Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 546/TTr-SKHCN, ngày 06/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

- Phê duyệt 15 (mười lăm) quy trình nội bộ của 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Phụ lục 1 kèm theo).

- Bãi bỏ 19 quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND, ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập cấu hình điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Phòng VHXH, BTCD-NC, HC-TC;
- Lưu: VT, 1.19.30.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2113/QĐ-UBND, ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục TTHC

I

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 

1

Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020

2

Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

3

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

4

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

5

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

8

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

II

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

9

Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020

10

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

11

Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên TTHC: Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ

1.1 Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV); nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Đơn vị trực sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị có tiếp nhận viên chức)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo đơn vị

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp đơn vị

39 ngày

Bước 4

Duyệt nội dung Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh, gửi Lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo đơn vị

1 ngày

Bước 5

Duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Văn phòng

1,5 ngày

Bước 6

Xem xét và ký quyết định

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

45 ngày

1.2 Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị có nhu cầu tiếp nhận viên chức)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo đơn vị

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp đơn vị

23 ngày

Bước 4

Duyệt Công văn (kèm hồ sơ)

Lãnh đạo đơn vị

2 ngày

Bước 5

Duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Văn phòng

5,5 ngày

Bước 6

Xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II và gửi kết quả về Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Bước 7

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển Phòng chuyên môn xử lý

UBND tỉnh

01 ngày

Bước 8

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và tham mưu, tổng hợp gửi nhận kết quả từ Bộ Khoa học và Công nghệ

22 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xử lý, trình Lãnh đạo VP.UBND

1 ngày

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

1 ngày

Bước 11

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận kết quả và chuyển Thông báo kết quả xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh qua phần mềm một cửa điện tử; đồng thời gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ.

1 ngày

Bước 12

Nhận kết quả giải quyết TTHC. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 13

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

60 ngày

1.3 Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến đến Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị có nhu cầu tiếp nhận viên chức)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo đơn vị

0,5 ngày

Bước 3

Tham mưu xử lý

Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp đơn vị

23 ngày

Bước 4

Xem xét công văn (kèm danh sách)

Lãnh đạo đơn vị

2 ngày

Bước 5

Duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Văn phòng

5,5 ngày

Bước 6

Ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và gửi hồ sơ xin ý kiến về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Bước 7

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn xử lý

UBND tỉnh

1 ngày

Bước 8

Công chức Phòng/Ban chuyên môn xử lý hồ sơ và tham mưu, tổng hợp gửi nhận kết quả từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ (Bộ KHCN: 15 ngày, BNV: 15 ngày)

37 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xử lý

1 ngày

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh

1 ngày

Bước 11

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận kết quả và chuyển ý kiến phản hồi từ Bộ Nội vụ và gửi Thông báo kết quả xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I đến TTPVHCC; đồng thời gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ.

1 ngày

Bước 12

Nhận kết quả giải quyết TTHC. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

75 ngày

2. Tên TTHC: Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

2.1 Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (nơi viên chức công tác)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo đơn vị

0,5 ngày

Bước 3

Tham mưu xử lý

Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp đơn vị

1,5 ngày

Bước 4

Xem xét công văn (kèm danh sách)

Lãnh đạo đơn vị

1 ngày

Bước 5

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 6

Tham mưu thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách

Chuyên viên Văn phòng

22 ngày

Bước 7

Duyệt Thông báo kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách

Lãnh đạo Văn phòng

2 ngày

Bước 8

Ký duyệt Thông báo kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 9

Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

2.2 Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (nơi viên chức công tác)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo đơn vị

0,5 ngày

Bước 3

Tham mưu xử lý

Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp đơn vị

23 ngày

Bước 4

Xét duyệt văn bản (kèm danh sách)

Lãnh đạo đơn vị

2 ngày

Bước 5

Xét duyệt và trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Văn phòng

5,5 ngày

Bước 6

Ký duyệt Văn bản đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm chức danh trình UBND tỉnh:

- Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách.

- Gửi kết quả Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách về Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Bước 7

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn

UBND tỉnh

1 ngày

Bước 8

Công chức Phòng/Ban chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, tổng hợp gửi kết quả Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách về Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến về việc đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn (theo kết quả Hội đồng) (Bộ KHCN: 15 ngày) và tham mưu ban hành quyết định bổ nhiệm đặc cách.

22 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xử lý, trình Lãnh đạo VP UBND

1 ngày

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

1 ngày

Bước 11

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận kết quả và chuyển về TTPVHCC

1 ngày

Bước 12

Nhận kết quả giải quyết TTHC. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

60 ngày

2.3 Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (nơi viên chức công tác)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Tiếp nhận và phân công xử lý

Lãnh đạo đơn vị

0,5 ngày

Bước 3

Tham mưu xử lý

Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp đơn vị

21,5 ngày

Bước 4

Xét duyệt văn bản (kèm danh sách)

Lãnh đạo đơn vị

2 ngày

Bước 5

Tiếp nhận, duyệt và trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Văn phòng

7 ngày

Bước 6

Ký duyệt Văn bản đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm chức danh, trình UBND tỉnh:

- Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách.

- Gửi kết quả Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Bước 7

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn xử lý

UBND tỉnh

1 ngày

Công chức Phòng/Ban chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, tổng hợp, thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách và gửi kết quả Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách về Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và gửi Bộ Nội vụ có ý kiến trả lời về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh (Bộ KHCN: 15 ngày; BNV: 15 ngày); tham mưu ban hành quyết định bổ nhiệm đặc cách.

37 ngày

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xử lý, trình Lãnh đạo VP UBND

1 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

1 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận kết quả và chuyển về TTPVHCC

1 ngày

Bước 8

Nhận kết quả giải quyết TTHC. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

75 ngày

3. Tên TTHC: Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Khoa học

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng

1 ngày

Bước 3

Tham mưu xử lý

Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

45 ngày

Bước 4

Xét duyệt các văn bản văn bản trình và các hồ sơ liên quan

Lãnh đạo phòng

1,5 ngày

Bước 5

Ký duyệt văn bản tờ trình và các hồ sơ liên quan

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 6

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển Phòng chuyên môn xử lý

UBND tỉnh

1 ngày

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, ban hành quyết định

6 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xử lý, trình Lãnh đạo VP UBND

1 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

1 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận kết quả và chuyển về TTPVHCC

1 ngày

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

60 ngày

4. Tên TTHC: Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Khoa học

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng

1 ngày

Bước 3

Tham mưu xử lý

Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

16 ngày

Bước 4

Xét duyệt các văn bản văn bản trình và các hồ sơ liên quan

Lãnh đạo phòng

1 ngày

Bước 5

Ký duyệt văn bản tờ trình và các hồ sơ liên quan

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Bước 6

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận và chuyển Phòng chuyên môn xử lý

UBND tỉnh

1 ngày

Công chức Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, ban hành quyết định

6 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xử lý, trình Lãnh đạo VP UBND

1 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

1 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức VP UBND tỉnh tiếp nhận kết quả và chuyển về TTPVHCC

1 ngày

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

5. Tên TTHC: Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công nghệ

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ, chuyển Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ

5 ngày

Bước 4

Xem xét hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 5

Xem xét, ký duyệt, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Lãnh đạo Sở KH&CN

1 ngày

Bước 6

Nhận kết quả tử cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

6. Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công nghệ

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ, chuyển Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ

5 ngày

Bước 4

Xem xét hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 5

Xem xét, ký duyệt, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Lãnh đạo Sở KH&CN

1 ngày

Bước 6

Nhận kết quả tử cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

7. Tên TTHC: Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công nghệ

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ, chuyển Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ

5 ngày

Bước 4

Xem xét hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 5

Xem xét, ký duyệt, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Lãnh đạo Sở KH&CN

1 ngày

Bước 6

Nhận kết quả tử cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

8. Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công nghệ

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 3

Xử lý hồ sơ, chuyển Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ

5 ngày

Bước 4

Xem xét hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Sở KH&CN

Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ

1 ngày

Bước 5

Xem xét, ký duyệt, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Lãnh đạo Sở KH&CN

1 ngày

Bước 6

Nhận kết quả tử cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

9. Tên TTHC: Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Trình tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trước ngày 01/6).

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 2

Tiếp nhận, tham mưu xử lý, chuyển Lãnh đạo đơn vị xem xét (Trước ngày 27/8)

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

86 ngày

Bước 3

Xem xét văn bản và các hồ sơ liên quan chuyển Lãnh đạo Sở ký duyệt (Trước ngày 28/8)

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1 ngày

Bước 4

Ký văn bản đề xuất và gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trước ngày 29/8)

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Bước 5

Nhận kết quả giải quyết từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả (Trước ngày 30/8).

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

90 ngày

10. Tên TTHC: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Trình tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bước 2

Xử lý hồ sơ và chuyển hồ sơ lãnh đạo Phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng Quản lý TC-ĐL-CL

02 giờ

Bước 3

Xem hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục ký.

Lãnh đạo Phòng Quản lý TC-ĐL-CL

01 giờ

Bước 4

Xem xét, ký ban hành

Lãnh đạo Chi cục TC-ĐL-CL

01 giờ

Bước 5

Nhận kết quả giải quyết từ Chi cục TCĐLCL. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

01 ngày

11. Tên TTHC: Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Trình tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 ngày

Bước 2

Xử lý hồ sơ, tham mưu văn bản xác nhận miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng trình lãnh đạo Phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Quản lý TC-ĐL-CL

1 ngày

Bước 3

Xem xét, hoàn chỉnh dự thảo và trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành

Lãnh đạo Phòng Quản lý TC-ĐL-CL

1 ngày

Bước 4

Xem xét, ký ban hành

Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL

1 ngày

Bước 5

Nhận kết quả giải quyết từ Chi cục TCĐLCL. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

1 ngày

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

TT

Tên thủ tục hành chính có quy trình bãi bỏ

Số quy trình bãi bỏ

 

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

1

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

1

3

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

1

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

2

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

1

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

1

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

1

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

1

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

1

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

1

11

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

1

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

1

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

1

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

1

15

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

1

16

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

1

17

Thẩm định công nghệ dự án đầu tư

2

Tổng cộng

19