Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ, TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 134/1999/QĐ-TTg ngày 31/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2001-2010 và đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật ;
Xét đề nghị của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005.

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- UBQGDSGĐ và TE  
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- UBMTTQVN thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VP/TU và các Ban TU
- Các Ban HĐND/TP
- Các Thành viên UBDSGĐ&TE
- Viện KSND, TAND/TP, Báo, Đài  
- VPHĐ-UB: PVP/VX, Tổ VX, NC, TH
- Lưu (VX-LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài