Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - CÔNG NGHỆ VICET

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020";

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Công văn số 9112/UBND-VX ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET;

Căn cứ Đơn đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET ngày 10/10/2011 của Hội đồng quản trị Trường Trung cấp VISTCO;

Căn cứ Bản cam kết góp vốn đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET ngày 5/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp VISTCO.

Trụ sở tại: Xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET là trường cao đẳng nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi