Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh tại Văn bản số 10/QBTĐB ngày 04/5/2020 (kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 175/BC-STP ngày 28/4/2020 và ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Văn bản số 1145/STC-NS ngày 06/4/2020, của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 971/SGTVT-QLGT ngày 06/4/2020, của Sở Nội vụ tại Văn bản số 515/SNV-XDCQ&TCBC ngày 01/4/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 8/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

2. Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số vấn đề về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

3. Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định số 32/2013/QĐ-UBND.

4. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định số 52/2013/QĐ-UBND.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan rà soát, căn cứ các quy định hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để trình Sở Nội vụ thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý nguồn phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô do Bộ Tài chính điều tiết theo đúng quy định của pháp luật về phí, Ngân sách Nhà nước.

3. Giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (Đơn vị sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh) chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí bảo trì đường bộ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2020.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội Vụ, Tư Pháp; Giám đốc Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT,GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng