Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Tờ trình số 83/TTr-SVHTTDL, ngày 08/6/2020) và ý kiến thống nhất của thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- TT. UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Cơ quan TW tại tỉnh;
- Như Điều 3;
- CVP, các PVP.UBNDT;
- Phòng VH-XH;
- Lưu: VT. 3.01.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLữ Quang Ngời

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số:2157 /QĐ-UBND, ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang; cơ quan báo chí; thân nhân gia đình liệt sĩ; các đoàn khách và nhân dân tỉnh Vĩnh Long khi tham gia lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa

1. Tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đảm bảo thống nhất về thời điểm, thành phần, nghi thức, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống.

2. Thống nhất phân công nhiệm vụ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan trong phối hợp chuẩn bị tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ sau được hiểu theo Nghị định 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:

1. “Năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”.

2. “Năm khác” là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.

Chương II

NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH

Điều 5. Các dịp tổ chức

1. Hằng năm tổ chức lễ viếng vào các dịp

a) Tết Nguyên đán;

b) Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02);

c) Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4);

d) Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7);

đ) Kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9);

* Lưu ý: Tết Nguyên đán và Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nếu có thời gian cách nhau 20 ngày trở lại thì tổ chức một lễ viếng.

2. Tổ chức lễ viếng gắn với các sự kiện

a) Kỷ niệm ngày thành lập (tái lập) tỉnh Vĩnh Long; Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (vào các năm tròn); Kỷ niệm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (vào các năm tròn);

b) Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ;

c) Các sự kiện khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.

3. Danh nghĩa tổ chức lễ viếng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

4. Thời gian tổ chức: do Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo.

Điều 6. Thành phần tham dự

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương (nếu có);

2. Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh;

3. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long);

4. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long);

5. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh không là Tỉnh ủy viên (cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long);

6. Thành ủy, HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Vĩnh Long;

7. Công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên;

8. Quần chúng nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Điều 7. Đội hình và nghi thức

1. Đội hình

Đoàn đại biểu tập trung tại địa điểm tổ chức, đứng theo sơ đồ vị trí được bố trí trước sân tượng đài liệt sĩ.

2. Nghi thức

a) Có đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương viếng

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Mời đại biểu đặt vòng hoa:

+ Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương (Mời 02 đồng chí có chức vụ cao nhất);

+ Đại biểu lãnh đạo tỉnh (Mời một đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy có chức vụ cao nhất; một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh có chức vụ cao nhất);

(Mỗi vòng hoa có 02 đồng chí của đội tiêu binh khiêng đi trước, lãnh đạo đi sau).

- Mời đại biểu về vị trí;

- Người điều hành lễ viếng đọc điếu văn;

- Phút mặc niệm (mở nhạc bài Hồn tử sĩ);

- Mời đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu đoàn của Bộ, ngành Trung ương (nếu có); lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài liệt sĩ và phần mộ các liệt sĩ trong nghĩa trang;

- Mời các đại biểu dâng hương tại tượng đài liệt sĩ và phần mộ các liệt sĩ trong nghĩa trang.

- Kết thúc buổi lễ.

b) Không có đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương viếng

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Mời đại biểu lãnh đạo tỉnh lên đặt vòng hoa, gồm:

+ Một đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy (chức vụ cao nhất); Một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh (chức vụ cao nhất) cùng lên đặt chung một vòng hoa.

+ Một đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng lên đặt chung một vòng hoa.

(Mỗi vòng hoa có 02 đồng chí của đội tiêu binh khiêng đi trước, lãnh đạo đi sau).

- Người điều hành lễ viếng đọc điếu văn;

- Phút mặc niệm (mở nhạc bài Hồn tử sĩ);

- Mời lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dâng hương tại tượng đài liệt sĩ và phần mộ các liệt sĩ trong nghĩa trang.

- Kết thúc buổi lễ.

Điều 8. Vòng hoa, băng vòng hoa

1. Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa

a) Vòng hoa của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương: Vòng hoa có kích thước 1m x 1,4m; Băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m;

b) Vòng hoa của Lãnh đạo tỉnh: Vòng hoa có kích thước 0,8m x 1,2m; Băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.

2. Nội dung băng vòng hoa

a) Vòng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ghi “Đồng chí (họ và tên), chức vụ, kính viếng”;

b) Vòng hoa đoàn đại biểu của Bộ, ngành Trung ương

- Phía trên ghi “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ”;

- Phía dưới ghi dòng chữ nhỏ “Tên cơ quan, kính viếng”;

c) Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long

- Phía trên ghi “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ”;

- Phía dưới ghi dòng chữ nhỏ “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long kính viếng”;

d) Vòng hoa của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long

- Phía trên ghi “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ”;

- Phía dưới ghi dòng chữ nhỏ “Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long kính viếng”;

3. Màu băng vòng hoa, vị trí băng vòng hoa

a) Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng.

b) Băng vòng hoa kết cố định ở vị trí từ trái qua phải vòng hoa (bên trái thấp hơn bên phải).

Điều 9. Vị trí đặt vòng hoa

1. Có đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương viếng

a) Vòng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương đặt bên trái tượng đài liệt sĩ từ dưới nhìn lên (trừ trường hợp Trung ương có chỉ đạo khác)

b) Vòng hoa Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long đặt bên phải tượng đài liệt sĩ từ dưới nhìn lên (trừ trường hợp Trung ương có chỉ đạo khác)

2. Không có đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương viếng

a) Vòng hoa Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long đặt bên trái tượng đài liệt sĩ từ dưới nhìn lên;

b) Vòng hoa của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đặt bên phải tượng đài liệt sĩ từ dưới nhìn lên;

Điều 10. Hàng tiêu binh

Khi tổ chức lễ viếng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước lối vào Đài liệt sĩ và bố trí các đồng chí của đội tiêu binh khiêng vòng hoa.

Điều 11. Trang phục

1. Đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mặc trang phục công sở, trang phục dân tộc, tôn giáo, lễ phục ngành,…trang nghiêm, lịch sự, phù hợp theo quy định.

2. Đại biểu là quần chúng nhân dân, thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ, phóng viên làm nhiệm vụ đưa tin, chụp ảnh mặc trang phục lịch sự, gọn gàng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Vào các dịp tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở, ngành liên quan trao đổi thống nhất một số công việc có liên quan cho công tác chuẩn bị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để bố trí ngày viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- Chuẩn bị vòng hoa (Nếu có lãnh đạo Trung ương có vòng hoa riêng; Đoàn của Bộ, ngành Trung ương bố trí thêm vòng hoa).

- Trang trí, tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trước buổi lễ viếng; chuẩn bị nhang, đèn cho đại biểu dâng hương; đồng thời phân công công chức, viên chức phục vụ lễ viếng.

- Sắp xếp, hướng dẫn đại biểu tham dự lễ viếng và công tác hậu cần khác tại nghĩa trang (bố trí chỗ đậu xe, treo cờ,…).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chuẩn bị chương trình, điếu văn; phục vụ âm thanh; điều hành lễ viếng.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong tham mưu tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh gắn với các sự kiện, các dịp kỷ niệm của tỉnh.

- Triển khai và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi có vướng mắc phát sinh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Vào các dịp tổ chức lễ viếng, trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí ngày viếng nghĩa trang liệt sĩ và ban hành Thông báo tổ chức lễ viếng đến các đại biểu tham dự.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh bố trí đội tiêu binh phục vụ lễ viếng; đảm bảo công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra lễ viếng.

5. Công an tỉnh

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí đội tiêu binh phục vụ lễ viếng; đảm bảo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ viếng.

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham dự lễ viếng nghĩa trang đảm bảo theo thành phần, số lượng thông báo. Tuân thủ các quy định khi tham dự lễ viếng đảm bảo an toàn, trang trọng và nghiêm túc.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ quy định này, cấp huyện chủ động nghiên cứu xây dựng quy định viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương cho phù hợp để thực hiện.

Trên đây là Quy định tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Các cơ quan, đơn vị có liên quan hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.