Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 123/TTr-LHH ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2017, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ tư vấn: Nghiên cứu những tác động của việc sản xuất rau, hoa trong nhà màn, nhà kính đến môi trường, khí hậu và cảnh quan của thành phố Đà Lạt; đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm đảm bảo cho ngành sản xuất rau, hoa phát triển một cách bền vững (năm 2016 chuyển sang).

2. Nhiệm vụ phản biện: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế.

3. Tổ chức các Hội thảo khoa học tư vấn:

a. Giải pháp chống ùn tắt giao thông tại đô thị thành phố Đà Lạt.

b. Giải pháp quản lý đất đai và tài sản trên đất được giao đối với các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

c. Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

d. Giải pháp khả thi thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2017 theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm