Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2003 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC VỊ TRÍ CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2003-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo ;
Căn cứ quyết định số 108/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố bàn hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tại văn bản số 139/TT-UB ngày 14/3/2003 ; ý kiến của Sở Văn hóa và Thông tin tại công văn số 574/CV-SVHTT ngày 25/3/2003 về quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2003-2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2003-2005 (nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- TT/TU, Thường trực HĐND.TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TTVH/TU, Ban VHXH/HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Hội Quảng cáo TP, Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT
- Tổ VX, ĐT
- Lưu (VX-T)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài