Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ “HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG BRA-XIN”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 15820/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin”.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Bra-xin từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về việc ký Hiệp định.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: GTVT, NG, TP, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng