Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 399/TTr-CP ngày 20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-CTN ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.    

Trần Mai Ngọc, sinh ngày 05/8/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kumamoto ken, Arao shi, Midorigaoka 2-4-2-505

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 3d/T1, ngõ 87 Quang Trung, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

2.    

Nguyễn Thị Hồng Phúc, sinh ngày 04/02/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hiroshima ken, Fukuyama shi, Imazu cho, 6-19-23-6

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 6J/8 khu phố Quyết Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

3.    

Hoàng Thị Phương Hằng, sinh ngày 23/6/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Aichi ken, Nagoya shi, Higashi ku, Shirakabe 2-24-10-201

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 205/8 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.    

Đặng Thị Dung, sinh ngày 29/9/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Okinawa ken, Miyakojima shi, Gusukube Aza Nagama 2101-2

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 1, Đồng Xá Bắc, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Giới tính: Nữ