Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2095 QĐ/BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỦY LỢI TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 617QĐ/BNN-TCCB ngày 07/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án Quy hoạch và Đầu tư Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định các dự án Quy hoạch và Đầu tư Thủy lợi (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định Thủy lợi gồm 2 chương 8 Điều ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Chủ tịch Hội đồng thẩm định Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (phối hợp);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NNTW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết và phối hợp);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định 2095 ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Chương I

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 1. Nhiệm vụ của Hội đồng.

Hội đồng thẩm định các Dự án Quy hoạch và Đầu tư Thủy lợi (gọi là Hội đồng thẩm định Thủy lợi) được thành lập theo Quyết định số 617QĐ/BNN-TCCB ngày 07/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nhiệm vụ tư vấn thẩm định các Dự án Thủy lợi lớn hoặc có yêu cầu kỹ thuật phức tạp để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các Dự án được thẩm định theo chỉ đạo của Bộ trưởng, đề xuất của các cơ quan chuyên ngành và các chủ đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo nhiệm vụ quy định tại Điều 1 của Bản Quy chế này.

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các ủy viên Hội đồng.

- Đề xuất với Bộ mời các tổ chức, cá nhân tham dự thẩm định theo yêu cầu của từng dự án.

- Quyết định nội dung và các vấn đề đưa ra thảo luận của các cuộc họp Hội đồng.

- Báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ trưởng.

2. Ủy viên thường trực Hội đồng:

- Liên hệ với các cơ quan, đơn vị để dự kiến chương trình và nội dung làm việc của Hội đồng.

- Dự kiến triệu tập và kiểm tra chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng.

- Đề xuất đại diện cơ quan của các Bộ, Ngành, các tỉnh có liên quan để Chủ tịch Hội đồng báo cáo với Bộ mời dự họp Hội đồng.

- Điều hành tổ thư ký tập hợp tài liệu thẩm định, soạn thảo các báo cáo, biên bản và các văn bản khác của Hội đồng.

- Thay mặt Hội đồng tham dự những cuộc họp, làm việc và kiểm tra thực địa với các cơ quan trực thuộc các Bộ, các ngành ở Trung ương và địa phương liên quan tới việc thẩm định các Dự án

- Xử lý công việc thường xuyên của Hội đồng.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng và hoàn thành các nhiệm vụ Hội đồng giao.

- Đóng góp ý kiến về các vấn đề đưa ra thảo luận tại kỳ họp hoặc văn bản do Hội đồng gửi đến.

- Chịu trách nhiệm về công việc được Hội đồng phân công và những ý kiến của mình tại Hội đồng.

4. Tổ thư ký:

- Tiếp nhận hồ sơ các Dự án lớn hoặc có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và yêu cầu của cơ quan chuyên ngành, các chủ đầu tư về những dự án được Bộ trưởng giao Hội đồng thẩm định.

- Lập kế hoạch thẩm định các dự án được Bộ giao thẩm định.

- Chuẩn bị các cuộc họp (địa điểm, thời gian, thành phần tham dự họp).

- Tổng hợp ý kiến thẩm định góp ý cuối cùng các cuộc họp của Hội đồng báo cáo chủ tịch Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng thông báo tới thành viên của Hội đồng và báo cáo Bộ trưởng.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 3. Quy trình phân giao và tổ chức thẩm định:

- Việc thẩm định các <> được tiến hành theo 3 bước: Thẩm định cấp cơ sở; Hội đồng trực thuộc Bộ thẩm định; thẩm định cấp Bộ;

- Các Cục, Vụ được Bộ giao chủ trì thẩm định dự án sau khi tổ chức thẩm định cấp cơ sở xét thấy dự án có quy mô lớn hoặc có yêu cầu kỹ thuật phức tạp cần được Hội đồng trực thuộc Bộ thẩm định thì báo cáo và đề nghị Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng phụ trách) giao Hội đồng tổ chức thẩm định;

- Các Dự án Thủy lợi do Chủ đầu tư và các đơn vị chuyên ngành đề xuất Hội đồng thẩm định, các Cục được giao chủ trì thẩm định dự án và xem xét báo cáo Bộ;

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, biểu quyết thông qua theo đa số;

- Kiểm tra, xem xét, thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết tại kỳ họp của Hội đồng;

- Mọi ý kiến khác nhau được trình bày, phân tích để thảo luận đi đến nhất trí;

- Những ý kiến không thống nhất và xin bảo lưu, Hội đồng có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng quyết định.

- Kết quả làm việc được thể hiện bằng báo cáo kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định.

Điều 5. Các Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị được giao thẩm định Dự án có trách nhiệm chuẩn bị nội dung cuộc họp của Hội đồng thẩm định Thủy lợi.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích trong kinh phí thẩm định dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Các Ủy viên Hội đồng được quyền sử dụng bộ máy, phương tiện của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những nội dung cần bổ sung, sửa đổi, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Quyết định./.