Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2152/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phvề kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 39/TTr-STP ngày 27/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyn giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thủ tục hành chính của lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc STài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phNam Định và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Website tnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ LĨNH VỰC GIAO DỊCH ĐẢM BẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

- Nghị định s 99/2015/NĐ-CP

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Nam Định

 

2

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chng nhận

4

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tải sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà

5

Đăng ký thế chấp dự án đu tư xây dựng nhà ở, nhà hình thành trong tương lai

6

Đăng ký thay đi nội dung thế chấp đã đăng ký

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

8

Xóa đăng ký thế chấp

9

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

10

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Mã số HS

Tên TTHC

Văn bản quy đnh

1

T-NDH-275210-TT

Đăng ký thế chấp nhà hình thành trong tương lai lần đầu

- Lut Nhà ở 2014

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Nhà ở

2

T-NDH-275211-TT

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

3

T-NDH-275212-TT

Yêu cu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chp do lỗi của cơ quan đăng ký

4

T-NDH-275213-TT

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp

5

T-NDH-275214-TT

Đăng ký văn bn thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai

6

T-NDH-275215-TT

Chuyn tiếp đăng ký thế chấp nhà hình thành trong tương lai