Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2078/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện An Minh quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 111/TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện An Minh quản lý, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Cắt giảm không thực hiện 06 công trình và giảm vốn đầu tư 01 công trình để tăng vốn đầu tư cho 16 công trình, cụ thể như sau:

TT

Tên công trình

Theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

Nội dung điều chỉnh

01

Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2017.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.800 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.900 triệu đồng

02

Trường Tiểu học Đông Hoà 4

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.500 triệu đồng

03

Trường Tiểu học Thị trấn 2

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.300 triệu đồng

04

Trường Tiểu học Thuận Hoà 1

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.500 triệu đồng

05

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 (điểm chính)

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.300 triệu đồng

06

Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2018

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.500 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.900 triệu đồng

07

Trường THCS thị trấn Thứ 11

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.500 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.500 triệu đồng

08

Trường Tiểu học Thuận Hoà 4

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.500 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng

09

Trường Tiểu học Đông Hưng 2

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.600 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000 triệu đồng

10

Trường Tiểu học Thuận Hoà 2

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.200 triệu đồng

11

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.350 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.500 triệu đồng

12

Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2019

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.000 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.100 triệu đồng

13

Trường Tiểu học Đông Hưng A1

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.550 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.800 triệu đồng

14

Trường THCS Đông Hưng A

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.350 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.400 triệu đồng

15

Trường Tiểu học Danh Coi

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.800 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000 triệu đồng

16

Trường Tiểu học Đông Hưng 3 (điểm nông trường)

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.450 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.500 triệu đồng

17

Trường Tiểu học Thị trấn 1

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.200 triệu đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000 triệu đồng

18

Trường Mẫu giáo Vân Khánh

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.600 triệu đồng

Cắt giảm, không thực hiện

19

Tu sửa, chống xuống cấp trường học năm 2020

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 triệu đồng

Cắt giảm, không thực hiện

20

Trường THCS Vân Khánh Đông

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.400 triệu đồng

Cắt giảm, không thực hiện

21

Trường Tiểu học Đông Hưng 1

Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.200 triệu đồng

Cắt giảm, không thực hiện

22

Trường Tiểu học Đông Hưng 1

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.800 triệu đồng

Cắt giảm, không thực hiện

23

Trường Tiểu học Tân Thạnh 2

Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.800 triệu đồng

Cắt giảm, không thực hiện

 

Tổng cộng:

64.400 triệu đồng

64.400 triệu đồng

2. Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện An Minh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan cân đối nguồn vốn, bố trí vốn cho các dự án nêu tại Điều 1 của Quyết định này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh theo quy định Luật Đầu tư công.

3. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện An Minh và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh