Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2132/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 364/QĐ-NHNN NGÀY 13/2/2008 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 364/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 2 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu bắt buộc như sau: “Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 được cầm cố để vay vốn, chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng làm công cụ cho nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Quy định hiện hành”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10  năm 2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP , Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2132/QĐ-NHNN năm 2008 sửa đổi Quyết định 364/QĐ-NHNN về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 2132/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/09/2008
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Nguyễn Văn Giàu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản