Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1978 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC TÁCH TỔNG CỤC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT KHỎI BỘ LAO ĐỘNG VÀ ĐỔI TÊN LÀ TỔNG CỤC DẠY NGHỀ, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiếp pháp năm 1959 và điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn việc tách Tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật khỏi Bộ Lao động và đổi tên là Tổng cục dạy nghề, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ

.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh