Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 87/HĐND-TH ngày 28/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 287/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 19 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án do địa phương xác định vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà với các nội dung như sau:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất:

- Dự án xây dựng Nhà máy nước sạch (của Công ty TNHH NN1TV xây dựng và cấp nước TT.Huế) tại phường Hương Vân;

- Dự án chỉnh trang hói và làm đường bêtông tổ dân phố 4 tại phường Tứ Hạ;

- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Khe Trái nối dài Trạm bơm Long Khê tại phường Hương Vân;

- Dự án mở rộng trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ tại phường Tứ Hạ;

- Dự án đường liên thôn An Thuận - Vân Cù tại xã Hương Toàn;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 01)

2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

- Dự án đường liên thôn An Thuận - Vân Cù tại xã Hương Toàn;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 02)

3. Danh mục công trình, dự án do địa phương xác định:

- Phân lô để đấu giá các khu đất xen ghép tại tổ dân phố 3, 5, 6 và đường Kim Trà, phường Tứ Hạ;

- Phân lô để đấu giá các khu đất xen ghép tại tổ dân phố Giáp Thượng 1 và Giáp Thượng 2, phường Hương Văn;

- Phân lô để đấu giá các khu đất xen ghép tại thôn La Khê Trẹm, Hải Cát 1, Hải Cát 2, Liên Bằng, xã Hương Thọ;

- Đấu giá bãi tập kết cát sỏi tại tổ dân phố Giáp 3, phường Hương Văn;

- Đấu giá bãi tập kết cát sỏi tại tổ dân phố 8, phường Hương Vân;

- Đấu giá bãi tập kết cát sỏi tại thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 03)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án do thị xã xác định vào Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Phòng TNMT xã Hương Trà;
- VP: các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ