dự thảo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép.

- Biên bản kiểm tra (nếu có);

- Văn bản lấy ý kiến (nếu có);

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có);

01

 

Bước 2.3

Kiểm tra xem xét nội dung hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Kiểm tra nội dung: hồ sơ, tờ trình, dự thảo Giấy phép hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ hoặc Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

0,25

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Ký duyệt hồ sơ

Thời gian xử lý bước 3: 0,5 ngày

 

 

Bước 3.1

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

+ Duyệt dự thảo giấy phép; ký duyệt Tờ trình, đi với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

+ Ký duyệt văn bản bổ sung hồ sơ đối với trường hợp cần bổ sung; hoặc ký duyệt thông báo từ chối giải quyết và không cấp giấy phép.

- Dự thảo tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

0,25

Dừng tính đối với trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Bước 3.2

Vào số, đóng dấu chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư Sở và Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh với trường hợp đủ điều kiện giải quyết;

+ Thực hiện gửi phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân đối với trường hợp bổ sung và thực hiện tiếp nhận hồ sơ bổ sung, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

+ Chuyển Bước trả kết quả (Bước 5.2) đối với trường hợp từ chối giải quyết.

- Tờ trình, dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ);

- Phiếu Yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (theo Mẫu số 02- Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), (nếu có);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, (nếu có).

0,25

UBND tnh

Bước 4

Xem xét, quyết định

Thời gian xử lý bước 4: 2,5 ngày

 

 

Bước 4.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho chuyên viên theo phân công của Văn phòng UBND

Hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường

0,25

 

 

Bước 4.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Xử lý

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

01

 

 

Bước 4.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xử lý

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,25

 

 

Bước 4.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Duyệt

- Dự thảo giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,25

 

 

Bước 4.5

Phê duyệt

Lãnh đạo tỉnh

Ký duyệt

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,5

 

 

Bước 4.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN và MT

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ quả Sở TN và MT

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,25

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Nhận, tổng hợp kết quả trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thời gian xử lý bước 5: 0,25 ngày

 

 

Bước 5.1

Nhận, tổng hợp kết quả trả lời

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nhận giấy phép hoặc văn bản trả lời về việc không cấp giấy phép từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh.

Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho phòng Khoáng sản Nước KTTV và BĐKH

Nhập thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả hoặc phần mềm một cửa điện tử.

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 05, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); hoặc văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do

0,25

 

 

Bước 5.2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Trả kết quả là Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với trường hợp đồng ý giải quyết;

+ Trả kết quả là Thông báo từ chối giải quyết hoặc Văn bản trả lời việc không cấp giấy phép và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đồng ý giải quyết, hoàn trả hồ sơ.

 

 

 

Hồ sơ Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được lưu tại phòng Khoáng sản Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, thời gian lưu theo thời hạn của giấy phép. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.