Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 12/TTr-CP ngày 31/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.020 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-CTN ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Đinh Thị Gái, sinh ngày 04/7/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 85, đường Văn Quang, khóm 029, phường Quang Vinh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

2. Trương Ngọc Duyên, sinh ngày 23/4/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 434, Liêm Sĩ, khóm 014, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

3. Phan Thị Thúy Liễu, sinh ngày 17/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 276, đường Duyên Hải Ngũ, khóm 027, phường Thuyền Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Bích Ly, sinh ngày 20/4/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 9, đường Trình Thanh, khóm 019, phường Vĩ Võ, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

5. Phạm Kim Ngân, sinh ngày 30/4/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 80, hẻm 6, ngõ 388, đoạn 4, đường Hải Điền, khóm 001, phường Điền Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

6. Huỳnh Kim Chân, sinh ngày 20/6/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: lầu 4, số 47, đường Hậu Cảng Nhất, khóm 010, phường Hậu Đức, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

7. Trần Thu Thanh, sinh ngày 29/5/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6/1, ngõ 41, đường Quang Khải, khóm 011, phường Thần Xuyên, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Diệu Tươi, sinh ngày 08/10/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 70, phố Đại Tân, khóm 004, phường Đỉnh Giai, khu Đại Đỗ, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 11/9/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 44 Phú Nguyên, khóm 003, thôn Phú Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

10. Đặng Thúy Vân, sinh ngày 13/10/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 68 Nam Phòng, khóm 006, phường Phòng Lý, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Mộng Diễm, sinh ngày 05/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 127, ngõ 100, đường An Nhất, khóm 023, phường Định Bàng, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 07/01/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 65, đường Vĩnh An Nhị, khóm 009, phường Vĩnh An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Bé Phương, sinh ngày 17/4/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 95, đường Trung Hưng, khóm 005, phường Nam Tây, khu Nam Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

14. Bùi Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/7/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62 Đại Ngưu Lang, khóm 006, thôn Vĩnh Hưng, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

15. Dương Thị Thắm, sinh ngày 31/12/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10, số 118, đường Nam Dương, khóm 001, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

16. Lê Thị Được, sinh ngày 25/5/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 56, đường Tân Hoa, khóm 003, thôn Tân Bì, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

17. Đào Thị Kim Ba, sinh ngày 10/10/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Bạch Gạo, khóm 006, thôn Cửu Ái, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thị Hương Lan, sinh ngày 02/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 18, ngõ 91, đoạn 4, đường Phủ An, khóm 015, phường Khê Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

19. Đinh Thị Lụa, sinh ngày 08/01/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9/1, phố Dân Hàng Nhị, khóm 021, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Ngọc Cẩm, sinh ngày 20/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 2, ngõ 15, Bình Đỉnh Đông, phường Nam Thế, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 24/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10/2, đường Đông Hưng, khóm 004, thôn Nguyên Tuyền, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 10/5/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 3, ngõ 245, đoạn 2, lộ Kim Thành, khóm 001, phường Trung Chính, khu Thổ Thành

Giới tính: Nữ

23. Chề Khảy Phương, sinh ngày 06/02/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3/9, ngõ 65, lộ Quốc Quang, khóm 007, phường Quốc Quang, khu Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

24. Làu Mỹ Kín, sinh ngày 11/6/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 315, lộ Loan Đông, khóm 008, thôn Loan Đông, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

25. Lò Nữ Hoài Thương, sinh ngày 25/7/1981 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 90, lộ Tân Thị, khóm 004, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

26. Ngô Thị Huệ Thư, sinh ngày 05/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 73, đường Đinh Châu, khóm 025, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu

Giới tính: Nữ

27. Trần Thị Tươi, sinh ngày 10/02/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Tây Nhị, lộ Cựu Cảng, khóm 012, phường Cựu Cảng, khu Di Đà, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

28. Lương Thị Mộng Thơ, sinh ngày 22/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9 Sư Đầu, khóm 023, phường Vạn Lý, khu Vạn Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29. Trần Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 06/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5 Tư Mã Khê Tư, khóm 014, thôn Ngọc Phong, xã Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

30. Cao Bảo Phân, sinh ngày 21/6/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 2/17 Nội Hồ, khóm 017, thôn Nội Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

31. Đỗ Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 20/12/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 1168, đoạn 1, lộ Phục Hưng, khóm 003, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Kim Hà, sinh ngày 12/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, ngách 38, ngõ 190, lộ Từ Văn, khóm 002, phường Đồng An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

33. Quách Thị Đào, sinh ngày 21/11/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 28, đường Hòa Mỹ, khóm 004, phường Hòa Mỹ, khu Cống Liêu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

34. Đặng Thị Thúy Hằng, sinh ngày 27/5/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 103 Thượng Phố, khóm 015, phường Thượng Phố, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

35. Lê Thị Kim Thắm, sinh ngày 08/6/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 174, lộ Trung Chính Bắc, khóm 020, phường Lục Phúc, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

36. Lê Thị Nhanh, sinh ngày 17/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 71, đường Thái Thuận, khóm 004, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 24/6/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 16, ngõ 423, lộ Vạn Đại, khóm 001, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

38. Trần Vĩnh Trinh, sinh ngày 10/7/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/16, ngách 2, ngõ 250, đường Văn Xương, khóm 007, phường Thông Hoa, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

39. Đặng Cẩm Quế, sinh ngày 27/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/469, đoạn 3, lộ Đông Đại, khóm 004, phường Nam Liêu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

40. Lâm Thị Thảo, sinh ngày 10/4/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Hồ Nội, khóm 020, phường Thâm Thủy, khu Yến Sào, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 16/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 90, đường Lạc Nhân, khóm 020, phường Vương Công, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 21/11/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 97, đoạn 2 Song Liên, lộ Dân Tộc, khóm 014, phường Song Liên, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

43. Trần Thị Kiều Viên, sinh ngày 16/10/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 20/121, lộ Vĩnh Nam, khóm 015, phường Nhân Ái, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 20/9/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 35, đoạn 6, lộ Trung Sơn Bắc, khóm 005, phường Đức Hành, khu Sỹ lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

45. Thái Thị Đà Ni, sinh ngày 10/10/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/26, ngách 7, ngõ 195, lộ Vĩnh Phong, khóm 005, phường Đình Liêu, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

46. Huỳnh Thị Tuyết Thoa, sinh ngày 05/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, ngách 8, ngõ 105, lộ Diên Hòa, khóm 011, phường Bình Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 16/4/1967 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6, số 140, đường Tân Phong, khóm 001, phường Tân Phong, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

48. Lý Pắc Mùi, sinh ngày 13/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18, ngách 21, ngõ 28, đường Tự Cường, khóm 024, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

49. Tiết Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 19/02/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17, ngõ 150, lộ Dân An Tây, khóm 003, phường Quang Minh, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

50. Lê Thị Minh, sinh ngày 01/10/1975 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 164, lộ Đại Thành, khóm 021, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

51. Đỗ Thị Xuyến, sinh ngày 18/12/1977 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 383, đường Trung Chính, khóm 016, phường Châu Dân, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 18/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 190, đường Thụy Trúc, khóm 016, phường Thụy Trúc, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Thủy Nghĩa, sinh ngày 17/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, phố Tín Đức, khóm 003, phường Trúc Hậu, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

54. Trương Say Loan, sinh ngày 04/4/1974 tại Campuchia

Hiện trú tại: Lầu 3, số 25, phố Hưng Ninh, khóm 001, phường Đỉnh Thạch, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

55. Trương Kiều Oanh, sinh ngày 13/10/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 17, đường Quang Phục, khóm 008, thôn Cũ Lao, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

56. Võ Thị Quyến, sinh ngày 16/02/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 422, đoạn 3, đường Kiến Bình, khóm 013, phường Tóng Ốc, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Thị Tưởng, sinh ngày 10/8/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 65/4, đường Trường Bình Bắc, khóm 005, phường Trường Bình, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

58. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 11/9/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngõ 93, đường Dân Hưởng, khóm 026, phường Minh huệ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

59. Lê Thị Mai Thảo, sinh ngày 12/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 356, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 001, phường Tân Sinh, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

60. Đinh Thị Tính, sinh ngày 15/3/1976 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 98, lộ Trúc Vi Tư, khóm 007, phường Bảo Phúc, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

61. Trần Thị Huệ, sinh ngày 28/02/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 49, đường Minh Trung, khóm 017, phường Hằng An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thị Thanh Hoài, sinh ngày 05/9/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 1/106 Sơn Cước, khóm 008, thôn Sơn Cước, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 19/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/lầu 4, số 6, ngõ 58, đoạn 2, lộ Tân Sinh Bắc, khóm 026, phường Trung Sơn, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Thị Đủ, sinh ngày 10/3/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 559, lộ Thúy Hoa, khóm 012, phường Quả Phong, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thúy Liên, sinh ngày 03/12/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1/5/10, ngõ 136, đoạn 3, lộ Trung Sơn, khóm 022, phường Viên Sơn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 25/02/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 75, đường Vĩnh Xuân Nam, khóm 013, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Thu Xương, sinh ngày 20/10/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 116, phố An Đông Tam, khóm 013, phường Bảo Sinh, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

68. Trần Thị Như Thảo, sinh ngày 04/4/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 285/19, Nội Trang, khóm 007, phường Nội Giang, khu Đại Nội, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 21/7/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 247/419, Trúc Tử Cước, khóm 020, phường Toàn Hưng, khu Tân Hóa, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Minh Thương, sinh ngày 19/3/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17 Thái Tây, khóm 014, phường Dáng Lâm, khu Tây Cảng, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 03/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 98/1, ngõ Xương Vinh, khóm 005, thôn Cam Lâm, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

72. Bùi Thị Nam, sinh ngày 05/02/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 12, ngõ 292, đường Thần Lâm Nam, khóm 004, thôn Nhị Hòa, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 03/02/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Giang Sơn, khóm 007, phường Vạn Hợp, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

74. Võ Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/7/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 172, phố Cẩm Tây, khóm 022, phường Song Liên, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 21/6/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 41, ngõ 860, đường Nam Đồn, khóm 010, phường Vĩnh Định, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

76. Lê Thị Kim Duyên, sinh ngày 26/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/12, phố Tự Cường, khóm 016, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

77. Trần Kim Trúc, sinh ngày 20/7/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22/3, phố Lâm Hải, khóm 027, phường Phúc Hưng, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

78. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 05/5/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 107, phố Thành Công, khóm 003, phường Tân Sinh, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

79. Đặng Thị Bé Hai, sinh ngày 13/12/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Dân Sinh, đoạn 1, đường Đông Dương, khóm 001, thôn Thổ Khố, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

80. Trương Thị Diễm, sinh ngày 22/02/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8/17, đường Thần Nông, khóm 011, phường Thất Tinh, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

81. Trương Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/6/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 113, đường Xương Nam, khóm 009, thôn Xương Nam, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 31/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 1, đường Trung Sơn, khóm 006, phường Cát Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Hằng Ni, sinh ngày 12/02/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 45, đoạn 6, đường Phủ An, khóm 015, phường Hạnh Phúc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 12/3/1973 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 1, số 91, phố Tín Nghĩa, khóm 011, phường Bắc Đầu, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 05/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 64, đoạn 6, đường Phủ An, khóm 022, phường Hạnh Phúc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

86. Phan Thị Sóc, sinh ngày 26/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, hẻm 6, ngõ 380, đường Tân Minh, khóm 015, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

87. Lương Thị Thắm, sinh ngày 10/02/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 53, đường Cường Quốc, khóm 003, phượng Tự Trị, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

88. Phan Thị Phượng, sinh ngày 20/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, đường Duy Hưng, khóm 006, thôn Tân Phong, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

89. Trần Thị Lệ, sinh ngày 22/4/1963 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 168, Môi Nguyên, khóm 012, thôn Tân Lạc, xã Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 20/7/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 27/1, đường Vĩnh Thắng, khóm 001, thôn Đã Thiếc, xã Tân Bài, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

91. Đàm Thị Tuyết, sinh ngày 01/02/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 146, đường Long Hoa, khóm 019, phường Long Hoa, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 94, đường Xích Khảm Đông, khóm 004, phường Xích Tây, xã Tử Quan, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

93. Lê Thị Mến, sinh ngày 31/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/1, đường Vĩnh An, khóm 001, thôn Ty Mã, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

94. Phan Thị Hiền, sinh ngày 19/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, Tướng Quân, khóm 004, phường Tướng Quân, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

95. Bùi Thị Ni, sinh ngày 16/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 476, đường Luân Mỹ, khóm 005, phường Nam Mỹ, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/4/1982 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 77, phố Đông Lý 15, khóm 015, thôn Đông Xương, xã Cát an, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

97. Ngô Thị Hằng, sinh ngày 20/11/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 5, số 7, hẻm 11, ngõ 59, đoạn 1, đường Mục San, khóm 021, phường Tín Viên, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Thị Bềnh, sinh ngày 04/02/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 42, đường Huệ Lai, khóm 015, thôn Huệ Lai, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

99. Đỗ Thị Phượng, sinh ngày 10/10/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 5, ngõ 50, phố Phú Điền Nhị, khóm 012, thôn Bắc Phú, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Thanh Phượng, sinh ngày 02/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 204, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 020, thôn Đại An, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

101. Kim Thị Tuyền, sinh ngày 08/3/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22/15, ngõ 149, đường Tam Trảo, Tử Khanh, khóm 006, phường Trảo Phong, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

102. Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 09/11/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 386, đoạn 2, đường Thái Hòa, khóm 016, phường A Đệ, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 17/5/1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 197/1, Xã Nội, khóm 019, phường Xã Nội, khu Tân Thành, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

104. Lê Thị Minh Tâm, sinh ngày 02/7/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 3, ngõ 181, đường Dân Tộc, khóm 034, phường Đông Loan, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

105. Lý Tố Định, sinh ngày 19/12/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 56, phố Vĩnh Phú, khóm 009, thôn Giai Đông, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

106. Nguyễn Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 411, đoạn 2, đường Bắc Cảng, khóm 019, phường Ma Liêu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

107. Lê Kim Ánh, sinh ngày 08/01/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 790/65, đường Trung Hiếu, khóm 009, phường Lão Thừng, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

108. Bùi Thị Hạnh Nguyên, sinh ngày 01/01/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 33, ngõ 121, phố Diêm Cát, khóm 001, phường An Phát, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

109. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 14/6/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, lộ Hàn Dương Bắc, khóm 023, phường Phong Cốc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

110. Mai Thị Thúy Nhung, sinh ngày 26/7/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 228, đoạn 1, lộ Trung Hoa, khóm 012, phường Trung Mỹ, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

111. Võ Thị Trúc Anh, sinh ngày 13/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10/173 Đại Tân, khóm 006, phường Đại Tân, khu Lục Quy, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

112. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 16/6/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/73 Đấu Môn, khóm 006, phường Hà Đấu, thị trấn Kim Sa, huyện Kim Môn

Giới tính: Nữ

113. Võ Thị Hồng Thuận, sinh ngày 08/11/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6, số 5, ngõ 1, đường Nam Thuận 4, khóm 021, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

114. Trương Kim Xinh, sinh ngày 16/10/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 55, đường Hòa Bình, khóm 015, phường Hòa Hiến, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 28/10/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1/19, ngõ 44, đoạn 2, lộ Trung Sơn

Bắc, khóm 015, phường Dân An, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

116. Ngô Thị Trường An, sinh ngày 24/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 236, lộ Đại Đồng, khóm 017, thôn Đại Đồng, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

117. Lý Xuân Diệu, sinh ngày 11/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 11 đường Sam Hành, khóm 008, phường Long Sơn, thị tấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

118. Nìm Mỹ Lình, sinh ngày 23/4/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 338, lộ Tân Hòa, khóm 007, thôn Thụy Phong, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 04/6/1988 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Số 20, lộ Phú Vinh, khóm 005, phường Tam Dân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

120. Phạm Thị Huyền, sinh ngày 08/6/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 302, lộ Bạch Liên, khóm 022, phường Tam Liên, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

121. Vũ Thị Lan, sinh ngày 12/6/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 69, lộ Thánh An, khóm 008, thôn Khẩu Hồ, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

122. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 05/8/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 10, số 375, lộ Trung Chính Đông, khóm 013, phường Phúc Đức, thành phố trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

123. Lê Thị Thanh Trúc, sinh ngày 29/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 17, phố Phục Hưng, khóm 014, phường Đức Sinh, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

124. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 24/9/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 187, đường Khải Trí, khóm 009, phường Thụ Nhân, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

125. Võ Thị Ngọc Hân, sinh ngày 15/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/6 Tân Trang Tử, khóm 011, thôn Long Thăng, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

126. Từ Mỹ Phương, sinh ngày 27/5/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 58, đường Thụy An, khóm 003, phường Cảng Vĩ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

127. Lý Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 09/6/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1/6, ngõ 73, đường Đông Tân, khóm 013, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

128. Bùi Thị Lương, sinh ngày 19/6/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 242, lộ Tân Sinh, khóm 008, thôn Tân Trang, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

129. Thái Thị Thanh Biếc, sinh ngày 09/10/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: lầu 4/3, số 21, ngõ 281, đường Sơn Minh, khóm 008, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

130. Nguyễn Thị Hồng Chi, sinh ngày 29/10/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 501, đoạn 1, đường Dân Sinh, khóm 009, thôn Đả Điền, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

131. Ngô Thị Lụa, sinh ngày 09/01/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Phù Xuyên, khóm 015, phường Phù Xuyên, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

132. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 30/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 83, phố An Lạc Nhị, khóm 008, phường Hậu An, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

133. Huỳnh Thị Nguyên, sinh ngày 16/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 45/7, phố An Lạc Nhất, khóm 006, phường Hậu An, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

134. Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 22/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 109, đoạn 1, đường Đức Hưng, khóm 015, thôn Đại Phố, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

135. Trần Nhã Trúc, sinh ngày 25/9/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 166, đường Tân Hưng, khóm 014, phường Gia bảo, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

136. Lìu Hảo Liên, sinh ngày 25/4/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 69, Cát An, khóm 011, phường Cát Dương, khu Mỹ Nồng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

137. Chế Thị Tuyết Nga, sinh ngày 14/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 113, phố Bảo An Nhất, khóm 028, phường Nam Thành, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19/3/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 121, đoạn 3, lộ Tân Thị 1, khóm 002, phường Bắc Đầu, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

139. Đoàn Thúy Ngọc, sinh ngày 01/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 67, đường Xương Hòa, khóm 003, phường Hòa Tây, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

140. Nguyễn Thị Nhiệm, sinh ngày 19/9/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1, ngách 3, ngõ 105, lộ Thúy Hoa, khóm 004, phường Hậu Sinh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

141. Hà Thị Kim Nhung, sinh ngày 02/02/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 8, ngách 3, ngõ 454, đoạn 2, lộ Kim Lăng, khóm 014, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

142. Trần Thị Hồng Loan, sinh ngày 18/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 5/số 57 Thập Phân, khóm 012, phường Thập Phân, khu Thất Cổ, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

143. Phùng Ngọc Cúc, sinh ngày 17/10/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 2/lầu 5, số 65, đường Đức Tín, khóm 020, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

144. Đặng Ngọc Chúc, sinh ngày 10/9/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 185, đoạn 2, lộ Thắng Lợi, khóm 022, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

145. Trương Thị Xuân, sinh ngày 25/10/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 240, đoạn 3, lộ Mai Xuyên Đông, khóm 016, phường Văn Trang, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

146. Huỳnh Thị Mỹ Linh, sinh ngày 10/8/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 93, đoạn 3, lộ Trung Sơn, khóm 006, phường Dân Hữu, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh ngày 26/6/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 66, ngõ 158, đoạn 3, lộ Bát Đức, khóm 007, phường Phục Nguyên, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

148. Đinh Thị Hoài Trang, sinh ngày 09/4/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16, ngõ 5, lộ Cương Sơn, khóm 006, phường Đào Nguyên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

149. Lê Thị Thúy Loan, sinh ngày 07/9/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 58, lộ Xa Tử, khóm 019, phường Đức An, khu Tân Điếm, thành phố Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150. Lục Cẩu Múi, sinh ngày 18/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36, đoạn 1, đường Cựu Trang, khóm 003, phường Cựu Trang, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 21/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, ngõ 9, lộ Thanh Nông, khóm 017, phường Huệ Phong, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

152. Trần Thị Khoa, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 559, đoạn 3, đường Nhị Khê, khóm 006, phường Đỉnh Thố, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

153. Tô Thị Diễm Kiều, sinh ngày 01/7/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 257, đoạn Tam Hiệp, đường Đầu Uyển, khóm 005, thôn Tam Hiệp, xã Phượng Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

154. Huỳnh Thị Thu Loan, sinh ngày 24/11/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 13, đường Nghi Xương, khóm 012, phường Nghi Giai, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

155. Huỳnh Kim Hoàng, sinh ngày 10/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, đường Trung Sơn, khóm 022, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

156. Lê Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 20/4/1975 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 3, đường Minh Nhân, khóm 015, thôn Luân Đông, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

157. Bùi Ngọc Nhi, sinh ngày 04/8/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 81, phố Võ Hán, khóm 006, phường Phúc Long, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 30/01/1968 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1069, đoạn 1, đường Quang Minh, khóm 008, phường Qua Khê, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

159. Trịnh Ánh Nguyệt, sinh ngày 24/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 402, đường Tân Dân, khóm 012, phường Quang Lộ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 23/4/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 480, đoạn 3, đường Thái Hòa, khóm 003, phường Cổ Phu, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Thị Kiểm, sinh ngày 29/11/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 77, đường Trạm Tiền Nam, khóm 028, phường Vĩ Bắc, khu Hữu Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 10/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 24/2, đường Thụ Đức, khóm 022, phường Bạch Thụ, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

163. Trần Thị Huệ, sinh ngày 25/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 37, ngõ Kim Phúc Nhị, đường Nam Câu, khóm 037, phường Sĩ Hòa, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

164. Đỗ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 06/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 58, đường Trung Luân Liêu, khóm 007, phường Tam Hòa, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

165. Bồ Thị Phấn, sinh ngày 10/6/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 43, đường Thành Công, khóm 021, phường Kiều Đầu, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

166. Trần Ngọc Hương, sinh ngày 27/7/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 12, số 150, đường Đại Nhân Nam, khóm 021, phường Bích Hồng, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

167. Bùi Thị Dung, sinh ngày 19/5/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 512, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 009, phường Cát Hòa, khu Mỹ Nồng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 20/4/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 39, Điều Dự, khóm 001, thôn Điều Dự, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 23/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 2, hẻm 35, ngõ 200, đường Phúc Linh, khóm 006, phường Thụy Bình, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

170. Trần Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 04/7/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20/4 Thâm Châu, khóm 04, thôn Thâm Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

171. Trần Kim Sòn, sinh ngày 20/6/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 191, thôn Phú Nghĩa Tân, khóm 019, thôn Liêu Đỉnh, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

172. Võ Thị Hồng Thắm, sinh ngày 11/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/83, lộ Thâm Áo Khanh, khóm 010, phường Hiếu Thâm, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

173. Phạm Thị Huyền, sinh ngày 25/02/1984 tại Lai Châu

Hiện trú tại: 2/số 67 Ngưu Lan Hà, khóm 006, phường Nhân An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

174. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 15/8/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, ngách 1, ngõ 313, đoạn 1, lộ Minh Đức, khóm 015, phường Thanh Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

175. Nguyễn Thị Hoàn, sinh ngày 01/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1/27, lộ Ngõa Thố, khóm 014, phường Giang Thố, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

176. Đặng Văn Lương, sinh ngày 21/10/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 3/lầu 4, số 10, ngõ 1, đường Thanh Sơn 6, khóm 022, phường Thanh Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

177. Võ Thị Loan, sinh ngày 03/6/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 3, ngõ 474, đường Khang Ninh, khóm 026, phường Kim Long, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 06/6/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 11/59 Quan Điền, khóm 007, phường Quan Điền, khu Quan Điền, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

179. Đặng Thị Thu Trang, sinh ngày 24/5/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/1, lộ Trường Thái, khóm 012, phường Cống Liêu, khu Cống Liêu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

180. Nông Thị Bích Tâm, sinh ngày 11/9/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 156 Đại Phong, khóm 011, thôn Đại Phong, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

181. Tăng Thị Thúy, sinh ngày 30/11/1969 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 20, đường Quang Phục, khóm 004, phường Cương Khê, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

182. Nguyễn Thị Bé Chín, sinh ngày 19/6/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/6, ngõ 362, đường Cao Mỹ, khóm 004, phường Dục Gia, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25/1, ngõ 16, đường Dục Dân, khóm 020, phường Dân Vinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

184. Huỳnh Thị Kiều Diễm, sinh ngày 19/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 72, Bạch Sa Đồn, khóm 007, phường Tân Gia, khu Hậu Bích, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

185. Đỗ Thị Mộng Thủy, sinh ngày 01/9/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 203, đường Hòa Bình, khóm 024, phường Ngạn Nội, khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

186. Nguyễn Thị Thanh Hoàng, sinh ngày 06/4/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 175/38, Liễu Tử Lâm, khóm 007, thôn Liễu Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

187. Tống Thị Kim Tiếng, sinh ngày 22/7/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 8/2, số 33, đoạn 1, đường Song Thập, khóm 024, phường Kế Quang, khu Trung, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

188. Lê Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 15/3/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 59 Lâm Li Bình, khóm 007, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

189. Trần Thị Thảo, sinh ngày 10/02/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 21, ngõ 193, đường Dân Quyền, khóm 010, thôn Nhân Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

190. Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 11/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 65, đoạn 2, đường Tân Nhân, khóm 016, phường Đông Thắng, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

191. Nguyễn Thị An, sinh ngày 23/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 501, ngõ Khê Phố, khóm 010, thôn Tự Hào, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

192. Đặng Thị Ánh Hồng, sinh ngày 17/12/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: lầu 5, số 12, ngõ 53, phố Tân Sinh, khóm 010, phường Tân Sinh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

193. Phạm Thị Khuyên, sinh ngày 28/6/1968 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 222, phố Nam Hải Nhị, khóm 004, thôn Nhân Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

194. Võ Kim Oanh, sinh ngày 20/8/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 10, số 206, đường Tứ Duy, khóm 018, phường Nam cảng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

195. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 19/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 39, đường Công Lao, khóm 006, thôn Công Lao, xã Tráng Vệ, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

196. Trần Thị Mười Tươi, sinh ngày 24/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 211, đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 003, phường Phụ Quách, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

197. Võ Thị Tuyết Ngọc, sinh ngày 09/02/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 352, đường Ải Thế, khóm 015, phường Vĩnh Lạc, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh ngày 24/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 59, đường Phục Hưng, khóm 009, thôn Sam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

199. Lê Thị Kim Hiếu, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 46/1, Châu Tử, khóm 012, thôn Châu Tôn, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

200. Lê Thị Quyên, sinh ngày 06/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 146, đường Nhân Ái, khóm 022, phường Bắc Thế, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 13/7/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 92, phố Quang Dụ Bắc, khóm 003, phường Dục Thành, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

202. Lương Thị Chúc Ly, sinh ngày 06/02/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 191, phố Điêu Sơn, khóm 038, phường Điêu Sơn, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

203. Giang Ngọc Thơ, sinh ngày 04/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 390/10, Trung Sơn Tân Bưu, khóm 028, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

204. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 22/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 75, đường Nhân Phúc 2, khóm 021, phường Nhân Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

205. Lê Thị Thanh, sinh ngày 03/01/1978 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 350, đoạn 1, đường Tây Môn, khóm 009, phường Đại Thành, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

206. Đinh Thị Kiều, sinh ngày 09/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1 Tân Trang, khóm 013, phường Hưng Nhân, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

207. Bùi Thị Ngọc Hân, sinh ngày 25/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10/1 ngõ 31, đoạn 1, đường Tam Dân, khóm 008, phường Cảng Khẩu, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

208. Lưu Thị Nguyệt, sinh ngày 25/11/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 82, đoạn 3, Ngưỡng Đức Đại Đạo, khóm 008, phường Tân An, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

209. Trần Thị Hoa, sinh ngày 02/6/1962 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 361, đường Trung Hoa Nhị, khóm 006, phường Đức Tây, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

210. Châu Thị Thu Huyền, sinh ngày 27/11/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 220, đường Hằng Nam, khóm 002, phường Sơn Cước, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

211. Lê Thị Việt Hoa, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 136, đoạn 1, đường Bình Đông, khóm 018, phường Kiến An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

212. Hồ Lệ Chi, sinh ngày 14/02/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10, Đỉnh Liêu, khóm 009, phường Luân Nội, thị trấn Thổ Thố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

213. Mai Ngọc Hoài, sinh ngày 14/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56, phố Trúc Viên, khóm 013, thôn Trúc Lâm, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

214. Phạm Kim Thắm, sinh ngày 30/12/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 351, đường Thụy Long, khóm 014, phường Thụy Long, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

215. Phạm Thị Bé Năm, sinh ngày 12/8/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 700, đoạn 2, đường Chương Viên, khóm 014, thôn Trường Sa, xã Hoa Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

216. Trần Thị Kiều Trinh, sinh ngày 21/3/1983

Hiện trú tại: Đồng Nai, Số 9, hẻm 10, ngõ 64, đường Gia Hảo, khóm 018, phường Gia Đông, khu Tử Quan, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

217. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/5/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, đường Dân Quyền, khóm 013, phường Vĩnh An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

218. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 04/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 216, đường Hòa Đầu, khóm 014, phường Trúc Doanh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

219. Nguyễn Thị Mỹ Lan, sinh ngày 09/01/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 9/2, phố Đông Kỳ, khóm 010, phường Trung Khoa, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

220. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 24/7/1979 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 48, đường Trung Chính, khóm 010, phường Đức Tùng, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

221. Nguyễn Thị Ái, sinh ngày 12/9/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 72, đoạn 1, đường Độc Ngao, khóm 001, thôn Đôn Hậu, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

222. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 20/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 88, đường Công Viên Tây, khóm 021, phường Duy Tân, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

223. Lê Thị Quyên Trang, sinh ngày 15/10/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 27, phố Vĩnh Hoa Nhị, khóm 012, phường Vĩnh Tựu, khu Tân Thành, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

224. Nguyễn Thị Tuyết Minh, sinh ngày 30/5/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20 Hưng Nam, khóm 019, thôn Hưng Quý, xã Loại Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Bé Muội, sinh ngày 16/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 179/36, Liễu Tử Lâm, khóm 009, thôn Liễu Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

226. Dương Thị Hằng, sinh ngày 01/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 302, đường Tú Sơn, khóm 016, phường Tú Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

227. Phùng Phụng Linh, sinh ngày 19/11/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 266/1 Tân Xã, khóm 012, phường Tân Phong, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

228. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 24/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 20, ngõ 7, đường Đài Trung Cảng, khóm 015, phường Triều Dương, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

229. Trần Kim Cúc, sinh ngày 06/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 2, ngõ 612, đoạn 1, đường Thế Hiền, khóm 010, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

230. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 20/3/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 27, phố Thượng Luân Nhất, khóm 019, phường Thượng Luân, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

231. Lê Ngọc Thoa, sinh ngày 01/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 88, phố Cương Sơn Trung, khóm 012, phường Thụy Hòa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

232. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/12/1986, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, hẻm 4, ngõ 200, đường Kiến Quốc Nhất, khóm 009, phường Ngũ Phúc, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

233. Trần Thanh Thúy, sinh ngày 20/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 3, ngõ 181, đường Dân Tộc, khóm 034, phường Đông Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

234. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 12/12/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 76, hẻm 96, ngõ 288, đường Dục Nông, khóm 020, phường Phú Cường, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 15/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, phố Đại Phú, khóm 017, phường Vĩnh Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

236. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 16/12/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 681, đường Đinh Thái, khóm 009, phường Nam Thế, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 18/9/1964 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 46, hẻm 17, ngõ 466, đường Viên Sơn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

238. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 04/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 38/66, đường Hòa Bình, khóm 015, thôn Nhân Hòa, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

239. Cao Thị Kim Hiền, sinh ngày 06/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 16, phố Qua Hùng, khóm 004, phường Qua Bì, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

240. Trần Thị Bích Liễu, sinh ngày 08/3/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 179/47, Liễu Tử Lâm, khóm 009, thôn Liễu Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

241. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 16/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20, Đại Đàm, khóm 017, thôn Đại Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

242. Trần Thị Bé Tám, sinh ngày 19/8/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, hẻm 4, ngõ 149, đoạn 3, đường Kim Thành, khóm 028, phường Bình Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

243. Tiêu Thị Hồng Thủy, sinh ngày 26/5/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 133, phố Tuấn Anh, khóm 007, phường Trân Dân, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

244. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 16/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngõ 46, phố Tân Nhân 7, khóm 026, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

245. Trần Thị Loan, sinh ngày 12/5/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 206, phố Văn Xương, khóm 008, phường Vĩnh Định, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

246. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 14/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 159, ngõ 13, đường Tam Trảo Tử Khanh, khóm 004, phường Tân Đông, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

247. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 28/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 29, ngõ 116, phố Tuấn Anh, khóm 005, phường Trân An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

248. Võ Thị Út, sinh ngày 19/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 325, đoạn 3, đường Minh Chí, khóm 024, phường Quy Hòa, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

249. Trương Thị Bé Nhỏ, sinh ngày 20/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 176/2, phố Lực Hành, khóm 014, phường Đại Phúc, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

250. Phạm Thị Kim An, sinh ngày 29/5/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 76, đường Thụ Tân, khóm 002, phường Trân Phúc, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

251. Trần Thị Thúy Hường, sinh ngày 08/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 161/39, Thập Bàn Khanh, khóm 016, phường Long Khanh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

252. Phan Thị Trúc Mai, sinh ngày 26/8/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 60, đường Quang Chính, khóm 019, phường Đỗ Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

253. Khưu Tố Loan, sinh ngày 30/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 140, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 007, phường Thụy Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

254. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 06/12/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 124, Thổ Khố, khóm 015, phường Thổ Khố, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

255. Đinh Thị Lầm, sinh ngày 08/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 4 số 23, ngõ Văn Tự, khóm 004, phường Tây An, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

256. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 07/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 6, ngõ 185, lộ Trung Hiếu, khóm 001, phường Quang Phục, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

257. Cao Thị Hồng Vân, sinh ngày 17/11/1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 1, số 8/4, ngách 17, ngõ 490, đoạn 2, lộ Giới Thọ, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

258. Dương Thị Hương, sinh ngày 10/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/97 Hòa Hưng, khóm 008, thôn Hòa Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

259. Quách Thị Kim Ngọc, sinh ngày 08/01/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 1/lầu 2, số 213, lộ Tây Đại, khóm 001, phường Chấn Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

260. Trần Thị Chang, sinh ngày 30/3/1986 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 90 Bình Lâm, khóm 007, phường Bình Lâm, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

261. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 25/9/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 1/49, đường Đại Thành, khóm 009, phường Mã Nam, khu Thất Chu, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

262. Bùi Thị Hòe, sinh ngày 02/01/1974 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 2/23, ngõ 56, đường Khê Côn 2, khóm 004, phường Khê Bắc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

263. Nguyễn Thị Châu Minh, sinh ngày 08/01/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 273, đoạn 2, lộ Thành Công, khóm 011, phường Bảo Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

264. Ngô Thị Huệ, sinh ngày 05/5/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 7, số 256, lộ Thực Tiễn, khóm 004, phường Phổ Trung, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

265. Mai Thị Lệ, sinh ngày 20/10/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 21, Phố Đỉnh, khóm 002, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

266. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 20/10/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 181, lộ An Dân Tây, khóm 015, phường Quang Chính, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

267. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 28/02/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 2/14/40 ngõ 14, đường Lập Dân, khóm 014, phường Tú Nhân, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

268. Hứa Hành Dan, sinh ngày 09/11/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/3, ngõ 8, đường Văn Hóa, khóm 011, phường Phúc Đan, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

269. Hà Thị Kim Thoa, sinh ngày 06/6/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 290, đường Nhất Tâm Nam, khóm 002, phường Đài Phượng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

270. Lê Thị Kim Thu, sinh ngày 25/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4/7 Trung Thố, khóm 005, thôn A Khuyến, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

271. Hà Thị Thu Hồng, sinh ngày 10/10/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/17 Lợi Đầu Châu, khóm 006, thôn Đầu Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

272. Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 20/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3/158 Điền Mỹ, khóm 017, thôn Điền Mỹ, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

273. Vũ Hồng Thúy, sinh ngày 25/9/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3/19, đường Mãn Bình 2, khóm 016, phường Khê Châu, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

274. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 04/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 294, đường Minh Phong, khóm 018, phường Bắc Sơn, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

275. Danh Thị Thúy, sinh ngày 14/10/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngách 47, ngõ 299, lộ Dân An, khóm 002, phường Dân Toàn, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

276. Trương Thị Trăm, sinh ngày 10/02/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22/2, Hưng Bắc, khóm 002, phường Chiếu Hưng, khu Nam Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

277. Lê Thị Minh Hiếu, sinh ngày 04/3/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5/20, Hưng Hóa Bộ, khóm 016, thôn Phú Thụ, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

278. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 28/7/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: số 6/21, hẻm 88, ngõ 553, đường Trung Hưng, khóm 012, thôn Vĩnh Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

279. Trần Thị Thu Mỹ, sinh ngày 13/01/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 92/82, Sa Luân, khóm 017, thôn Sa Luân, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

280. Lê Thị Bích Thùy, sinh ngày 13/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 38, ngõ Trúc Công Tam, khóm 001, phường Trúc Hậu, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

281. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 09/10/1974 tại Long An

Hiện trú tại: Số 86 Đại Đông, khóm 006, phường Đại Đông, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

282. Võ Thị Ngọc Phương, sinh ngày 19/3/1981 tại Kon Tum

Hiện trú tại: Số 133, đường Kim Phúc, khóm 013, phường Minh Nghĩa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

283. Nguyễn Thúy Diệu, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7/7, số 138, đường Trung Sơn Bắc, khóm 019, phường Bích Hồng, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

284. Mai Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 09/9/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6/7, ngõ 2, đường Phụng Tùng, khóm 004, phường Bắc Môn, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

285. Trương Thanh Kiều, sinh ngày 12/02/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 96, phố Dân Sinh, khóm 011, thôn Hạ Luân, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

286. Lê Ngọc Trầm, sinh ngày 03/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 132, đường Nhân Ái, khóm 021, phường Khang Lang, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

287. Phan Kim Linh, sinh ngày 01/01/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 171, phố Trung Ương, khóm 025, thôn Ô Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

288. Trần Thị Bích Lan, sinh ngày 06/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 350, phố Đại Đôn Lục, khóm 002, phường Điền Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

289. Lương Tú Phương, sinh ngày 10/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 285/3, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 012, phường Thành Công, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

290. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 22/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 258, đường Diên Bình, khóm 010, phường Văn Nam, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

291. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 26/8/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 23, phố Lục Ca, khóm 008, phường Lục An, khu Giai Lý, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

292. Lê Thị Hiền, sinh ngày 09/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 158, đường Thần Thanh, khóm 008, phường Xuyên Tiền, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

293. Hồ Thị Mơ, sinh ngày 30/10/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6/4, số 230, đường Tín Nghĩa, khóm 025, phường Hòa Liên, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

294. Liên Thị Nhi, sinh ngày 08/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, Hoa Viên, khóm 008, phường Bộ Bình, khu Nội Môn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

295. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 10/10/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 191, đường Tín Nghĩa, khóm 002, phường Hoa Liên, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

296. Phạm Thị Sáu, sinh ngày 10/12/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 105 Ôn Cảng, khóm 003, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

297. Chướng Mỹ Hương, sinh ngày 18/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 5, ngõ 108, phố Trường An, khóm 008, phường Trung Nghĩa, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

298. Dương Chỉ Hà, sinh ngày 08/3/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 194, phố Trường An, khóm 002, phường Vĩnh Khang, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

299. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 03/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 238, đoạn 1, đường Bình Hòa, khóm 003, thôn Nam Trấn, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

300. Nguyễn Thị Thu Oanh, sinh ngày 25/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 215, Khanh Tử Khẩu, khóm 002, thôn Thượng Khanh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

301. Chí Mỹ Dinh, sinh ngày 12/5/1976 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 550/1, ngõ 861, đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 009, phường Phong Nguyên, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

302. Bùi Kim Hồng, sinh ngày 31/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 32, đường Tân Phong, khóm 018, phường Cựu Chính, khu Vụ Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

303. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 21/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 271, đường Tân Sinh, khóm 017, phường Dân Tộc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

304. Trương Thị Cẩm Loan, sinh ngày 07/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/8, ngõ 89, lộ Hạ Thố, khóm 003, phường Trung Môn, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

305. Lê Thị Phương Trang, sinh ngày 04/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngách 20, ngõ 199, lộ Nhị Linh, khóm 007, phường Nhị Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

306. Phạm Thị Bích Hồng, sinh ngày 06/9/1977 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 463, đoạn 2, lộ Hưng Nhân, khóm 002, phường Trung Chính, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

307. Lê Thị Thu Loan, sinh ngày 07/8/1970 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11 Thố Tử, khóm 001, thôn Cảng Đông, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

308. Dương Thị Nga, sinh ngày 05/5/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 10, đường Lâm Khẩu, khóm 018, phường Đại Nhân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

309. Nguyễn Thị Kiều Mộng Thúy, sinh ngày 15/02/1980 tại

Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 147, đường Hưng Hoa, khóm 004, phường Quang Dương, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310. Nguyễn Thị Hồng Thùy, sinh ngày 26/12/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 3/27, ngõ 139, đoạn 3, lộ Long Cương, khóm 020, phường Long Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

311. Lý Thành Ngọc, sinh ngày 21/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1/15, đường Cẩm Minh, khóm 009, thôn Cẩm Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

312. Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 04/6/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3/12, lộ Dân Tộc 1, khóm 001, phường An Ninh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

313. Phùng Thị Giang, sinh ngày 28/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: lầu 5, số 35, đường Nam Xương, khóm 005, phường Tân Xương, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314. Lâm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/10/1973 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 33, ngách 2, ngõ 120, lộ Mai Cao, khóm 007, phường Cao Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

315. Huỳnh Mỹ Xuân, sinh ngày 27/4/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 4, ngách 2, ngõ 231, đoạn 3, lộ Minh Chí, khóm 008, phường Quí Hòa, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

316. Nguyễn Thị Mỹ Diệu, sinh ngày 06/12/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngách 8, ngõ 159, đường An Khánh, khóm 013, phường An Khánh, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

317. Trần Thị Thảo, sinh ngày 16/5/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 15 lầu 4, số 370, lộ Kiến Hưng, khóm 015, phường Chính Thuận, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

318. Bùi Thị Hiền, sinh ngày 13/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 56, lộ Trung Sơn, khóm 011, phường Thanh Thủy, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

319. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 07/9/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 80, lộ Long Giang, khóm 015, phường Trung Chính, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

320. Võ Thị Duyên, sinh ngày 20/12/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 486, lộ Trung Chính, khóm 011, phường Bảo Tân, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

321. Trần Thị Lạc, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 104, lộ Nam Hoành, khóm 012, phường Lão Nông, khu Lục Qui, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

322. Nguyễn Kiều Chung, sinh ngày 20/02/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5/45 Tân Thố, khóm 006, phường Tân Thố, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

323. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 21/02/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 80 Thâm Khánh, khóm 009, thôn Thâm Khánh, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

324. Lâm Thị Hồng Châu, sinh ngày 11/10/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, hẻm 9, ngõ 106, đường Đông Hồ, khóm 029, phường Ngũ Phân, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

325. Triệu Thị Kiều Oanh, sinh ngày 09/02/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 1, ngõ 147, đoạn 5, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Song Vĩnh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

326. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 02/9/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 14, phố Phục Hưng, khóm 012, thôn Tân Ốc, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

327. Huỳnh Thị Mai Liễu, sinh ngày 22/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 172, đường Nam Môn, khóm 012, phường Nam Môn, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

328. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 06/11/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 11, đoạn 1, đường Lâm Cảng, khóm 002, thôn Phúc Điền, xã Long Tĩnh, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

329. Đỗ Thị Mộng Thường, sinh ngày 07/12/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 82, phố Thái Bình 20, khóm 010, phường Trung Bình, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

330. Lê Thị Huệ, sinh ngày 02/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 75, Đồng Nhân, khóm 006, thôn Đồng Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

331. Trịnh Thị Minh Hải, sinh ngày 12/4/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 2/lầu 4, số 35, đường Hoa Thịnh, khóm 009, phường Sùng Vũ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

332. Đỗ Thanh Tâm, sinh ngày 20/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngách 25, ngõ 197, đoạn 1, lộ Chi Ngọc, khóm 011, phường Nham Sơn, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

333. Mạc Thị Thúy, sinh ngày 08/5/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8, ngách 1, ngõ 683, đoạn 1, lộ Quang Phục, khóm 001, phường Khoa Viên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

334. Lê Thị Thúy Nga, sinh ngày 23/11/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, số 51, đường Kim An, khóm 019, phường Bái Pha, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

335. Trương Thị Tươi, sinh ngày 19/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngách 1, ngõ 3, lộ Tam Trúc, khóm 008, phường

Trúc Trung, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

336. Nhỉn A Mùi, sinh ngày 07/02/1975 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 3/39 Hưng Hóa Bộ, khóm 022, thôn Phú Thu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

337. Phạm Thị Minh, sinh ngày 10/5/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15/487, lộ Trung Hiếu Đông, khóm 018, phường Kiều Đông, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

338. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 29/01/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 249, lộ Long Môn, khóm 016, phường Long Tân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

339. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 17/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 391, đoạn 3, lộ Hòa Bình Đông, khóm 015, phường Lê Trung, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

340. Trần Thị Mai Loan, sinh ngày 28/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: 7/lầu 5, số 1, ngõ 87, đường Đại Long, khóm 005, phường Tư Văn, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

341. Nguyễn Thu To, sinh ngày 13/12/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 38, lộ Tự Cường, khóm 008, phường Tú Nhân, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

342. Nguyễn Thị Thanh Nhanh, sinh ngày 20/12/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 518, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 011, phường Thánh Hồ, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

343. Dương Thị Thúy Diễm, sinh ngày 11/6/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngách 1, ngõ 185, đoạn 3, lộ Hưng Long, khóm 025, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

344. Lê Thị Oanh, sinh ngày 15/9/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 45, ngõ 132, lộ Văn Hóa Bắc, khóm 014, phường Trung Ương, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

345. Giang Lệ Hà, sinh ngày 10/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/7, ngách 16, ngõ 58, đường Trung Hiếu, khóm 021, phường Hoa Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

346. Tsằn Nhộc Lày, sinh ngày 20/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 178, đoạn 2, lộ Lý Minh, khóm 011, phường Tam Thố, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

347. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 02/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 248 Hảo Thu, khóm 016, thôn Phong Thu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

348. Lê Hồng Thắm, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngách 1, ngõ 221, lộ Trung Cảng, khóm 009, phường Trung Mỹ, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

349. Bùi Thị Linh Phương, sinh ngày 27/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 289, đường Kiến Hóa 1, khóm 021, phường Hậu Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

350. Hoàng Thị Hoài, sinh ngày 20/7/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 161, lộ Giáp Hậu, khóm 017, phường Nghĩa Lý, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

351. Sú Chăn Lìn, sinh ngày 19/12/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 1/42 lộ Thành Công Đông, khóm 005, phường Tam Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

352. Hồ Thị Thu Vân, sinh ngày 03/9/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20/2, ngõ 6, lộ Bảo An, khóm 016, phường Duy Tân, khu Vĩnh An, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

353. Phan Thúy An, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 112, lộ Quang Minh 3, khóm 007, phường Bắc Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

354. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 09/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngách 6, ngõ 1181, đoạn 2, lộ Trung Sơn Tây, khóm 004, thôn Hạ Điền, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

355. Đặng Thị Vàng, sinh ngày 07/4/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 173, đường Sùng Đức, khóm 006, phường Lê Thuận, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

356. Khưu Thị Thúy Hằng, sinh ngày 17/7/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/1 đường Đại Quan, khóm 012, phường Phù Xuyên, khu Bản Kiều, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

357. Trương Mỹ Phương, sinh ngày 14/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 1/1 Ba Tử Đầu, khóm 016, thôn Sa Luân, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

358. Phan Thị Hường, sinh ngày 22/6/1980 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 51, đường Nam Chính Nhị, khóm 007, phường Trấn Nam, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

359. Nguyễn Thị Lắm, sinh ngày 11/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56/2, ngõ 1, phố Ninh Hạ, khóm 008, phường An Ninh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

360. Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 10/7/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2/8, đường Thần Thanh, khóm 010, phường Đông Sơn, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

361. Hồ Thị Hồng Phương, sinh ngày 01/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 489, đường Long Hưng, khóm 003, phường Hậu Liêu, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

362. Trần Thị Hồng, sinh ngày 18/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 245/66, ngõ 403, đoạn 2, đường Bắc Cảng, khóm 014, phường Ma Lieu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

363. Mai Thị Bé, sinh ngày 02/4/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 42, đường Trung Hòa, khóm 013, phường Đại Vinh, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

364. Phạm Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/7/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 27, ngõ 84, đoạn 3, đường Công viên Tây, khóm 023, phường Tiền Phong, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Vinh Tuyết, sinh ngày 21/4/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 62 Phúc Điền, khóm 005, phường Phúc Điền, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

366. Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 28/8/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6 Thanh Kiềm, khóm 001, thôn Thanh Kiềm, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

367. Trần Thị Kiều Hương, sinh ngày 25/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, phố Thị Tiền, khóm 04, phường Tập Tập, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

368. Trương Thị Nga, sinh ngày 21/11/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 104, phố Minh Sơn, khóm 006, thôn Hạc Minh, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

369. Nguyễn Thị Hồng Sương, sinh ngày 09/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 6, đoạn 1, đường Tân Đàm, khóm 001, phường Đồ Đàm, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

370. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 26/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 150, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 003, phường Bảo Hưng, khu Tân Điểm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

371. Nguyễn Thị Yêm, sinh ngày 17/7/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 94, phố Hòa Bình, khóm 006, thôn Phủ Lý, xã Phủ Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

372. Lê Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 20/7/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 315, đường Đầu Uyển Đông, khóm 001, thôn Hòa Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

373. Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 02/4/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 82, đường Giới Thọ, khóm 037, phường Kiều Ái, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

374. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21, phố Dân Quyền 9, khóm 043, phường Cô Thố, khu Quý Nhân, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

375. Trịnh Thị Mạo, sinh ngày 16/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/1 Thạch Bài, khóm 003, thôn Thạch Bài, xã Phủ Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

376. Huỳnh Thị Diệu Tuyền, sinh ngày 02/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14/2, đường Long Bắc, khóm 003, phường Điền Trung, khu Long Tinh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

377. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 11/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, phố Vĩnh Hưng Lộ Nhất, khóm 016, phường Phúc Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

378. Nguyễn Thị Khánh Nữ, sinh ngày 10/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25/1, phố Cảng Thọ, khóm 001, phường Cảng Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

379. Lê Ngọc Dung, sinh ngày 20/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 120/2, Đại Bài Trúc, khóm 008, phường Đại Trúc, khu Bạch Hà, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

380. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 09/9/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 646, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 006, phường Vĩnh Phong, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

381. Đặng Thị Lệ Thư, sinh ngày 15/6/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 213, đường Tân Sinh, khóm 017, phường Dân Tộc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

382. Nguyễn Kim Vàn, sinh ngày 25/02/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 115, phố Văn Hóa, khóm 005, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

383. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 20/3/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 29, đường An Khê, khóm 022, phường Chính Tâm, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

384. Phùng Ngọc Loán, sinh ngày 16/11/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 171, phố Bảo Thái, khóm 011, phường Bảo Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

385. Phùng Thị Thu Lan, sinh ngày 06/3/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 30, ngõ 42, đường Dân Quyền, khóm 010, phường Phục Hưng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

386. Nguyễn Lê Sương, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 2, đường Quốc Lục, khóm 002, phường Quốc Lục, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

387. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 18/10/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, phố Luân Nhã, khóm 002, thôn Lý Nhân, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

388. Tô Thị Ánh Tâm, sinh ngày 14/01/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 40, đường Kiến Quốc, khóm 017, phường Nhân Ái, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

389. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 14/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25/1, phố Cảng Thọ, khóm 001, phường Cảng Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

390. Phạm Thị Hà, sinh ngày 12/7/1977 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 665, đường Dũng Quang, khóm 027, thôn Thánh Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

391. Trần Kim Xuyến, sinh ngày 09/9/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 91/1, hẻm 41, ngõ 30, đường Viên Nam, khóm 010, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

392. Phan Thị Lan, sinh ngày 05/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 184, đoạn 3, đường Trùng Tân, khóm 013, phường Quang Minh, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

393. Trần Thúy Di, sinh ngày 04/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 11/6 Sơn Phong, khóm 015, thôn Hà Bao, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

394. Lương Thị Hồng Anh, sinh ngày 25/8/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 545/48, Giai Lý Hưng, khóm 014, phường Hưng Hóa, khu Giai Lý, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

395. Lê Thị Thảo, sinh ngày 25/4/1973 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 519/3, đoạn 1, đường Kim Hoa, khóm 016, phường Nhật Tân, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

396. Trịnh Kim Tiếng, sinh ngày 10/5/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 14 Trung Khanh, khóm 007, phường Trung Khánh, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

397. Huỳnh Thị Ngọc Yến, sinh ngày 13/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ 14, phố Hoài Nhân, khóm 015, phường Thụ Cước, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

398. Võ Phú Liễu, sinh ngày 10/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/21, ngõ 193, đường Điền Vỹ, khóm 008, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

399. Lâm Thị Tú Thơ, sinh ngày 03/01/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 111, lộ Nhân Đức, khóm 024, phường Đại Đông, khu Đại Đỗ, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

400. Hoàng Thị Thúy, sinh ngày 06/10/1971 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 9/8, ngõ 50, đường Chiếu An, khóm 012, phường Doanh Tuyết, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

401. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 23/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 58, ngõ 292, lộ Bảo Bình, khóm 020, phường Bảo Bình, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

402. Trần Thị Quyết, sinh ngày 09/12/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 29, ngõ 354, đoạn 4, lộ Trung Ương Bắc, khóm 010, phường Nhất Đức, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

403. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 26/02/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 130, lộ Nội Thố 11, khóm 018, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

404. Phùng Thị Báu, sinh ngày 04/02/1977 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 13, ngõ 140, lộ Trang Kính, khóm 018, phường Hoa Giang, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

405. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 18/5/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 223, lộ Khê Châu 1, khóm 005, phường Khê Châu, khu Lâm Vien, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

406. Phan Thị Mỹ Lan, sinh ngày 02/11/1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 15, ngõ 8, đường Phú Quý, khóm 001, phường Hoa Hồng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. Đoàn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 16/10/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 82, đường Đông Hưng, khóm 006, phường Phúc Long, khu Công Liêu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

408. Trương Thị Mỹ Linh, sinh ngày 22/5/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 503, đoạn 2, lộ Vĩnh Bình, khóm 018, phường Trung Hưng, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

409. Tạ Thị Thành, sinh ngày 05/8/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 66, lộ Tự Do, khóm 012, phường Trung Hưng, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

410. Đỗ Thị Nguyệt, sinh ngày 09/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 30, ngõ 58, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 023, phường Trang Lâm, khu Văn Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

411. Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/19/3, ngõ 335, lộ Viên Thông, khóm 018, phường Cẩm Thịnh, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

412. Lê Thị Diễm Kiều, sinh ngày 08/9/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 100, đoạn 2, lộ Nội San, khóm 007, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

413. Lầm Lộc Múi, sinh ngày 03/6/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 78, phố Vĩnh Hoa, khóm 020, phường Vĩnh Xuân, thị trấn Hồ Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

414. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 30/01/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 265, phố Bảo An Nhị, khóm 027, phường Văn Sơn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

415. Huỳnh Bảo Châu, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 8, số 2, ngõ 55, đường Bảo An, khóm 015, phường Tam lộc, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

416. Nguyễn Thị Chín, sinh ngày 19/8/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 232, đường Trùng Lập, khóm 014, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

417. Trương Thị Nhanh, sinh ngày 26/9/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Số 316/1, đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 002, phường Giới Thọ, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

418. Nguyễn Vương Mộng Nguyệt, sinh ngày 16/4/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 28, phố Dân Sinh, khóm 005, phường Dân sinh, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

419. Vũ Thị Vân Trang, sinh ngày 08/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25/79, ngõ 19, đường Trung Dũng, khóm 026, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

420. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 07/9/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 72, phố Sùng Thiện Nhất, khóm 023, phường Sùng Tiến, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

421. Lê Như Huỳnh, sinh ngày 09/10/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 9/3, số 7, đường Hùng Phong, khóm 002, phường Hùng Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

422. Phạm Bé Năm, sinh ngày 09/3/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 93, phố Đông Thành, khóm 034, phường Hổ Vĩ, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

423. Lâm Thị Thắm, sinh ngày 30/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 94 Đại Đồn, khóm 006, phường Đông Đồn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

424. Võ Thị Quỳnh Dao, sinh ngày 09/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 52 hạ Song Khê, khóm 012, thôn Chính Mỹ, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

425. Phan Thị Oanh, sinh ngày 25/02/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 56, phố Gia Tân, khóm 017, phường Gia Tân, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

426. Võ Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 26/01/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 174, phố Cương Sơn Trung, khóm 010, phường Thụy Tường, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

427. Vũ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 15/5/1984 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 70/1, đường Đại Châu, khóm 007, phường Trang Hậu, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

428. Nguyễn Út Tỏ, sinh ngày 01/01/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 160, đoạn 1, đường Đông Gian, khóm 002, phường Bác Ái, khu Hòa Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

429. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 22/11/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 29, ngõ Tân Hưng, khóm 002, thôn Kiến Bình, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

430. Huỳnh Hồng Đỏ, sinh ngày 10/02/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 43, ngõ 533, đường Tân Hưng 005, phường Quang Minh, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

431. Nguyễn Hải Hoàng, sinh ngày 18/4/2003 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 17/lầu 2, số 52, lộ Thanh Niên, khóm 002, phường Trung Trinh, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nam

432. Nguyễn Thị Hương Trang, sinh ngày 10/01/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 17/lầu 2, số 52, lộ Thanh Niên, khóm 002, phường Trung Trinh, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

433. Lê Thị Tuyết Hương, sinh ngày 08/02/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 88, ngõ 10, đường Qua Cảng, khóm 024, phường Qua Cảng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

434. Trương Thị Thu Thảo, sinh ngày 09/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 70, Luân Bình, khóm 005, thôn Luân Bình, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

435. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 03/7/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 49/1, đường Diên Bình, khóm 013, phường Kiến Quốc, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

436. Thiềm Thị Tím, sinh ngày 06/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 1, phố Nhân Ái Nhất, khóm 016, thôn Trúc Vĩ, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

437. Phạm Thị Liên, sinh ngày 20/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 432, đường Hoàn Đông, khóm 021, phường Trung Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

438. Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 15/10/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 30, ngõ 355, đoạn Cửu Long, đường Trung Hưng, khóm 015, thôn Võ Hán, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

439. Phạm Trúc Linh, sinh ngày 20/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 11, đường Nội Tân, khóm 007, thôn Nội Thố, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

440. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, đường Dục Sinh, khóm 018, phường Dục Sinh, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

441. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 05/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 56, Phúc Điền, khóm 005, phường Phúc Điền, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

442. Mai Thị Kim Oanh, sinh ngày 20/12/1974 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 348, đường Trung Sơn Nam, khóm 040, phường Nhị Vương, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

443. Dương Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 03/7/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 65, đường Long Phượng 3, khóm 021, phường Long Phượng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

444. Trương Thị Mướt, sinh ngày 24/3/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 17, số 36 Thái Bảo, khóm 001, phường Thái Bảo, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

445. Trang Ngọc Ngoan, sinh ngày 15/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4/13/9, ngõ 156, đoạn 1, lộ Trường Giang, khóm 014, phường Hồng Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

446. Lê Thị Mai, sinh ngày 16/3/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 162, đoạn 1, đường Long An, khóm 001, thôn Tân Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

447. Lê Thị Hồng Thương, sinh ngày 11/3/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 137, lộ Bắc Phố, khóm 002, phường Đông Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

448. Lưu Thị Đương, sinh ngày 09/4/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/6/64, ngõ 73, đường Đông Tân, khóm 033, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

449. Nguyễn Thị Hồng Lạc, sinh ngày 13/6/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 41 Bạt Tử Lâm, khóm 007, thôn Khoa Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

450. Trịnh Thị Kim Quyên, sinh ngày 20/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 69, đoạn 1, đường Kỳ Giáp, khóm 009, phường Vĩnh Hòa, khu Kỳ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

451. Lâm Thị Hiên, sinh ngày 19/01/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 134, phố Vĩnh Thuận, khóm 014, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

452. Huỳnh Thị Tiền, sinh ngày 25/9/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 56/1, đường Sa Vĩ, khóm 016, phường Đại Quang, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

453. Lê Thị Bé Son, sinh ngày 01/6/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 106 Bình Sa, khóm 012, phường Bình Sa, khu Tướng Quân, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

454. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02/6/1986 tại Cửu Long

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 71, lộ Đức Tu, khóm 030, thôn Nội Điền, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

455. Nguyễn Thị Bích Duyên, sinh ngày 01/10/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 208, đoạn 3, đường Trung Nghĩa, khóm 001, thôn Công Tây, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

456. Lê Thị Kim Tho, sinh ngày 04/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngách 18, ngõ 174, đường Hoài Đức, khóm 003, phường Văn Thánh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

457. Bùi Thị Luyến, sinh ngày 04/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/19 Cáp Ca Loan, khóm 005, thôn Hoa Lăng, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

458. Phạn Thị Phượng, sinh ngày 05/02/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 112, ngõ 678, đường Thái Bình, khóm 018, phường Trung Hưng, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

459. Đào Thanh Thủy, sinh ngày 05/9/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 1/30, ngõ 113, đoạn 2, Song Liên, lộ Dân Tộc, khóm 047, phường Song Liên, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

460. Lê Thị Liễu, sinh ngày 22/5/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 13/4/18, ngõ 142, đoạn 1, Song Liên, lộ Dân Tộc, khóm 007, phường Song Liên, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

461. Ngô Thị Yến Oanh, sinh ngày 19/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 86, đường Khởi Trí, khóm 019, phường Thụ Hưng, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

462. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 10/8/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 70, ngõ Thảo Cảng, khóm 007, phường Thảo Trung, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

463. Lê Thị Thúy, sinh ngày 26/6/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 205, đoạn 6, đường Sa Điền, khóm 022, phường Sơn Cước, khu Long Tĩnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

464. Lê Mỹ Lộc, sinh ngày 15/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 510, Tướng Nội, khóm 018, phường Tướng Nội, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

465. Đào Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 22/3/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5 Bạch Tây, khóm 001, phường Bạch Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

466. Phan Thị Cẩm Loan, sinh ngày 01/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 214, đoạn 2, đường Minh Chí, khóm 025, phường Nghĩa Học, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

467. Huỳnh Thị Phương Diễm, sinh ngày 14/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 69, phố Hậu Phố, khóm 004, phường Đức Hậu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

468. Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 02/9/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 2005, đường Cửu Như Tứ, khóm 006, phường Hùng Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

469. Phan Thị Vị, sinh ngày 01/7/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 474, Qua Lộ Tử, khóm 001, thôn Tây Qua, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

470. Nguyễn Thị Búp, sinh ngày 13/5/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 30, Tùng Lâm, khóm 008, thôn Hoa Sơn, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

471. Nguyễn Hồng Thủy, sinh ngày 30/4/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 9 Sơn Tử Đỉnh, khóm 001, thôn Hòa Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

472. Đinh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59, đường Thái Hưng, khóm 018, thôn Thái Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

473. Hoàng Thị Chi, sinh ngày 15/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 110 Phong Lý, khóm 011, phường Phong Lý, khu Ngọc Tinh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

474. Trần Thị Trúc Ly, sinh ngày 06/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 27, đường Tín Nghĩa, khóm 002, thôn Đại Bình, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

475. Nguyễn Thụy Châu Phương, sinh ngày 23/8/1984 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 37, đường Quang Phục, khóm 022, phường Lục Xuyên, khu Trung, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

476. Khưu Thị Hồng Ấm, sinh ngày 02/9/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, đường Nghi Hân Nhị, khóm 024, phường Nghi Hân, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

477. Huỳnh Kim Việt, sinh ngày 30/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 41, ngõ Tam Giáp, đường Vĩnh Hòa, khóm 010, phường Hoàng Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

478. Bùi Thị Hồng, sinh ngày 07/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 60, phố Văn Xương Nhị, khóm 001, phường Hoàng Khê, khu Đại Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

479. Đỗ Thị Ngọc Chi, sinh ngày 08/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, ngõ 82, đường Quang Dương, khóm 011, phường Đàm Dương, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

480. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 10/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Trung Nam, khóm 002, phường Ngoại Trúc, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

481. Võ Thị Trúc Linh, sinh ngày 25/6/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: số 20, ngõ 71, đường Trấn Quốc, khóm 003, thôn Kinh Khảu, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

482. Trương Thị Hoài, sinh ngày 16/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 186, đường Trung Hiếu, khóm 003, phường Ải Định, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

483. Nguyễn Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 15/10/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 37/3, đường Thần Xuyên, khóm 001, phường Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

484. Bùi Vũ Thị Hoàng Sa, sinh ngày 20/8/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8/3, ngõ 33, phố Tân Đông, khóm 001, phường Tân Giới, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

485. Đinh Ngọc Hân, sinh ngày 15/8/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 134, phố Vĩnh Nhị, khóm 004, phường Mạng Liêu, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

486. Huỳnh Thị Mỹ Loan, sinh ngày 08/7/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 333, đường Trang Cảnh, khóm 036, phường Quốc Phú, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

487. Lê Thị Linh, sinh ngày 16/01/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 51 Tân Trang, khóm 007, thôn Phương Nam, xã Luân Bộ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

488. Nguyễn Thị Hồng Trinh, sinh ngày 15/02/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 55, ngõ 103, đoạn 6, đường Phủ An, khóm 005, phường Hải Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

489. Phạm Thị Kiều Anh, sinh ngày 25/9/1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3/3, hẻm 17/58, ngõ 991, đường Hòa Bình, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

490. Phạm Thị Hòa, sinh ngày 24/4/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 73/55, Bổ Tâm, khóm 009, thôn Bổ Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

491. Trần Thị Lệ Hoa, sinh ngày 04/9/1975 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 300, phố Hoằng Xương, khóm 002, thôn Hoằng Trúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

492. Huỳnh Thị Kim Thủy, sinh ngày 24/3/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ 198, đoạn 2, đường Du Viên, khóm 009, phường Tự Cường, khu Đại Đỗ, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

493. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 20/5/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 28, Quế Lâm, khóm 003, thôn Quế Lâm, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

494. Mai Thị Lam, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 462, phố Trình Hợp, khóm 012, phường Loan Nội, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

495. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 15/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 10/2, đường Vĩnh Quang, khóm 040, thôn Nội Điền, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

496. Đoàn Thị Ngởi, sinh ngày 12/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 72, đường Bắc Sơn, khóm 003, phường Trung Sơn, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

497. Ngô Thị Xuân Thu, sinh ngày 03/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 154/4, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 012, phường Bia Đình, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

498. Nguyễn Thị Kim Ba, sinh ngày 28/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 175 Trúc Tử Cước, khóm 010, phường Kim Hưng, khu Tân Hóa, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

499. Lê Thị Hồng Thắm, sinh ngày 04/5/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1, hẻm 1, ngõ 32, đường Nhất Tâm Nhị, khóm 029, phường Trung Hưng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

500. Phan Thị Tú Trinh, sinh ngày 10/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 48, phố Phục Hưng, khóm 011, phường Tây Quan, khu Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

501. Đoàn Thị Gấm, sinh ngày 01/3/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 118/10, đường Sinh Ái, khóm 002, phường sinh Hồ, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

502. Bùi Thị Kim Diệp, sinh ngày 10/4/1963 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Số 90, Tự Cường Tân Bộ, khóm 001, thôn Tập Khánh, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

503. Dường A Múi, sinh ngày 25/10/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 170, phố Thành Công, khóm 009, phường Tây An, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

504. Nguyễn Thùy Hương, sinh ngày 12/8/1976 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 8/5 hẻm 97, ngõ 354, đường Tam Hòa, khóm 006, phường Tam Thôn, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

505. Phạm Thị Hồng Diệu, sinh ngày 09/01/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19, ngách 2, ngõ 99, lộ Trang Thụ 1, khóm 018, phường Trung Hiếu, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

506. Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/01/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33, ngõ 267, lộ Bắc Nghi, đoạn 2, khóm 014, phường Mỹ Đàm, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

507. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 17/11/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 83, lộ Trung Hưng, đoạn 1, khóm 001, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

508. Võ Thị Sương, sinh ngày 05/4/1969 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 68, đường Danh Dương, khóm 034, phường Điền An, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

509. Huỳnh Lệ Cẩm, sinh ngày 23/6/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6/81 Thành Công, khóm 009, phường Chính Nghĩa, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

510. Lý Đức Vân, sinh ngày 15/7/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 80, ngõ 42, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 008, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

511. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 06/9/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1/14, ngách 38, ngõ 190, lộ Từ Văn, khóm 002, phường Đồng An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

512. Lỷ Hồng Dinh, sinh ngày 01/12/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 35, lộ Thiên Tường 1, khóm 025, phường Đỉnh Tây,khu Tam Dân, Cao Hùng

Giới tính: Nữ

513. Nguyễn Thị Thanh Lương, sinh ngày 07/10/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 26, ngõ 24, đoạn 2, lộ Tú Lang, khóm 002, phường Vĩnh Nguyên, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

514. Đặng Cẩm Nhung, sinh ngày 25/10/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/52, đường Tự Trị, khóm 013, phường Tự Cường, khu Tân Trang, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

515. Chiêm Thị Thanh Thủy, sinh ngày 09/10/1983 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 3, ngách 3, ngõ 8, đường Hợp Thuận, khóm 022, phường Cựu Trang, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

516. Bùi Thị Hiển, sinh ngày 29/5/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngách 48, ngõ 543, lộ Thành Thái 3, khóm 014, phường Thành Đức, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

517. Phan Thị Kim Phượng, sinh ngày 09/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 49, đường Dân Hữu 2, khóm 014, phường Khoa Viên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

518. Tiêu Thị Trúc Linh, sinh ngày 15/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 1, số 46, đường Hạnh Mỹ 7, khóm 026, thôn Thỏ Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

519. Lê Ngọc Rạng, sinh ngày 16/9/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 16 Băng Sơn, khóm 002, phường Bành Sơn, khu Thạch Định, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

520. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 13/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6 Hạ Hoành Bình, khóm 008, phường Đàm Biên, khuThạch Định, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

521. Bùi Thị Thúy, sinh ngày 14/5/1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 2, ngõ 11, ngõ 26, lộ Hưng Long, khóm 026, phường Trấn Hưng, thành phố Bình Trấn

Giới tính: Nữ

522. Lê Thị Cúc, sinh ngày 27/01/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 17, đường Thọ Xương, khóm 020, phường Trung Bình, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

523. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 13/12/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 302, đoạn 2, lộ Sơn Lâm, khóm 009, thôn Ngoại Xã, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

524. Tai Dĩnh Yến, sinh ngày 05/7/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, đường An Thái, khóm 024, phường Lạc Khang, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

525. Đỗ Thị Lan, sinh ngày 12/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/25 lộ Sơn Oanh, khóm 010, thôn Sơn Đức, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

526. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 27/3/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 156, lộ Tồn Đức, khóm 004, phường Tồn Nhân, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

527. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 04/9/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 58, lộ Hòa Nhất, khóm 008, phường Xã Liêu, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

528. Trần Thị Diễn, sinh ngày 20/10/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 67, đường Diên Bình, khóm 003, phường Chân Lý, khu Cống Liêu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

529. Trần Thị Mỹ Trang, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 54, đường Thiên Tường 5, phường Tân Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

530. Lê Thị Lợi, sinh ngày 10/8/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 595, đường 12, Hùng Xương, khóm 004, phường Trung Thái, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

531. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 154, ngách 55, ngõ 60, lộ An Thái, khóm 026, phường Song Thành, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

532. Tải Thị Kim Loan, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngách 3, ngõ 74, lộ Đức Hành Đông, khóm 009, phường Trung Thành, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

533. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 23/01/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 21, ngõ 104, lộ Phụng Hoa, khóm 025, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

534. Trương Thị Minh Lý, sinh ngày 26/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 146, đường Trung Chính 3, khóm 015, phường Vĩnh An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

535. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 01/11/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 117, lộ Hải Khẩu Nam, khóm 006, phường Cao Nam, khu Thanh Thùy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

536. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 25/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3/5, ngõ 21, lộ Viện Nghiên cứu, đoạn 4, khóm 027, phường Cửu Như, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

537. Tạ Thị Thu Ngà, sinh ngày 03/7/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 202, lộ Triển Lãm, khóm 006, phường Đình Cổ, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

538. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 22/9/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 104 Tân Trang Tử, khóm 008, thôn Tân Trang, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

539. Trần Duy Nhã Trúc, sinh ngày 28/5/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 78, lộ Đức An, khóm 011, thôn Hiệp Hưng, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

540. Lê Thị Hồng, sinh ngày 20/10/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 55, ngách 30, ngõ 1290, lộ Trung Sơn, khóm 005, phường Long Tường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

541. Trần Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 08/8/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 2/36, ngõ 55, lộ Đông Minh, khóm 013, phường Lễ Đông, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

542. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 19/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 35/161 Thập Ban Khanh, khóm 016, phường Long Khanh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

543. Bát Hữu Hương, sinh ngày 04/01/1983 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 48, đường Bình Đẳng, khóm 012, phường Bách Nhẫn, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

544. Nguyễn Thụy Kym Châu, sinh ngày 26/12/1974 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 82, đường Ngũ Quyền Tây 6, khóm 009, phường Thổ Khố, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

545. Huỳnh Thị Ngọc Loan, sinh ngày 12/7/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 65, đường Nhã Phong, khóm 004, phường Đại Phong, khu Đại Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

546. Phan Đặng Ngọc Trân, sinh ngày 13/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 14/lầu 6, số 21, ngõ 59, đoạn 2, lộ Trung Sơn Bắc, khóm 005, phường Trung Sơn, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

547. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/01/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 344, lộ Tân Hải, khóm 023, phường Tân Thúy, khu bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

548. Nguyễn Thị Kim Thơm, sinh ngày 22/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 28, đường Đức Hưng, khóm 009, phường Hoa Đức, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

549. Trần Thị Thế Phượng, sinh ngày 27/02/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 32, ngõ 265, đường Dương Quang, khóm 002, phường Thụy Quang, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

550. Lê Như Ý, sinh ngày 20/7/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 66, đường Hỏ Lâm, khóm 011, phường Tư Duy, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

551. Mai Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 40, đoạn 2, đường Trường Hưng, khóm 002, phường Nhân Vũ, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

552. Lê Cẩm Thủy, sinh ngày 03/5/1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 65, đường Trung Nam, khóm 003, phường Trung Nam, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

553. Tiêu Thị Minh Trân, sinh ngày 17/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, đường Thái Thuận, khóm 010, phường Lập Công, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

554. Nguyễn Ngọc Ẩn, sinh ngày 23/3/1963 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/4, ngõ 54, đường Dục Anh, khóm 013, phường Ngọc Thanh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

555. Nguyễn Lệ Cẩm Tú, sinh ngày 29/01/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 52/89 Đằng Bình, khóm 005, phường Lam Thanh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

556. Trần Thị Liên, sinh ngày 09/12/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 16, lộ Nghĩa Hòa, khóm 018, phường Nghĩa Hòa, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

557. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 25/6/1973 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Thảo Điếm Vỹ 1, khóm 022, phường Phúc Nhân, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

558. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 12/12/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 6 Nội A Lý Pang, khóm 004, phường Can Hoa, khu Thạch Môn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

559. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 19/12/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, lộ Dân Phú, khóm 023, phường Trung Nhân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

560. Trương Thị Huấn, sinh ngày 11/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 86 Hồng Mao, khóm 002, thôn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

561. Ưng Quốc Hoa, sinh ngày 18/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 5, đường Phúc Cư, khóm 026, phường Nhân Văn, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

562. Phạm Thu Tư, sinh ngày 19/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 22, đường Điền Mỹ 3, khóm 013, phường Văn Hóa, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

563. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 07/8/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngách 6, ngõ 217, đoạn 3, lộ Trung Hiếu Đông, khóm 005, phường Xương Long, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

564. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 16/8/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1/4, ngõ 219, đường Gia Hưng, khóm 010, phường Lê Thuận, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

565. Châu Sỉ Thông, sinh ngày 22/5/1983 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 3, lộ Trung Sa, khóm 011, phường Tân Trang, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

566. Huỳnh Tuyết Loan, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 431, đoạn 1, lộ Giới Thọ, khóm 008, phường Đại Dũng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

567. Đinh Thị Dương, sinh ngày 06/01/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 2/lầu 2, số 94, lộ Hậu Sinh, khóm 010, thôn Trường Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

568. Huỳnh Thị Kiều Phương, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 305, lộ Bát Đức 1, khóm 015, phường Hậu Trang, thị trấn Đàu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

569. Võ Thị Thảo, sinh ngày 21/5/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 360, đoạn 3, đường Đầu Uyển, khóm 014, phường Hậu Thố, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

570. Trần Thị Mai Trinh, sinh ngày 15/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, hẻm 2, ngõ 814, đường Kiến Công, khóm 025, phường Loan Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

571. Trần Hiền Nhân, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 90, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 018, thôn Phúc Quy, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

572. Nguyễn Thị Mãnh, sinh ngày 13/12/198 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, đường Lập Nhân Nhị, khóm 016, phường Lập Đức, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

573. Lê Diễm Trinh, sinh ngày 10/7/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 228, đường Võ Anh Bắc, khóm 010, thôn Bồ Tâm, xã Bồ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

574. La Thị Băng Trinh, sinh ngày 01/10/1973 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, đường Hưng Thanh, khóm 004, thôn Hưng Long, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

575. Lý Sám Múi, sinh ngày 25/4/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 199, phố Hùng Xương 6, khóm 011, phường Trung Nguyên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

576. Trần Kim Loan, sinh ngày 01/02/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 55, phố Võ Thuận Nhất, khóm 010, phường Tân Thố, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

577. Chịnh Gia Bình, sinh ngày 14/6/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 81, ngõ 556, đường Quang Hưng, khóm 010, phường Vĩnh Long, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

578. Lê Thúy Phượng, sinh ngày 04/7/1984 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 24, ngõ 22, đường Kiến Hưng, khóm 013, phường Thành Công, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

579. Lâm Mỹ Linh, sinh ngày 31/8/1985 tại tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 82/2, Điền Tâm, khóm 008, phường Điền Tâm, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

580. Văn Thị Hồng Thu, sinh ngày 20/11/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 374, đường Tân Hưng, khóm 005, phường Trang Nội, khu Bạch Giang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

581. Bùi Thị Thúy Liễu, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 8/37, ngõ 409, đường Lâm Sâm Bắc, khóm 017, phường Tựu Thành, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

582. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 30/3/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 68, phố Học Viên, khóm 013, phường Phúc Lâm, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

583. Huỳnh Thị Thanh Thúy, sinh ngày 21/11/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 173/198, Nội Thố Tử, khóm 017, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

584. La Thanh Diệu, sinh ngày 02/7/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4, số 364, đường Nam Dương, khóm 011, phường Trung Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

585. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 08/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 219, đường Đồng Vinh, khóm 027, phường Đồng Vinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

586. Vũ Thị Thanh Loan, sinh ngày 30/01/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 95, phố Đại Dũng, khóm 023, phường Trung Trí, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

587. Nguyễn Thị Bé Mười, sinh ngày 23/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 97, đường Lâm Sâm Nhất, khóm 011, phường Hán Dân, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

588. Lê Thị Hằng, sinh ngày 02/9/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/2, phố Kiến Hưng, khóm 004, thôn Chấn Hưng, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

589. Lê Thị Kiều, sinh ngày 06/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42/2, đường Phục Hưng, khóm 012, phường Cửu Khoai, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

590. Lưu Hồng Phượng, sinh ngày 01/3/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 838/1, đường Đơn Vĩnh, khóm 010, thôn Tứ Duy, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

591. Nguyễn Thị Út Lớn, sinh ngày 18/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 76, đường Bạch Lập Nhất, khóm 006, phường Kiến Đông, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

592. Nguyễn Thị Rở, sinh ngày 16/4/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 6, Phúc An, khóm 001, phường Phúc An, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

593. Lê Thị Yến Nguyên, sinh ngày 11/5/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 379 Đại Phố Mỹ, khóm 013, phường Đại Mỹ, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

594. Đặng Thị Bích Phượng, sinh ngày 15/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 18, đường Tự Do, khóm 020, phường Quan Âm, khu Đại Xã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

595. Tô Thị Hồng Thảo, sinh ngày 13/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 135, phố Sĩ Lương, khóm 006, phường Loan Thắng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

596. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 03/10/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 469, đường Tân Liêu, khóm 010, thôn Trung Sơn, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

597. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 25/10/1965 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 168, đoạn 3, đường Vĩnh Đồng, khóm 013, thôn Vĩnh Hòa, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

598. Trần Thị Tăng, sinh ngày 18/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 51, đoạn 3, đường Vĩnh Mỹ, khóm 006, thôn Mỹ Thành, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

599. Chi A Lin, sinh ngày 16/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 1, ngõ 44, đường Đông Cảng, khóm 012, phường Kiến Bình, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

600. Phạm Thị Kim Loan, sinh ngày 10/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30 đường Điền Vỹ, khóm 9, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

601. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 17/11/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 343, phố Cương Sơn Nam, khóm 011, phường Thụy Bình, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

602. Nguyễn Thị Búp, sinh ngày 04/5/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10 Đông Cao Nội, khóm 011, phường Vương Gia, khu Lục Giáp, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

603. Nguyễn Thị Hoài An, sinh ngày 02/9/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 96, ngõ 15, đoạn 1, lộ Viên Lâm, khóm 023, phường Nhân Văn, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

604. Lê Hoàng Yến, sinh ngày 13/11/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 168, ngõ 159, đoạn 4, lộ Mộc Sách, khóm 005, phường Bắc Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

605. Lê Thị Lan, sinh ngày 03/8/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 153, đường Điền Vỹ, khóm 008, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

606. Võ Thị Minh Thùy, sinh ngày 05/5/1985

Hiện trú tại: Cần Thơ, Lầu 3, số 2/1, lộ Thụy Trúc, khóm 001, phường Cát Khánh, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

607. Phan Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 97, đoạn 2, lộ An Hòa, khóm 020, phường Sài Trình, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

608. Lê Thị Vẹn, sinh ngày 02/11/1971 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 48, đường Nhân Ái, khóm 014, phường Quang Hòa, khu Di Đà, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

609. Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 31/12/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 70, số 70, lộ Quang Minh, khóm 019, phường Thái Liêu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

610. Phạm Thị Hồng Vân, sinh ngày 05/11/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 196, ngõ 1, lộ Kim Cơ 2, khóm 004, phường Trung Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

611. Nguyễn Thị Vui, sinh ngày 10/02/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 28, ngách 97, ngõ 719, đoạn 2 lộ Dương Hồ, khóm 013, phường Tam Hồ, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

612. Đinh Trần Đoan Thục, sinh ngày 14/12/1974 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 187, đường Đức Xương, khóm 002, phường Vĩnh Cát, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

613. Lê Thị Thiện, sinh ngày 06/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 5/8 Lộ Ngũ Quyền, khóm 021, phường Trung Nhân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

614. Võ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 10/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 117, ngõ 278, lộ An Nhất, khóm 011, phường Can Thành, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

615. Châu Ngọc Tiên, sinh ngày 26/9/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngách 23, ngõ 170, đường Nội Định 3, khóm 019, phường Nội Định, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

616. Đỗ Thị Phương, sinh ngày 19/11/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 5/1, lộ Tân Minh, khóm 001, phường Ngũ Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

617. Nguyễn Thị Thanh Bạch, sinh ngày 27/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, hẻm 1, ngõ 199, đường Giáp Hậu, khóm 019, phường Nghĩa Lý, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

618. Ngô Thị Chiên, sinh ngày 14/11/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 855, đoạn 2, đường Phong Thế, khóm 003, phường Phác Tử, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

619. Võ Thị Kiều Linh, sinh ngày 20/6/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19, đường Tân Phúc, khóm 011, phường Tân Phúc, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

620. Lê Thị Kim Sơn, sinh ngày 11/7/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 695, đường Trung Chính, khóm 047, phường Xã Bĩ, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

621. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 02/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 107, đường Đại Châu, khóm 017, phường Phong Châu, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

622. Huỳnh Thanh Nguyệt, 07/12/1970 thành phố Hồ Chí Minh,

Số 298, đường Quảng Phúc, khóm 007, phường Quảng Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

623. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 20/6/1973 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2/1, đường Văn Xương, khóm 027, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

624. Lý Khiết Khanh, sinh ngày 27/4/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 151, ngõ 398, đường Đại Học, khóm 006, thôn Trúc Lâm, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

625. Phương Thị Thọ, sinh ngày 20/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1/5, đường Long Tinh, khóm 010, thôn Bảo Lực, xã Xe Thành, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

626. Châu Ngọc Sang, sinh ngày 17/3/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 67/75, Khảm Hạ, khóm 028, thôn Qua Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

627. Phạm Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 28/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 21, phố Dân An, khóm 011, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

628. Trần Thị Thu Thơ, sinh ngày 14/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 150, ngõ 1, đoạn 2, đường Viên Thủy, khóm 008, phường Vạn Niêm, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

629. Ngô Thị Màu, sinh ngày 01/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3/10, ngõ Bà Đường, khóm 001, thôn Bà Đường, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

630. Ngô Thị Kim Huyền, sinh ngày 24/02/1982 tại Bà Rịa -

Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 285, đường Dân Tộc, khóm 003, thôn Trúc Lâm, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

631. Nguyễn Minh Chức, sinh ngày 24/11/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 467, đường Tân Hưng, khóm 018, phường Liên Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

632. Mai Thị Lan Hương, sinh ngày 20/10/1984 Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 3/3, khu A, số 395, đường Trung Sơn, khóm 021, phường Mỹ Điền, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

633. Vũ Thị Kim Phụng, sinh ngày 02/7/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 39/1, ngõ 1, đường Trung Sơn, khóm 016, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

634. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 24/9/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Tân Đàm, khóm 006, thôn Tân Đàm, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

635. Huỳnh Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/4/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19/7, ngõ Điền Liêu, khóm 007, phường Phong Điền, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

636. Âu Dương Thúy Mỹ, sinh ngày 13/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 369, đoạn 1, đường Đầu Trung, khóm 003, phường Mai Châu, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

637. Đinh Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 04/4/1975 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 66, phố Nhân Ái, khóm 008, phường Tân Hòa, khu Tân Thành, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

638. Bùi Thị Nghi, sinh ngày 10/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10/1, đoạn 1, đường Thanh Sơn, khóm 010, phường Song Phụng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

639. Phan Thị Phương Trúc, sinh ngày 03/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 60, ngõ 72, đoạn 2, đường Thủy Nguyên, khóm 013, phường Bạch vân, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

640. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 21/3/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 140, phố Phụng Yên Nhị, khóm 010, phường Bảo An, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

641. Trương Xuân Hiện, sinh ngày 09/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 37, hẻm 50, ngõ 77, đoạn 3, đường Trung Uơng, khóm 004, phường Trung Hòa, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

642. Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 07/3/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 249, phố Trường An, khóm 014, phường Vĩnh Đức, thành phố Lô Xuyên, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

643. Hồ Ngọc Lâm, sinh ngày 01/02/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, hẻm 2, ngõ 20, đường Khê Đầu, khóm 008, phường Đỉnh Phúc, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

644. Lâm Chúc Ly, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, hẻm 7, ngõ 46, phố Trường An, khóm 017, phường Cửu Khung, khu Lộ Xuyên, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

645. Bùi Thị Dịu, sinh ngày 02/9/1978 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 175, đường Thắng Lợi, khóm 016, phường Thắng Lợi, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

646. Trần Thúy Mỹ, sinh ngày 23/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8, ngõ 598/1, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 031, phường Song Phụng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

647. Dương Ngọc Liên, sinh ngày 15/11/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 162, phố Đông Lộ Thủ, khóm 004, phường Vĩnh Phúc, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

648. Võ Thị Thanh Đào, sinh ngày 04/11/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 118, đường Lâm Gia, khóm 002, phường Lâm Gia, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

649. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 25/6/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 267, đoạn 8, đường Diên Bình Bắc, khóm 016, phường Phú Châu, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

650. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 117, đường Văn Hóa, khóm 002, phường Đông Oanh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

651. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 06/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 8, số 83, đường Kiến Quốc, khóm 005, phường Văn Hóa, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

652. Nguyễn Thị Thu Xuân, sinh ngày 07/02/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 160, đường Hữu Quang, khóm 007, phường Bảo Thành, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

653. Sơn Thị Chuối, sinh ngày 31/12/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 540, đường Trung Châu Tam, khóm 008, phường Chấn Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

654. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 26/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 401, đường Trung Liễu, khóm 006, phường Đỉnh Liễu, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

655. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 23/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 36, phố Đại Toàn, khóm 018, phường Bích Hồng, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

656. Lê Thúy Hằng, sinh ngày 20/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 39, đoạn 1, đường Vĩnh Hưng, khóm 012, thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

657. Phạm Thị Nguyện, sinh ngày 31/01/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 6, đường Thảo Luân, khóm 003, thôn Tân Sinh, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

658. Bùi Thị Hương, sinh ngày 20/10/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12 Nội Loan, khóm 001, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

659. Bùi Thị Thể, sinh ngày 10/8/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 22, số 108, đường Trung Sơn, khóm 025, phường Quang Điền, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

660. Thiều Thị Bích Hạnh, sinh ngày 01/10/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 60, đường Dân An Tây, khóm 011, phường Dân An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

661. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 23/3/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 5/4, số 211, đoạn 2, đường Trung Ương, khóm 019, phường Thổ Thành, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

662. Phạm Thị Minh Tơ, sinh ngày 11/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngõ 13, phố Long Hưng, khóm 001, phường Tam Hưng, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

663. Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 165, phố Dục Phong, khóm 017, phường Tân Đông, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

664. Trịnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 15/10/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Thiên Chúa, khóm 017, thôn Phồn Xương, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

665. Ca Kim Thủy, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33 ngõ 10, đường Nghĩa Thất, khóm 015, phường Nghĩa tử, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

666. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 04/12/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 159, đường Ôn Tử, khóm 014, thôn Ôn Tử, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

667. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 26/8/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 419, đường Sơn Minh, khóm 013, phường Hoằng Lương, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

668. Phan Thị Hồng Xuyến, sinh ngày 20/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, đường Tứ Thập, khu Công Nghiệp, khóm 016, phường Hiệp Hòa, khu tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

669. Ngô Thị Thúy Thanh, sinh ngày 22/02/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 370, đoạn 2, đường Cảng Bộ, khóm 013, phường Nam Giản, khu Ngô Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

670. Tạ Hoàng Yến, sinh ngày 23/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngách 3, ngõ 116, đoạn 2, lộ Thái Lâm, khóm 004, phường Phúc Thái, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

671. Ỳ Cả Thanh, sinh ngày 02/5/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/17, ngõ 3, lộ Thủy Nguyên, khóm 015, phường Phúc Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

672. Phí Thị Hương, sinh ngày 07/5/1969 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 14, đường Chấn Hưng, khóm 009, phường Phổ Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

673. Vương Thị Cẩm, sinh ngày 13/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 715, đoạn 1, lộ Nội Hồ, khóm 002, phường Cảng Phú, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

674. Sơn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 08/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 14, số 415, đường Vinh An 1, khóm 028, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

675. Phạm Thị Hoài, sinh ngày 05/02/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 1/22, ngách 16, ngõ 125, đường Tân Hưng, khóm 012, thôn Tân Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

676. Lê Thị Út Bảy, sinh ngày 30/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 1/lầu 8, số 2, lộ Thập Toàn 2, khóm 016, phường An Bang, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

677. Phan Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20/10/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 17, Tiêm Sơn Hồ, khóm 015, phường Sơn Khê, khu Thạch Môn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

678. Nguyễn Thị Mừng, sinh ngày 14/7/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 41, đường Học Phủ, khóm 002, thôn Hồ Khẩu, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

679. Dương Thị Hằng, sinh ngày 15/02/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 5/38, Võng Huyền, khóm 004, phường Hải Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

680. Trần Thị Mỹ Tú, sinh ngày 16/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 58, lộ Trung Chính Bắc, khóm 012, phường Tam Dân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

681. Võ Thị Mỹ An, sinh ngày 20/5/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 6, phường Đông Phương 1, khóm 007, phường Phúc Long, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

682. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 12/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, đoạn 3, lộ Minh Trí, khóm 022, phường Minh Trí, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

683. Hà Nguyệt Mùi, sinh ngày 12/8/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 180, đoạn 2, lộ Hoàn Hà Nam, khóm 021, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

684. Lê Kim Hiệp, sinh ngày 04/12/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, ngách 44, ngõ An Lạc, lộ Hòa Bình, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

685. Chu Thị Liên, sinh ngày 24/4/1973 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: 3/lầu 8, số 669, lộ Cảnh Bình, khóm 040, phường Phúc Trân, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

686. Châu Thị Mai Phương, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Đông Nhất, lộ Cựu Cảng, khóm 001, phường Cựu Cảng, khu Di Đà, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

687. Trịnh Kim Thoa, sinh ngày 30/4/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6, ngách 36, ngõ 30, đoạn Đông, lộ Cựu Cảng, khóm 020, phường Cựu Cảng, khu Di Đà, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

688. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 16/11/1968 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 24, đường Nam Môn, khóm 004, phường Đại Thố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

689. Phạm Thị Huỳnh, sinh ngày 01/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, ngách 3, ngõ 536, lộ Trung Hoa, khóm 011, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

690. Trần Thị Thiên Nga, sinh ngày 08/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 55, đường Phú Dương, khóm 018, phường Lê Bình, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

691. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 18/01/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 125, đường Vũ Thành, khóm 003, phường Vinh Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

692. Đỗ Thị Khuyên, sinh ngày 23/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 102, đường Vĩnh Xương, khóm 011, thôn Đại Đỗ, xã Hoàng Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

693. Võ Nguyễn Kiều Phương, sinh ngày 07/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 107, đường Kiến Trung, khóm 016, phường Kiến Nam, khu Giai Lý, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

694. Ngô Thị Trà My, sinh ngày 08/5/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 32, đường Văn Xương 2, khóm 004, thôn Văn Hóa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

695. Quách Mỹ Phụng, sinh ngày 09/7/1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 03, ngõ 07, lộ Tân sinh, khóm 010, phường Nhân Từ, khu Nhân Vũ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

696. Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 11/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 351, đường Trường Hưng, khóm 007, phường Diên Thủy, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

697. Nguyễn Thị Sao, sinh ngày 28/12/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 249, đoạn 1, lộ Trung Hoa Nam, khóm 011, thôn Cửu Đấu, xã Tân Ấp, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

698. Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh ngày 13/6/1975 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 42, đường Vĩnh Cường, khóm 004, phường Tự Cường, thành phố Trung Lịch, huyên Đào Viên

Giới tính: Nữ

699. Phạm Thị Lương, sinh ngày 10/11/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 26, ngõ 247, doạn 1, lộ Minh Đức, khóm 003, phường Thanh Sơn, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

700. Phan Mai Thảo, sinh ngày 20/02/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10, ngách 48, ngõ 800, lộ Dân Sinh, khóm 027, thôn Thượng Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

701. Sỹ Hứa Mai, sinh ngày 21/03/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 11, số 6, ngõ 101, đường Tuấn Anh, khóm 020, phường Xuyên An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

702. Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 26/12/1974 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 420, đoạn 3, lộ Chương Nam, khóm 013, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

703. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 14/6/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 1/18 Ma Thạch Khanh, khóm 002, phường Phong Điền, khu Thạc Định, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

704. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 20/7/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1/11, đường Thụ Đức, khóm 005, phường Thụ Tây, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

705. Dương Hoa, sinh ngày 21/12/1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 452, lộ Tân Sinh, khóm 009, thôn Tân Trang, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

706. Võ Thị Qua, sinh ngày 05/12/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngõ 135, lộ Cơ Kim Nhất, khóm 005, phường Vũ Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

707. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 18/7/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/88, Bình Lâm, khóm 007, phường Bình Lâm, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

708. Bùi Hồng Diễm, sinh ngày 12/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngách 10, ngõ 392, lộ Trung Hưng, khóm 020, thôn Trung Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

709. Lê Thị Mộng Hằng, sinh ngày 03/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 11, số 5, ngõ 2, lộ Diên Thọ, khóm 023, phường Diên Thọ, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

710. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 15/12/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 28, lộ Đại Vương, khóm 002, thôn Đại Tân, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

711. Vương Thị Loan, sinh ngày 17/8/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 130, đường Lan Châu, khóm 023, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

712. Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh ngày 16/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, ngách 62, ngõ 113, lộ Thành Công 1, khóm 015, phường Triều Đông, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

713. Nguyễn Thị Đém, sinh ngày 30/4/1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 62, đường Viễn Dương, khóm 003, phường Hưng Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

714. Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 20/6/1979 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, đường Hàng Châu Tây, khóm 005, phường Thành Tín, khu Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

715. Trương Thị Phương, sinh ngày 08/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 284, lộ Phố Đỉnh, khóm 017, phường Phố Đỉnh, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

716. Đào Duyên Hải, sinh ngày 22/10/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 399, lộ Hưng Nam, khóm 036, phường Nội Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

717. Lê Thị Mai, sinh ngày 02/11/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 214, đường Kiến Quốc Bắc, khóm 031, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

718. Huỳnh Thị Đậm, sinh ngày 09/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 348, đoạn 4, Viên Tập, khóm 001, thôn Thượng Lễ, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

719. Lương Hồng Tiếm, sinh ngày 22/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2, lầu 11, số 245, đoạn 1, lộ Kiến Quốc Nam, khóm 023, phường Sùng Luân, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

720. Ngô Thị Hiền, sinh ngày 10/01/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10 Quá Khê, khóm 011, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vỹ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

721. Huỳnh Thị Bé Hai, sinh ngày 30/01/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 165, lộ Công Hưng, khóm 007, phường Công Quản, thành phố Bình Đông, huyện Bĩnh Đông

Giới tính: Nữ

722. Đoàn Thị Lan, sinh ngày 06/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 207, lộ Nguyệt Mi, khóm 005, phường Tân Quyền, thị trấn Lạ Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

723. Trần Thị Thắm, sinh ngày 30/12/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 575, lộ Trung Cảng, khóm 030, phường Trung Tín, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

724. Ngô Thị Loan, sinh ngày 14/8/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10 ngách 16, ngõ 48, đường Danh Viên, khóm 16, phường Bành Hưng, khu Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

725. Nguyễn Thanh Nhàn, sinh ngày 14//11/1983 Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1/15, ngõ 52, đường Hưng Nam, khóm 008, phường Đông Tân, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

726. Trần Thị Thư, sinh ngày 03/6/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 153, lộ Trung Sơn, khóm 004, phường Tây Lâm, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

727. Phạm Thị Thu Thảo, sinh ngày 13/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 4, đoạn 2, lộ Nam Nhã Nam, khóm 001, phường Hoa Đông, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

728. Đặng Hồng Thắm, sinh ngày 04/4/1975 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 350, lộ Cát Lâm, khóm 013, phường Tân Phúc, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

729. Trương Bích Thủy, sinh ngày 27/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3/6 Giá Bộ, khóm 006, thôn Long Thăng, làng Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

730. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 04/01/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6, lầu 10, số 24, lộ Sa Luân, khóm 003, phường Đại Trang, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

731. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 01/02/1976 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 113, lộ Tân Thụ, khóm 013, phường Quỳnh lâm, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

732. Dương Văn Thừa, 10/02/1995, Tây Ninh, Số 3/25, đường Thọ Tinh, khóm 012, phường Văn Trung, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nam

733. Nguyễn Thị Hồng Hường, sinh ngày 11/11/1973 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 685, lộ Cao Mỹ, khóm 007, phường Cao Tây, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

734. Trương Thị Định, sinh ngày 02/5/1967 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, ngõ 81, đường Thúy Cốc, khóm 010, phường Lai Trọng, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

735. Cao Thị Duyên, sinh ngày 02/6/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 66, đường Đại Trung, khóm 026, phường Đại Trung, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

736. Lý Thị Kim Sang, sinh ngày 08/8/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngách 12, ngõ 46, đường Thủy Đối, khóm 014, phường Thủy Đối, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

737. Dương Thị Phượng, sinh ngày 08/3/1962 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 1/số 3 Khê Nam, khóm 008, phường Điền Vỹ, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

738. Huỳnh Thị Tuyết Anh, sinh ngày 04/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Đại Nham, khóm 010, thôn Bộ Hạ, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

739. Phạm Thị Tằng, sinh ngày 01/7/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 256, lộ Chính Nghĩa Bắc, khóm 015, phường Tự Cường, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

740. Nguyễn Thanh Sương, sinh ngày 08/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 482, đoạn 1, lộ Tây Môn, khóm 004, phường Tiên Thảo, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

741. Phạm Thị Phương, sinh ngày 16/12/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 1/lầu 14, số 71, đoạn 1, lộ Nam Sơn, khóm 003, thôn Ngõa Côi, xã Lư Trúc, Đào Viên

Giới tính: Nữ

742. Phan Thị Mi Ri, sinh ngày 02/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/43, đường Nam Kinh, khóm 023, phường Kiến Quốc, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

743. Huỳnh Thị Tím, sinh ngày 20/9/1969 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, ngõ 417, lộ Vĩnh Trinh, khóm 008, phường Bảo An, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

744. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 20/3/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ Sùng Sơn, khóm 007, thôn Đại Lâm, xã Ngư Chì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

745. Phạm Thị Moi, sinh ngày 06/10/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8/89, lộ Tam Trảo Tử Khanh, khóm 010, phường Trào Phong, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

746. Lê Thị Mộng Thu, sinh ngày 15/02/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/24, lộ Nghĩa Thất, khóm 012, phường Nghĩa Hạnh, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

747. Lìu Sỹ Phấn, sinh ngày 27/9/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 6/lầu 6, số 486, lộ Phục Hưng Bắc, khóm 004, phường Hạ Bì, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

748. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 16/10/1987 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: 6, lầu 21, số 267, đoạn 2, lộ Đại Đồng, khóm 010, phường Trí Tuệ, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

749. Nguyễn Huỳnh Bội Ngọc, sinh ngày 07/12/1974 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4/81, lộ Song Thanh, khóm 001, phường Thự Cồng, khu Bình Khê, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

750. Trần Thu Trang, sinh ngày 01/01/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 18, đường Quốc Quang, khóm 011, phường Văn Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

751. Nguyễn Thụy Phương Thảo, sinh ngày 20/6/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33, ngõ 21, lộ Phúc Đức Bắc, khóm 004, phường Đại Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

752. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 17/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 44, đường Phúc Kiều, khóm 021, phường Đại Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

753. Phùng Kim Yến, sinh ngày 26/01/1965 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 6, số 30, lộ Thủy Đối 1, khóm 029, phường Thủy Đối, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

754. Nguyễn Thị Huy Quyền, sinh ngày 05/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 139 Phong Vinh, khóm 011, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

755. Trương Thị Thu Ta, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 65, đường Khôn Dương, khóm 001, phường Tây Tân, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

756. Nguyễn Thị Thúy Vân, sinh ngày 23/8/1981 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 10, số 148, lộ Trung Bô, khóm 024, phường Kim Tinh, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

757. Trần Tống Kim Ngân, sinh ngày 16/6/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 2, đường Hòa Bình, khóm 011, phường Thái Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

758. Phạm Thị Dúng, sinh ngày 01/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 22 Điền Tâm, khóm 002, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

759. Mai Thị Ngọc, sinh ngày 06/11/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 153, đường Văn Hóa, khóm 034, phường Nhất Tâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

760. Huỳnh Thị Ngọc Loan, sinh ngày 16/5/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 33, phố Nhân Ái, khóm 020, phường Dân Quyền, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

761. Thái Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 22/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 438, đường Hòa Bình Nhị, khóm 009, phường Lâm Quý, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

762. Phan Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 02/3/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 11, phố Vĩnh Hòa, khóm 014, phường Duơng Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

763. Trần Thiên Hương, sinh ngày 19/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/6, Khê Tâm, khóm 007, phường Đại Lão, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

764. Trần Thị Thảo, sinh ngày 27/9/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 42, phố Lâm Đồng, khóm 031, phường Tự Cường, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

765. Đào Thị Thanh Nhàng, sinh ngày 01/9/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 86, Ngũ Lang, khóm 008, thôn Ngũ Lang, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

766. Võ Hà Thúy Vi, sinh ngày 17/3/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 240/13, Thi Thố, khóm 016, thôn Thi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

767. Thái Thị Út Em, sinh ngày 24/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 549, đoạn 3, đường Xã Bì, khóm 001, thôn Xã Thượng, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

768. Nguyễn Hoàng Trúc Nhi, sinh ngày 02/01/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, hẻm 22, ngõ 34, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 004, phường Phúc Nam khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

769. Nguyễn Thị Bươn, sinh ngày 05/01/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3/18, ngõ 256, đường Trung Chính, khóm 043, phường Chính Cường, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

770. Lâm Thị Ngô Lan, sinh ngày 24/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 51, phố Phục Hoa Bát, khóm 031, phường Phục Hoa, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

771. Lê Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 27/4/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 98, phố Phục Hưng, khóm 006, phường Trung Hưng, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

772. Phạm Thị Thắm, sinh ngày 01/02/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 603, đường Thái Bình, khóm 027, thôn Thái Bình, xã Ti Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

773. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 96/8, Bắc Khê, khóm 008, phường Bắc Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

774. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8/3, Đỉnh Song Khê, khóm 003, thôn Song Khê, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

775. Lê Thị Bích Kiều, sinh ngày 19/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16 Kim Phụng Liêu, khóm 010, thôn Long Nhãn, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

776. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 11/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 226, đường Công Quản, khóm 020, phường Tân Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

777. Phạm Hồng San, sinh ngày 25/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 408, phố Bảo Sinh, khóm 023, thôn Tây An, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

778. Lầm A Din, sinh ngày 13/11/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 30/2, đường Phục Hưng, khóm 009, thôn Quảng Thành, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

779. Đinh Thị Hường, sinh ngày 28/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 42, đường Tứ Bình, khóm 018, phường Nhân Ái, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

780. Trương Thị Hồng Oanh, sinh ngày 21/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 4, Đại Thảo Phố, khóm 003, thôn Đại Nam, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

781. Ngô Thị Hồng Vân, sinh ngày 24/7/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, đường Tân Khanh, khóm 2, thôn Tân Khanh, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

782. Lê Thị Hướng, sinh ngày 28/3/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 69 Bán Thiên Liêu, khóm 008, thôn Bán Thiên, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

783. Nguyễn Thị Thoan, sinh ngày 23/8/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 5, đường Đông Thố, khóm 001, thôn Đỉnh Trang, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

784. Trần Hạnh Trang, sinh ngày 08/8/1974 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Ngô Thố, khóm 002, thôn Vĩnh Hòa, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

785. Bùi Thị Bích Phượng, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 112, đoạn 3, đường Dân Phú, khóm 015, phường Viên Bồn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

786. Kiều Thị Thanh Mai, sinh ngày 07/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 2, ngõ 53, đoạn 3, đường Tây Đồn, khóm 007, phường Tây Phùng, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

787. Nguyễn Thị Hồng Lợi, sinh ngày 06/10/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 56, hẻm 21, ngõ Nam Liêu, đường Trung Sa, khóm 006, phường Nam Liêu, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

788. Nguyễn Thị Kim Lan, sinh ngày 30/7/1988 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 247, đường Lâm Sâm, khóm 016, phường Bình Hòa, thành phố Chương Hóa

Giới tính: Nữ

789. Lê Thị Bích Hoa, sinh ngày 17/6/1981 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Tây Lý, khóm 010, phường Ngoại Trúc, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

790. Nguyễn Thị Mỹ Ly, sinh ngày 16/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Phòng 600, lầu 2, số 5, phố Chính Hòa, khóm 001, phường Trung Hoa, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

791. Lê Thị Hồng Thảo, sinh ngày 10/4/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 47, đoạn 1, đường Thọ Phong, khóm 008, thôn Thọ Phong, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

792. Trần Thị Mộng Kiều, sinh ngày 15/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 186, đường Đức Hưng, khóm 006, thôn Đức Thành, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

793. Võ Thị Diệu, sinh ngày 20/12/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 88, Thượng Âm Ảnh Oa, khóm 011, phường Thụy Nguyên, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

794. Vũ Thị Phương Thảo, sinh ngày 18/6/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 349, đường Thành Công Bát, khóm 011, phường Lộc Trường, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

795. Nguyễn Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 22/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 323, đường Trung Dân, khóm 006, thôn Đông Yến, xã Yên Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

796. Nguyễn Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 06/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 123, phố Diên Khánh, khóm 017, phường An Cát, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

797. Phạm Thị Bình, sinh ngày 10/5/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 262, đường Đỉnh Trung, khóm 014, phường Đỉnh Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

798. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 13/12/1978 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Số 9/2, phố Vĩnh Phúc, khóm 004, phường Tam Đa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

799. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 23/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 76, phố Trung Chính, khóm 008, phường Trung Uơng, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

800. Nguyễn Thị Cẩm Đoan, sinh ngày 20/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 48, đường An Lạc, khóm 007, thôn An Lạc, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

801. Chề Si Múi, sinh ngày 22/9/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 107, phố Trừng Nhân Tây, khóm 009, phường Xích Sơn, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

802. Trần Thị Vẹn, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 101, đường Giới Thọ Tây, khóm 003, phường Hiệp Vinh, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

803. Lâm Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 05/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9/2, số 1, ngõ 240, đoạn 1, đường Kiến Quốc Nam, khóm 023, phường Sùng Luân, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

804. Trần Thị Phương Loan, sinh ngày 26/12/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 36, phố Tín Nghĩa, khóm 002, phường Bổn Hương, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

805. Hà Thị Ngọc Mao, sinh ngày 26/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 31, phố Cảnh Học, khóm 036, phường Ô Nhật, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

806. Lê Ngọc Hương, sinh ngày 29/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 865, đường Kiến Hành, khóm 009, phường Đạm Câu, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

807. Giang Phương, sinh ngày 03/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, hẻm 23, ngõ 303, phố Tân Phong, khóm 031, phường Tân Phú, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

808. Lê Thị Lài, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 5, ngõ 972, đường Kiến Quốc, khóm 002, phường Đại Hòa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

809. Nguyễn Thanh Ngân, sinh ngày 06/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 8, phố Tự Do, khóm 028, thôn Vị Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

810. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 16/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26/1, ngõ 124, phố Phong Niên, khóm 009, phường Phong Niên, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

811. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 04/11/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 115/8 Tân Trang Tử, khóm 010, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

812. Lâm Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 15/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, ngõ 53, đoạn 1, đường Vĩnh Hưng, khóm 004, phường Trung Dung, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

813. Nguyễn Thị Gương, sinh ngày 13/7/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22, đường Trung Cảng, khóm 010, phường Tây Khê, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

814. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 18/02/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 153/4, Nội An, khóm 009, thôn Nội An, xã Tây Dư, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

815. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 06/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 24, ngõ 68, đoạn 1, đường Văn Hóa Nhị, khóm 017, phường Lệ Lâm, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

816. Phan Thị Kiên Khẩn, sinh ngày 03/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 21, ngõ 8, phố Quang Hoa, khóm 022, phường Sài Trình, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

817. Chiếng Lệ Trinh, sinh ngày 16/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 155, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 015, phường Chương Cước, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

818. Lê Thị Huyền, sinh ngày 10/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 125, phố Nhân Mỹ, khóm 013, phường Từ Huệ, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

819. Phạm Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 18/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 1/1, số 7, ngõ 6, phố Lệ Viên, khóm 014, phường Lệ Viên, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

820. Đào Thị Kim Quyên, sinh ngày 22/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 109, phố Phú Sơn, khóm 004, phường Quảng Tân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

821. Võ Ngọc Cẩm, sinh ngày 02/11/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 36/1, phố Tu Đức, khóm 013, phường Cung Bắc, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

822. Nguyễn Thị Hồng Hóa, sinh ngày 11/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tân Trang, khóm 002, thôn Nghĩa Trang, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

823. Trần Thị Ngọc Thu, sinh ngày 10/8/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, Đức Mỹ, khóm 012, phường Tướng Quân, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

824. Nguyễn Thu Vân, sinh ngày 19/12/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, đường Vĩnh Lạc, khóm 003, thôn Vĩnh Hưng, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

825. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 20/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 127, ngõ 83, đường Ngô Phụng Nam, khóm 006, phường Hưng Nam, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

826. Trần Thị Thu Hậu, sinh ngày 25/11/1978 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 2, đường Nam Hương, khóm 001, phường Trường Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

827. Bùi Thị Kim Lan, sinh ngày 26/8/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 200, đường Âm Tuyền, khóm 011, thôn Âm Tuyền, xã Bia Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

828. Bùi Thị Lê, sinh ngày 24/6/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 129, phố Bắc Trấn, khóm 017, phường Trúc Vi, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

829. Huỳnh Thị Thanh Trúc, sinh ngày 19/4/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 7, hẻm 7, ngõ 76, đường Kiến Võ, khóm 010, phường Bảo An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

830. Vi Thị Dung, sinh ngày 20/10/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 51, ngõ 188, đường Quang Phục, khóm 018, thôn Phong Luân, xã Bia Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

831. Nguyễn Thị Nghệ Em, sinh ngày 19/5/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, ngõ 85, đường Dân Tộc, khóm 014, phường Tín Nghĩa, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

832. Lê Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 18/11/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32/32, đường Đông Cảng, khóm 013, phường Diên Bình, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

833. Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 18/10/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 8/5, đường Đại Cát Đông, khóm 005, thôn Đại Cát, xã Ngũ Cát, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

834. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 13/12/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 198, đoạn 2, đường Lợi Thành, khóm 004, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Cát, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

835. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 16/11/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 212, đường Nội Thành, khóm 001, thôn Nội Thành, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

836. Nguyễn Thị Mỹ Tây, sinh ngày 21/8/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 47, đường Bắc Tân, khóm 016, phường Thủy Đối, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

837. Nguyễn Thị Mau, sinh ngày 03/6/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 12, ngõ 140, đường Chiêm Sơn, khóm 014, phường Chiêm Sơn, khu Oanh Ca, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

838. Trần Thị Thảo, sinh ngày 20/6/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 191, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Hòa Bình, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

839. Nguyễn Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 01/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Hoa Mỹ, đường Bao Trước Luân, khóm 001, thôn Bao Luân, xã Chiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

840. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 22/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 12, số 10, ngõ 66, phố Lục Quang, khóm 010, phường Lục Quang, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

841. Nguyễn Thị Chỉ, sinh ngày 10/10/1973 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 86/127, Khách Trang Nội, khóm 007, phường Trang Nội, khu Bạch Giang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

842. Nguyễn Thị Trúc Hà, sinh ngày 15/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 221, đường Thụy Long, khóm 008, phường Thụy Long, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

843. Phan Thị Giàu, sinh ngày 16/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82/1, Hòa Hưng, khóm 007, phường Hòa Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

844. Thòng Nhộc Kín, sinh ngày 16/8/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 14/3, số 4, ngõ 396, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 012, thôn Long Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

845. Nguyễn Thị Lệ Chi, sinh ngày 25/7/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, hẻm 22, ngõ 34, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 004, phường Phúc Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

846. Làu Cún Phùng, sinh ngày 16/3/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 10, ngõ 97, đoạn 2, đường Bắc Tân, khóm 009, phường Trung Thành, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

847. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 156, đường Vĩnh Hưng, khóm 011, phường Thụy Xương, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

848. Bùi Thị Thơ, sinh ngày 13/9/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 43, ngõ 410, đường Sùng Đức, khóm 010, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

849. Tống Thị Mỹ Hương, sinh ngày 19/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 2, lộ Dân Trí, khóm 034, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

850. Trần Kim Huệ, sinh ngày 16/4/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 3, số 95, ngõ 167, đoạn 4, lộ Tam Hòa, khóm 004, phường Tử Phúc, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

851. Bùi Thị Thanh, sinh ngày 13/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 96, ngách 118, ngõ 332, đoạn 8, lộ Hoàn Trung, khóm 009, phường Khê Điền, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

852. Phạm Thị Hương, sinh ngày 12/7/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 83, đoạn 1, lộ Lăng Vân, khóm 017, phường Thành Châu, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

853. Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 13/01/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 56, lộ Ngũ Phúc, khóm 004, phường Lục Phú, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

854. Trịnh Thị Kiều, sinh ngày 18/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 57, ngách 58, ngõ 991, lộ Hòa Bình, khóm 019, phường Đại Nam, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

855. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 24/02/1980 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 24/17 Ngũ Cốc, khóm 001, thôn Ngũ Cốc, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

856. Trần Thi Giàu, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 2/số 4, ngõ 2, lộ Đại Tân, khóm 017, thôn Tây Hồ, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

857. Tô Thị Mộng Hoa, sinh ngày 28/3/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 13, đường Ức Hưng, khóm 015, thôn Sư Đàm, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

858. Lê Thị Sa Pha, sinh ngày 13/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3/69, lộ Phúc Quốc, khóm 011, phường Phú Quốc, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

859. Bùi Hoàng Mỹ Thông, sinh ngày 21/11/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 459, lộ Phục Hưng, khóm 021, phường Diên Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

860. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/5/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 199, lộ Ngũ Thông Nam, khóm 005, thôn Nhị Trùng, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

861. Hín Tiểu Hạnh, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 24/2, số 205, lộ Hóa Thành, khóm 009, phường Đầu Tiến, khu Tân Trang, thành phó Tân Bắc

Giới tính: Nữ

862. Dương Thảo Nguyên, sinh ngày 30/8/1980

Hiện trú tại: Tiền Giang, Số 9, ngách 7, ngõ 80, lộ Kiến Quốc, khóm 010, phường Kiến Quốc, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

863. Tạ Thị Thúy Hải, sinh ngày 06/02/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 41, đường Đỉnh Nhân, khóm 017, phường Đỉnh Lực, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

864. Nguyễn Thị Bé Loan, sinh ngày 01/01/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 3/471, đường Cảnh Tân, khóm 014, phường Cảnh Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

865. Lương Ngọc Hà, sinh ngày 20/8/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/2, lộ Hạ Thạch Thố, khóm 022, phường Trực Đàm, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

866. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 07/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, Xuyên Khấu Càn, khóm 001, thôn Trấn Bắc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

867. Tôn Thu Hiếu, sinh ngày 20/10/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 67, ngách 170, ngõ 451, đoạn Bát Đức, lộ Thánh Đức, khóm 011, thôn Thánh Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

868. Vũ Thị Nhuế, sinh ngày 07/01/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 90, phố 1, đường Đông Sơn, khóm 018, phường Quân Công, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

869. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 16/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 71, đường Xương Bình, khóm 010, phường Xương Bình, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

870. Lê Thị Hương Thắng, sinh ngày 24/02/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, đường Hồng Bảo 3, khóm 014, thôn Tân Lĩnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

871. Lại Thị Nhộc Mùi, sinh ngày 16/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 372, lộ Phục Hưng, khóm 001, phường Thụ Nhân, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

872. Huỳnh Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 20/11/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59 Đường Bản, khóm 014, phường Diên Bình, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

873. Vòng Say Bình, sinh ngày 29/11/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 330, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 003, thôn Nam Khẩu, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

874. Trần Thị Hoàn, sinh ngày 02/3/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 48, đường Tự trị, khóm 023, phường Chính Minh, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

875. Quách Thu Hương, sinh ngày 15/12/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 4, đường An Hòa 1, khóm 008, phường Thất Hiền, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

876. Hà Lệ Hoa, sinh ngày 18/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 147, đoạn 1, đường Trung Thuận, khóm 019, phường Trương Lâm, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

877. Nguyễn Thị Sửa, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 94 Trung Đồn, khóm 007, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

878. Lê Kiều Linh, sinh ngày 12/6/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 149 Thần Nông, khóm 015, phường Xuân Nhật, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

879. Nguyễn Thị Thu Thanh, sinh ngày 08/3/1982 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 25, ngách 2, ngõ 167, đường Trường Hưng, khóm 002, phường Diêm Thủy, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

880. Nguyễn Thị Diễm Trang, sinh ngày 10/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, phố Vĩnh Phúc, khóm 011, phường Hòa Chiêu, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

881. Lâm Mỹ Phụng, sinh ngày 10/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12, phố Trung Viên, khóm 006, phường Bát Trường, khu Tam Kỳ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

882. Bùi Thị Hiên, sinh ngày 10/10/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 59/1, đường Thượng Bến, khóm 015, phường Hải Bến, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

883. Lê Nguyên Thủy, sinh ngày 03/10/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 154 Phúc Lai, khóm 016, thôn Phúc Lai, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

884. Phạm Thị Bích Hạnh, sinh ngày 18/9/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 16, đường An Ngư, khóm 020, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

885. Thái Thị Diễm, sinh ngày 20/6/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 15 Nam Thế Trúc, khóm 002, phường Nam Trúc, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

886. Nguyễn Hồng Thúy, sinh ngày 28/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 24, đường Trung Luân Tứ, khóm 023, phường Trung Dân, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

887. Lê Thị Thu Yến, sinh ngày 31/3/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 56/3, đoạn 1, đường Đại Liên, khóm 017, phường Thủy Nam, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

888. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 18, ngõ 90, phố Phục Hoa Tam, khóm 025, phường Phục Quốc, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

889. Hồ Thị Thu Cúc, sinh ngày 14/7/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 49/1, đường Trung Sơn Nhất, khóm 017, phường An Dân, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

890. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 12/3/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 28/5, Hồng Thố, khóm 005, phường Hồng Mao Thố, khu Hạ Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

891. Ngô Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 29/10/1984 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 169, đoạn 3, đường Long Cương, khóm 021, phường Long Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

892. Trần Thị Hồng, sinh ngày 12/11/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6/10, đường Đại Đàm, khóm 019, phường Đại Đàm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

893. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 12/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 246, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 001, phường Nhân Lý, khu Hạ Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

894. Lường Nhộc Phóng, sinh ngày 05/8/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 120/1, Bắc Thế Tử, khóm 022, thôn Bắc Đầu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

895. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 24/6/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 127, Thông Nam, khóm 018, phường Thông Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

896. Trần Thị Thu Nga, sinh ngày 19/02/1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 30, phố Quốc Quang, khóm 022, phường Tân Xã, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

897. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 16/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 18, ngõ 301, đường Trung Chính, khóm 015, phường Tân Thành, khu Tân Thành, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

898. Võ Thị Hiền, sinh ngày 16/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 39, đoạn 1, phố Thành Tây, khóm 008, phường Thành Trung, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

899. Huỳnh Thị Kiều, sinh ngày 16/6/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56/49, Tân Cát, khóm 007, phường Tân Cát, khu An Định, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

900. Lê Diễm Phúc, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 24, ngõ 49, đường Đại Đồng Nam, khóm 002, phường Trung Dân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

901. Lê Kim Tuyên, sinh ngày 08/02/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, phố Thắng Lợi, khóm 016, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

902. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 26/10/1983 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12/2, ngõ 346, đường Trung Hưng Đông, khóm 005, phường Thành Công, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

903. Phạm Thị Út, sinh ngày 06/11/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 41/7, Điền Liêu, khóm 010, thôn Hòa Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

904. Trần Thị Cẩm Lia, sinh ngày 20/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 26, ngõ 18, phố Thanh Vân, khóm 008, phường Sơn Đỉnh, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

905. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 21/10/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1, Trung Hãng, khóm 003, phường Đông Hồ, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

906. Châu Thị Thê, sinh ngày 20/02/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 208, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 013, phường Phục Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

907. Trần Thị Nhân, sinh ngày 25/6/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 166, đường Đông Bình, khóm 004, thôn Thái Bình, xã Bổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

908. Ngô Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 202, phố Dục Hòa Nhị, khóm 011, phường Văn Thánh, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

909. Nghiêm Sèm Nía, sinh ngày 28/8/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 241/15, Tân Bì, khóm 006, phường Tân Bì, thành phố Thái Bản, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

910. Trần Kim Trung, sinh ngày 28/02/1979 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 80, lộ Trung Hoa, khóm 020, phường Nhân Ái, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nam

911. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 14/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 114, ngõ 8, lộ Khê Châu, khóm 004, phường Đỉnh Thành, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

912. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 04/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34, đường Nhân Đức 2, khóm 009, phường Nhân Đức, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

913. Phạm Kim Ngân, sinh ngày 20/02/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngách 11, ngõ 532, đoạn 2, đường Bản Nguyên, khóm 014, phường Khe Tân, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

914. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 04/10/1971 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngách 29, ngõ 283, lộ Trung Chính, khóm 005, phường Đàm An, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

915. Diệp Nhì Múi, sinh ngày 22/5/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18, ngách 1, ngõ 9, lộ Bảo An, khóm 011, phường Bảo Ninh, khu Vĩnh An, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

916. Đặng Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 09/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 130, lộ Tượng Sơn, khóm 008, thôn Tượng Sơn, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

917. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 19/8/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 28, đường Triều Dương, khóm 028, thôn Triều Dương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

918. Châu Lai Anh, sinh ngày 02/3/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5/3, số 63, phố Kiến Công, khóm 026, phường Đông Kiều, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

919. Nguyễn Hồng Gương, sinh ngày 03/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 56/10, Tân Cát, khóm 007, phường Tân Cát, khu An Định, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

920. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 01/01/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 52, ngõ 245, đường Trùng Khánh, khóm 009, phường Quảng Đức, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

921. Lê Thị Tươi, sinh ngày 20/4/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 7/4, ngõ Đài Lữ Nhất, khóm 018, phường Tây Sơn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

922. Nguyễn Thị Vỉ, sinh ngày 25/5/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 106/24, Thố Tử, khóm 004, thôn Thố Tử, xã Giai Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

923. Đỗ Thị Tuyết Hương, sinh ngày 16/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39/10, Trúc Tử Cước, khóm 009, thôn Trúc Bản, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

924. Cún Vầy Hà, sinh ngày 24/02/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 25, Đại Nguyên 24, khóm 009, phường Phong Niên, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

925. Dương Thị Kiều, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 84, Đại Đàm, khóm 010, thôn Đại Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

926. Lê Thị Chè, sinh ngày 19/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 33, đường Dân Long, khóm 015, phường Viên Bản, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

927. Lê Thị Phượng, sinh ngày 19/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 5, ngõ 481, đường Vinh Quang, khóm 013, thôn Nội Thành, xã Viên Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

928. Nguyễn Kim Tú, sinh ngày 22/7/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3/13, đường Lê Minh, khóm 001, phường Nhật Nam, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

929. Phan Thị Thu, sinh ngày 07/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 350, đoạn 4, đường Sa Điền, khóm 007, phường Long Cương, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

930. Đào Thị Loan, sinh ngày 01/4/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 12, ngõ 195, đường Lạc Lợi, khóm 023, phường Gia Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

931. Lương Thị Liên, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 638, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 027, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

932. Lê Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 15/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 141, đường Mỹ Dương, khóm 007, phường Đồ Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

933. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 09/5/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 2/12, Nam Tịnh Thố, khóm 012, thôn Liêu Câu, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

934. Phạm Thị Hồng Sương, sinh ngày 09/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 109, đường Thụ Hiếu, khóm 009, phường Tân Thành, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

935. Nguyễn Thị Hồng Như, sinh ngày 27/12/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 109, đường Thượng Thâm, khóm 003, thôn Thâm Cầu, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

936. Đồng Kim Hạnh, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 221, Hạ Trang Tử, khóm 013, thôn Vĩnh An, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

937. Đường Thị Hua, sinh ngày 13/3/1967 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 91, ngõ Kim Tinh Nhị, đường Trung Sơn, khóm 005, phường Lộc Liêu, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

938. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/8/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 73, đường Tử Vĩ, khóm 009, thôn Bạch Nga, xã Tuyệt Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

939. Thạch Thị Linh, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 23, đường Phúc Trường, khóm 003, phường Phúc Hưng, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

940. Hou Tú Bảo, sinh ngày 12/7/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 31, phố Cựu Thôn Nhị, khóm 018, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

941. Đặng Thị Thía, sinh ngày 02/02/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16/75, Thập Tứ Giáp, khóm 007, thôn Đại Kỳ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

942. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 20/6/1980 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 237, đường Tiến Hóa, khóm 028, phường Hợp Tác, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

943. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 10/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15/6, Thiết Tuyến Kiều, khóm 002, phường Thiết Tuyến, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

944. Lê Thanh Thiên Châu, sinh ngày 21/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 124, đoạn 3, đường Lộc Hòa, khóm 019, phường Tham Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

945. Trương Thị Thu, sinh ngày 18/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 406, đường Dân Tộc, khóm 011, phường Hậu Trang, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

946. Huỳnh Võ Anh Thư, sinh ngày 03/4/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12/48, Long Sơn, khóm 002, thôn Long Sơn, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

947. Võ Thị Lạc, sinh ngày 09/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 162, đường Quang Hóa, khóm 015, phường Quang Minh, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

948. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/12/1973 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 33, đường Linh Trung, khóm 008, phường Linh Đông, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

949. Trương Thị Diễm Kiều, sinh ngày 31/12/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 218/1, đường Trung Cảng, khóm 020, phường Trung Mỹ, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

950. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 09/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 180, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 004, phường Mạnh Xuân, khu Đại Giáp, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

951. Quan Thị Ngọc Yến, sinh ngày 14/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, đường Đông Sơn, khóm 004, phường Ngô Thố, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

952. Lương Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 12/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 3, ngõ 180, phố Cảnh Trang, khóm 012, phường Tây Hồ, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

953. Dư Thị Kim Liên, sinh ngày 01/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 30, ngõ 421, phố Công Viên, khóm 030, phường Đông Hồ, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

954. Võ Thị Hồng Mai, sinh ngày 08/11/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22, phố Trung Chính, khóm 009, phường Trung Chính, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

955. Nguyễn Thị Hồng Lan, sinh ngày 24/11/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 62, đường Nam Chính Nhất, khóm 010, phường Phú Vinh, khu Phụng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

956. Hoàng Thị Mây, sinh ngày 24/4/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 205, Toán Đầu, khóm 002, thôn Toán Đông, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

957. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 13/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 182/4 An Định, khóm 011, phường An Định, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

958. Hà Thị Tuyết, sinh ngày 11/7/1976 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 28,ngõ 294, đường Thiên Giáp, khóm 009, phường Thiên Giáp, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

959. Nguyễn Hồng Phí, sinh ngày 19/11/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 71, đường Đỉnh Nam, khóm 010, phường Đỉnh Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

960. Võ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01/02/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 66, đường Đạt Minh, khóm 016, phường Nội Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

961. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 07/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 417, đường Thái Bình, khóm 008, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

962. Nguyễn Thị Lệ Thủy, sinh ngày 25/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 259, đường Đông Hàng, khóm 025, phường Tân Thành, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

963. Lê Thị Ngọc Nương, sinh ngày 20/3/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 93, phố Phúc Đức, khóm 012, thôn Tân Ốc, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

964. Nguyễn Thị Hồng Phước, sinh ngày 07/5/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 186, phố Á Châu, khóm 028, phường Tường Hưng, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

965. Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 01/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Tân Hưng, đường Đông Sơn, khóm 010, phường Ngô Thố, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

966. Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 12/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 3, ngõ 256, đường Đại Phong Nhất, khóm 019, phường Bản Quán, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

967. Đoàn Ru Ma Ni, sinh ngày 16/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 311, lộ Thanh Vân, khóm 005, phường Thanh Thủy, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

968. Lại Thị Hiên, sinh ngày 19/7/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 2/lầu 8, số 86, đoạn 1, đường Hoa Mỹ Tây, khóm 008, phường Trung Thành, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

969. Đặng Thị Thắm, sinh ngày 25/8/1982 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 11, lộ Phúc Thọ, khóm 023, phường Phúc Lâm, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

970. Phan Thị Huệ, sinh ngày 31/7/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 141, lộ Vạn Đại, khóm 011, phường Tân An, khu Vạn Hoa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

971. Lê Hồng Đàn, sinh ngày 06/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/14, lộ Tô Đông Bắc, khóm 009, phường Tô Đông, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

972. Lê Thị Diễm, sinh ngày 21/4/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5/12, lộ Thủy Môn, khóm 004, phường Liên Hợp, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

973. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 08/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 116, đường Tú Giang, khóm 013, phường Dịch Thọ, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

974. Nguyễn Thị Kim Châu, sinh ngày 01/01/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 97, lộ Trung Sơn 1, khóm 007, phường Khê Cang, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

975. Hà Kim Nhanh, sinh ngày 18/10/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1/33, ngõ 51, đường Tân Sinh, khóm 002, phường Tân Nghĩa, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

976. Ngô Thị Mộng Hiền, sinh ngày 20/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 207, đoạn 3, lộ Hưng Long, khóm 001, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

977. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 27/9/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 281, đoạn 1, lộ Bắc Nghi, khóm 003, phường Kinh Doanh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

978. Nhan Thị Ái Duyên, sinh ngày 27/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 127, đoạn 3, lộ An Hòa, khóm 015, phường Vĩnh Bình, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

979. Ngô Thị Thu Trang, sinh ngày 10/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, ngõ 198, lộ Trung Bình, khóm 007, phường Lập Diên, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

980. Dương Sy Múi, sinh ngày 25/4/1955 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 484, đoạn 1, lộ Thành Công, khóm 027, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

981. Nguyễn Thị Kim Phục, sinh ngày 18/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 410, đường Lâm Sâm, khóm 020, phường Bản Đường, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

982. Lê Thị Thúy An, sinh ngày 15/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Hòa Bình, khóm 014, phường Hòa Bình, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

983. Danh Thị Kim Thoa, sinh ngày 21/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 123, đường Nam Xã, khóm 008, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

984. Lê Thị Nga sinh ngày 09/5/1961 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 13, đường Điền Liêu, khóm 004, phường Điền Liêu, khu Điền Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

985. Trần Thị Loan, sinh ngày 08/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 32, phố Hành Đại, khóm 007, phường Nhị Hành, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

986. Trương Mộng Thúy, sinh ngày 26/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ 49, lộ Đại Đồng Nam, khóm 002, phường Trung Dân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

987. Trần Hồng Thắm, sinh ngày 10/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 300, đường Thái Bình, khóm 014, phường Hạ Hàng, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

988. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 01/01/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 37/1, đường Vị Dương, khóm 008, phường Điếm Trấn, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

989. Lê Thị Minh Lý, sinh ngày 02/8/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21/1, đường Lạc An, khóm 009, phường Thác Để, khu Di Đà, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

990. Nguyễn Thị Thu Ngọc, sinh ngày 14/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 22/lầu 13, số 247, lộ Ngưu Phố Đông, khóm 015, phường Ngưu Phố, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

991. Phan Thị Thúy Phượng, sinh ngày 02/4/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, ngách 31, ngõ 46, đường Vĩnh Phúc, khóm 028, phường Vĩnh Phúc, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

992. Vũ Thị Hằng, sinh ngày 27/4/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 8, đường Kim Hải, khóm 017, thôn Hải Hồ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

993. Lầu Lềnh, sinh ngày 01/7/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 118, đường Sơn Cước, khóm 002, thôn Bình Hòa, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

994. Võ Thị Thu Hảo, sinh ngày 09/3/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37/1, ngõ 123, đường Lâm Sâm Nhất, khóm 005, phường Hán Dân, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

995. Võ Thị Thúy, sinh ngày 24/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 117, phố Sơn Đông, khóm 019, phường Đức Trí, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

996. Lê Thị Khoa, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, đoạn 1, đường Thành Thái, khóm 015, phường Đức Thái, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

997. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 18/7/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 155, phố An Đông, khóm 002, phường An Bang, khu Tân Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

998. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 83, đường Tân Dân, khóm 010, phường Loan Thắng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

999. Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 20/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 308, phố Cương Sơn Tây, khóm 001, phường Thụy Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1000. Đặng Thúy Trang, sinh ngày 02/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 13, đường Trung Châu Tam, khóm 016, phường Bắc Sơn, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1001. Trần Thị Kiều Chinh, sinh ngày 13/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 197, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 005, thôn Sơ Hương, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1002. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 03/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 126, ngõ Đồng An Tây, khóm 019, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1003. Huỳnh Thị Hoa, sinh ngày 26/9/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 1, đường Kiến Quốc Tứ, khóm 038, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1004. Lâm Thị Lệ An, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 29, ngõ Đông Nhất, đường Đỉnh Lâm, khóm 030, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1005. Nguyễn Mãn Múi, sinh ngày 14/12/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1, đường Chấn Hưng Nhất, khóm 003, phường Hàn Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1006. Phạm Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 15/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 200, đường Hà Đông, khóm 010, phường Hà Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1007. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 19/4/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 103, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 001, phường Bình Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1008. Vũ Thị Hồng, sinh ngày 25/8/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 133/2, đường Ngũ Nam, khóm 001, phường Thảo Nam, khu Ngũ Lầu, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1009. Trương Thị Hương, sinh ngày 15/02/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 161, đường Cát Phong, khóm 004, phường Cát Phong, khu Lô Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1010. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 02/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 39, phố Cựu Thôn Nhị, khóm 018, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1011. Tạ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 80, ngõ 277, đoạn 4, lộ Thừa Đức, khóm 003, phường Hậu Cảng, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1012. Nguyễn Thị Hà Anh, sinh ngày 13/01/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 62, đường Đại Nghiệp, khóm 018, phường Đại Thố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1013. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 15/5/1988 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 5, đường Thiên Thai, khóm 003, phường Trung Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1014. Hoàng Thị Thu Giang, sinh ngày 17/8/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 2/11, lộ Quốc Hoa, khóm 023, phường Kiến Quốc, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1015. Vũ Thị Ngọc Thi, sinh ngày 20/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 97, đường Hưng Long, khóm 016, phường Long Bản, khu Quan Điền, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1016. Nìm Tắc Làn, sinh ngày 01/6/1972 tại Kon Tum

Hiện trú tại: 5/174, lộ Hải Binh, khóm 011, phường Tú Thủy, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1017. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 20/9/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 53, đường Bát Thế 2, khóm 002, phường Bát Thế, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1018. Võ Thị Kim Ngoan, sinh ngày 09/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 131 Pha Tử Đầu, khóm 008, thôn Pha Đầu, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1019. Hứa Thị Thu Lộc, sinh ngày 04/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 60, ngõ 255, đường Tân Thái, khóm 017, phường Lập Ngôn, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

1020. Nguyễn Thị Thanh Hoài, sinh ngày 06/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 99, đường Công Nghiệp Nam, khóm 028, phường Dũng An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ