Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC MỸ TRUNG, XÃ MỸ LÂM, HUYỆN CÁT TIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều thuộc Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 1804/TĐ-SNN ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Mỹ Trung.

2. Cấp công trình: Công trình cấp III.

3. Địa điểm: xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

4. Đơn vị quản lý khai thác: Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng.

5. Thông số cơ bản công trình:

TT

Hạng mục công trình

Đơn vị

Thông số

I

Nhiệm vụ công trình

 

 

1

Cấp nước tưới cho cây lúa

ha

69

II

Cấp công trình, tần suất thiết kế

 

 

1

Diện tích lưu vực

Km2

1,3

2

Cấp công trình

 

III

3

Tần suất lũ thiết kế

%

1,5%

4

Tần suất lũ kiểm tra

%

0,5%

5

Lưu lượng đỉnh lũ TK ứng với P = 1,5%

m3/s

5,02

6

Lưu lượng đỉnh lũ KT ứng với P = 0,5%

m3/s

5,02

III

Hồ chứa

 

 

1

Điều tiết hồ

 

Điều tiết năm

2

Mực nước dâng bình thường (MNDBT) hiện tại

m

129,60

3

Mực nước dâng gia cường (MCDGC)

m

130,47 (P=1,5%)

4

Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT)

m

130,58 (P=0,5%)

5

Dung tích hồ (ứng với MNDBT)

103m3

350

6

Dung tích hữu ích

103m3

798,535

7

Dung tích chết

103m3

17,964

8

Diện tích hồ (ứng với MNDBT)

ha

18,79

IV

Đập đất

 

 

1

Cao trình đỉnh đập (hiện tại)

m

130,96 ÷ 131,51

2

Chiều dài đập

m

313,00

3

Chiều cao đập lớn nhất (Hmax)

m

11,15

4

Chiều rộng đỉnh đập

m

4

5

Hệ số mái thượng lưu

 

2,68 m - 2,87 m

6

Hệ số mái hạ lưu

 

2,43 m - 2,60 m

V

Tràn xả lũ

 

 

1

Cao trình ngưỡng tràn

m

129,60

2

Chiều rộng tràn

m

4

3

Lưu lượng xả tràn (Ptk = 1,5%)

m3/s

5,02

4

Lưu lượng xả tràn (Pkt =0,5%)

m3/s

6,05

5

Cột nước tràn max

m

0,98

VI

Cống lấy nước

 

 

1

Đường kính ống (Φ)

mm

400

2

Chiều dài cống

m

45

3

Cao trình đáy cống thượng lưu

m

122,66

4

Cao trình đáy cống hạ lưu

m

122,21

6. Kết quả kiểm định đánh giá sự an toàn của công trình:

a) Đập đất:

- Đỉnh đập có chiều rộng 4 m, cao trình thay đổi từ 130,96 ÷ 131,51.

- Mái thượng lưu hệ số mái m: 2,68 m - 2,87 được gia cố, chất lượng còn tốt.

- Mái hạ lưu, hệ số mái không đều m: 2,43 - 2,60.

b) Tràn xả lũ là tràn tự do với chiều rộng B = 4 m, kết cấu bê tông cốt thép.

c) Cống lấy nước là ống thép Φ 400 mm, có van đóng mở hạ lưu, hiện tại hoạt động bình thường.

d) Lòng hồ: Lòng hồ bị bồi lắng (khoảng 4.600 m3), công suất tưới chỉ đạt 85% công suất thiết kế.

đ) Kết quả đánh giá: Công trình hồ chứa nước Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên bảo đảm an toàn; cao trình đỉnh đập ở một số vị trí chưa đạt so với yêu cầu kết quả kiểm định; khả năng tưới chưa đảm bảo theo thiết kế.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên; Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S