Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN (ĐỢT 04 NĂM 2016) ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO VÀ CĂM-PU-CHIA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 104/TTr-SLĐTBXH ngày 08/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với: 05 người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia (có tên trong danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 88.500.000 đồng (tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng)

Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- CT, PCT Nguyễn Xuân Bình;
- Như Điều 2;
- SLĐTBXH;
- CPVP;
- CV: LĐ, YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

DANH SÁCH

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN (ĐỢT 04 NĂM 2016) ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHIA CÒN SỐNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTG NGÀY 14/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT

Họ và tên người hưởng trợ cấp

Ngày, tháng, năm sinh

i đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp còn sống)

Tổng thời gian công tác tại Lào, Campuchia

Số tiền trợ cấp được hưởng (đồng)

Thân nhân người hưởng trợ cấp

Nam

Nữ

Người đứng tên nhận trợ cấp

Quan hệ với người hưởng trợ cấp

i đăng ký hộ khẩu thường trú

I

NGÔ QUYỀN (01 người)

 

 

 

 

10,500,000

 

 

 

1

Nguyễn Bình Doãn

10/9/1948

 

Số 319 Đà Nẵng, Vạn Mỹ

03 năm 4 tháng

10,500,000

 

 

 

II

HẢI AN (04 người)

 

 

 

 

78,000,000

 

 

 

2

Vũ Đình Mộc

2/9/1945

 

Số 11, Nguyễn Thị Thuận, TDP E1, Cát Bi

6 năm 2 tháng

19,500,000

 

 

 

3

Đào Viết Tố

20/6/1945

 

Số 6 B175, Thành Tô

4 năm 2 tháng

13,500,000

 

 

 

4

Trần Văn Cốc

11/9/1944

 

Số 37, khu A, Thành Tô

8 năm 5 tháng

25,500,000

 

 

 

5

Nguyễn Văn Trứ

2/3/1940

 

Phường Nam Hải

6 năm 5 tháng

19,500,000

 

 

 

TỔNG CỘNG: 05 NGƯỜI

 

 

 

88,500,000

 

 

 

Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.