Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 214/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN CÔNG TRÌNH VĂN HÓA: BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2001,
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2005, kỳ họp thứ 3;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng nộp Phí tham quan công trình văn hóa - Bảo tàng Điêu khắc Chăm:

Tổ chức, cá nhân tham quan công trình văn hoá - Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Điều 2. Mức thu Phí tham quan công trình văn hóa - Bảo tàng Điêu khắc Chăm quy định như sau:

 ĐVT: Đồng/lượt/người

STT

ĐỐI TƯỢNG

MỨC THU

1

Người lớn

20.000

2

Học sinh, sinh viên (từ 16 tuổi lên)

5.000

3

Trẻ em (dưới 16 tuổi)

Miễn phí

Điều 3. Giao Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức thu Phí tham quan công trình văn hoá: Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Điều 4. Quản lý và sử dụng Phí tham quan công trình văn hóa: Bảo tàng Điêu khắc Chăm quy định như sau:

Bảo tàng Đà Nẵng được trích 35% trên tổng số tiền phí thu được để chi cho công tác tổ chức thu phí. Số tiền còn lại (65%) nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Số tiền được trích nếu cuối năm chi không hết thì được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Điều 5. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định của UBND thành phố ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá - Thông tin, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 7;
- Bộ Tài chính;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP, CVVP;
- Các Sở, ngành thuộc thành phố;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh