Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỒNG HOA VÀ CÁC LOẠI CÂY LÁ TRANG TRÍ, CÂY GIỐNG HOA TẠI SỐ 450 NGUYÊN TỬ LỰC, PHƯỜNG 8; THÔN ĐA QUÝ, XÃ XUÂN THỌ, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ XÃ ĐẠ RÒN, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 630/TTr-STNMT ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là đề án) của cơ sở Trồng hoa và các loại cây lá trang trí, cây giống hoa (sau đây gọi là cơ sở) được lập bởi Công ty TNHH Agrivina (sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạt động:

a) Cơ sở đặt tại: số 450 Nguyên Tử Lực, phường 8; thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt và xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

b) Quy mô/công suất hoạt động:

- Diện tích thực hiện:

+ Tại số 450 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt: 30 ha.

+ Tại thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt: 10 ha.

+ Tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương: 11,23 ha.

- Quy mô sản xuất hàng năm của cơ sở như sau:

+ Sản xuất 100 triệu đơn vị hoa cắt cành, lá trang trí và hoa chậu các loại (trong đó, xuất khẩu đạt trên 60% sản lượng);

+ Nhập khẩu, phân phối 700.000 cành/chậu hoa, lá trang trí các loại; 500.000 đơn vị các loại phụ liệu, dụng cụ trang trí và bảo quản hoa, các sản phẩm phục vụ người trồng, bán hoa và nghề làm vườn;

+ Xuất khẩu 25 triệu đơn vị giống hoa các loại.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án.

b) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam.

c) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường.

d) Thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định.

đ) Tuân thủ các quy định của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

e) Phải hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, theo thời hạn sau:

- Xây dựng bể tách dầu mỡ tại khu căn tin, phường 8, thành phố Đà Lạt; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/12/2016.

- Lót bạt hồ số 3 tại khu vực phường 8, thành phố Đà Lạt; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/3/2017.

- Hệ thống thu gom nước tưới dư trong các nhà kính và hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày đêm (trước khi thoát vào hồ số 3); thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

e) Báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Tài nguyên và môi trường khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo thời hạn quy định.

3. Các điều kiện kèm theo: Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi so với nội dung đề án được phê duyệt, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương; Giám đốc Công ty TNHH Agrivina và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
-  Sở: TNMT, NNPTNT;
- UBND Tp. Đà Lạt, huyện Đơn Dương;
- Cty TNHH Agrivina;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S