Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016-2020 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 454/QĐ-UBND NGÀY 22/3/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 179/TTr-SNNPTNT ngày 04/02/2020 và ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 168/STC-HCSN ngày 21/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các nội dung:

1. Tại Mục VI: Điều chỉnh nhiệm vụ “Thành lập hội chủ rừng phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Ngãi” từ “năm 2019” thành “năm 2020”

2. Tại Mục VIII: Điều chỉnh khái toán kinh phí thực hiện kế hoạch, thành:

a) Khái toán tổng kinh phí thực hiện

- Khái toán tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 3.875.452.790 đồng;

Trong đó:

- Khái toán theo năm thực hiện:

+ Năm 2018: 635.000.000 đồng;

+ Năm 2019: 629.182.000 đồng;

+ Năm 2020: 2.611.270.790 đồng;

- Chia theo nguồn kinh phí:

+ Ngân sách Trung ương: 2.975.452.790 đồng;

+ Vốn khác (Doanh nghiệp, hộ gia đình,...): 900.000.000 đồng.

b) Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hàng năm đối với ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững là 2.975.452.790 đồng, gồm:

+ Năm 2018: 535.000.000 đồng;

+ Năm 2019: 529.182.000 đồng;

+ Năm 2020: 1.911.270.790 đồng;

- Vốn khác: Huy động từ các Doanh nghiệp, hộ gia đình, các tổ chức khác,... là 900.000.000 đồng, gồm:

+ Năm 2018: 100.000.000 đồng;

+ Năm 2019: 100.000.000 đồng;

+ Năm 2020: 700.000.000 đồng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Kế hoạch và triển khai Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCP(NL), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong51)

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng