Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2135/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1441/SNN&PTNT-CNTY ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ: Đối với cơ sở chăn nuôi (trừ cơ sở chăn nuôi liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp); doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa thực hiện theo khoản 1, 2 và 3 Điều 1, Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trình tự, thủ tục, hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1; điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 và khoản 4 của Điều 6, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2. Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu huỷ lợn mắc bệnh DTLCP (kể cả lợn và các sản phẩm từ lợn do các lực lượng chống buôn lậu, tổ cơ động, chốt, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu huỷ); lực lượng phun hoá chất khử trùng tiêu độc tập trung phục vụ phòng, chống dịch; lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và tổ cơ động. Mức chi 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

3. Cơ chế hỗ trợ

a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho thực hiện nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 và cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

b) Ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch cấp huyện quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

c) Ngân sách xã hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

d) Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách địa phương theo phân cấp để thực hiện; nếu nguồn ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương thì cấp xã báo cáo cấp huyện, cấp huyện báo cáo cấp tỉnh để cân đối, bổ sung đảm bảo nguồn lực thực hiện.

4. Giám sát việc tổ chức hỗ trợ:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP tại địa phương mình quản lý.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành:

a) Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Lập dự trù kinh phí hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch cấp tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh quyết toán kinh phí được phê duyệt theo quy định;

+ Tổng hợp chung tình hình bệnh DTLCP, báo cáo UBND tỉnh và các cấp theo quy định.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và thẩm định kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo hiệu quả theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành phố trong phòng, chống bệnh DTLCP.

2. UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn:

- Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do bệnh DTLCP trên địa bàn theo đúng đối tượng và định mức theo quy định; tổng hợp kinh phí hỗ trợ kèm theo hồ sơ gửi Sở Tài chính thẩm định (đồng thời gửi Sở Nông nghiệp & PTNT), trình UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí. Thực hiện việc chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các đối tượng được hỗ trợ trên phạm vị địa bàn quản lý theo quy định.

- Thẩm định, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và các chi phí phục vụ phòng, chống dịch theo quy định.

b) Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại địa phương; trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí bổ sung phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

a) Đối với các trường hợp xảy ra dịch và đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 27/6/2019 thì áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ- UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các quy định hiện hành khác.

b) Đối với các trường hợp xảy ra dịch và đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận, lực lượng tham gia phòng chống dịch từ ngày 27/6/2019 đến ngày Quyết định có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2019 và thay thế Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 1242/QĐ- UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TTTU;TTHĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT,
- - CPVP;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN2.
- (O: b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước