Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2109/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 407/TTr-CP ngày 20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-CTN ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Tiến Trung, sinh ngày 24/6/1967 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Nhà số 338, tổ 29, bản Thạt-luổng-cang, quận Xay-sệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nam

2.

Hồ Cẩm Tú, sinh ngày 11/8/1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Nhà số 55, đường Asian, bản Nỏng-đuông, huyện Sỉ-khốt-ta-bong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giới tính: Nữ