Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ với thành phần như sau:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

3. Ủy viên thường trực: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

4. Các Ủy viên gồm:

a) Một Thứ trưởng hoặc cấp tương đương của các Bộ, cơ quan sau:

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

b) Giám đốc của một số cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học tiêu biểu sau:

- Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

- Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

c) Một Ủy viên chuyên trách do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo trong từng lĩnh vực.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có các Tổ thư ký theo lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

2. Văn phòng Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm tổng hợp chung của Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực.

5. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng