Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
*****

Số: 2080/QĐ-BVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 14/2005/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây nguyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Cục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây nguyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Phạm Khôi nguyên (để báo cáo);
- Vụ Tổ chức – Cán bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB, D (20).

CỤC TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-BVMT ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường)

Chương 1

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 1. Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây nguyên (sau đây gọi tắt là Chi cục) là đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ môi trường có chức năng, nhiệm vụ, được quy định tại Quyết định số 20/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi cục bao gồm các đơn vị trực thuộc sau đây:

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

2. Phòng Kiểm soát ô nhiễm;

3. Trạm Vùng tác động miền Trung

Điều 2. Cơ cấu lãnh đạo

1. Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Chi cục trưởng được đăng ký chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định hiện hành.

Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Trong trường hợp cần thiết, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền thực hiện một số lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Chi cục có Trưởng Phòng và một số Phó Trưởng Phòng.

Trưởng Phòng lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng Phòng là người giúp việc Trưởng Phòng, được Trưởng Phòng giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

3. Các Phó Chi cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Chi cục do Cục trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính tổng hợp

1. Công tác kế hoạch – tài chính:

- Giúp Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây nguyên (sau đây gọi tắt là Chi cục trưởng) xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chi cục, thẩm định đề cương các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị trực thuộc Chi cục triển khai kế hoạch công tác;

- Giúp Chi cục trưởng xây dựng báo cáo tình hình triển khai kế hoạch công tác định kỳ theo quy định hiện hành và đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng;

- Quản lý nguồn thu, chi, thực hiện công tác kế toán, tài vụ theo phân cấp của Cục Bảo vệ môi trường.

2. Công tác tổ chức – cán bộ:

- Thực hiện công tác chế độ - chính sách, quản lý biên chế - quỹ tiền lương, đánh giá, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức và lao động hợp đồng (sau đây gọi tắt là cán bộ) của Chi cục;

- Phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường trong công tác tuyển dụng cán bộ; đề xuất về quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo; đề xuất việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Chi cục; đề nghị các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành;

- Đóng bảo hiểm xã hội và quản lý số bảo hiểm xã hội của cán bộ trong Chi cục;

- Giúp Chi cục trưởng xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức – cán bộ định kỳ theo quy định hiện hành và đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng.

3. Công tác hành chính - tổng hợp:

- Giúp Chi cục trường xây dựng các báo cáo công tác định kỳ và đột xuất;

- Tổng hợp và báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Chi cục cho Chi cục trưởng;

- Chuẩn bị tài liệu cho Lãnh đạo Chi cục tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;

- Đầu mối thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục;

- Giúp Chi cục trưởng xây dựng các quy chế quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Chi cục.

4. Công tác quản trị:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

- Đảm bảo hậu cần cho các hoạt động của Chi cục bao gồm điện, nước, vệ sinh công sở;

- Thực hiện công tác điều vận, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan theo quy định hiện hành;

- Mua sắm, quản lý, cấp phát trang thiết bị và văn phòng phẩm; sửa chữa trụ sở và các công tác hậu cần khác phục vụ hoạt động của Chi cục

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát ô nhiễm

1. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

2. Tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại các cảng, cửa khẩu trong khu vực miền Trung và Tây nguyên;

3. Điều tra, thống kê các nguồn thải, chất thải thông thường, chất thải nguy hại có quy mô lớn và phạm vi ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

4. Tham gia các hoạt động xử lý, khắc phục sự cố môi trường có phạm vi ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung và Tây nguyên;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Vùng tác động miền Trung

Trạm Vùng tác động miền Trung là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục, thuộc cơ cấu của Mạng lưới quan trắc Tài nguyên và Môi trường quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007.

Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Trạm Vùng tác động miền Trung do Cục trưởng quy định tại “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trạm Vùng tác động miền Trung”.

Chương 2

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 6. Quan hệ công tác

1. Chi cục chịu sự chỉ đạo và điều hành thống nhất của Cục trưởng về các mặt công tác sau: lập kế hoạch và dự toán ngân sách; kiện toàn tổ chức, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức.

2. Văn phòng Cục và Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước tại Chi cục về quản lý tài sản công, công tác tổ chức – cán bộ và quản lý tài chính.

3. Chi cục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ môi trường để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao theo phân công của Cục trưởng.

4. Mối quan hệ hoạt động của Chi cục với các đơn vị trực thuộc Cục được điều chỉnh theo các quy chế hoạt động và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Cục Bảo vệ môi trường.

5. Mối quan hệ giữa Chi cục với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao là quan hệ kinh tế và dân sự, được điều chỉnh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. Chi cục có trách nhiệm thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2. Những công văn của Chi cục gửi đơn vị ngoài Cục có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác được Cục trưởng phân công và ủy quyền phải được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng trước khi Chi cục trưởng ký ban hành.

Chương 3

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản:

Chi cục có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo đúng quy định của nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Bảo vệ môi trường.

Điều 9. Nguồn tài chính của Chi cục bao gồm:

1. Nguồn ngân sách nhà nước;

2. Nguồn thu hợp pháp từ việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án, hợp đồng dịch vụ;

3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4. Các nguồn vốn huy động khác.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

Trong quá trình thực hiện, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Tây nguyên có thẩm quyền trình Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Trần Hồng Hà