Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 378/TTr-STP ngày 07/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2055/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12  năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Kiểm soát chất lượng các quy định về thủ tục hành chính

1

Thực hiện đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với các quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (khi được giao trong Luật)

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

2

Tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (khi được giao trong Luật)

Sở Tư pháp

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Thường xuyên trong năm 2017

II

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

1

Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố những thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ dưới các hình thức phù hợp theo quy định ngay sau khi Bộ, Ngành Trung ương công bố

Các Sở, Ban, Ngành

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

2

Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố những thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ do địa phương quy định

Các Sở, Ban, Ngành

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

3

Kiểm soát chất lượng hồ sơ thống kê, trình công bố thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành

Thường xuyên trong năm 2017

4

Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và thông báo công khai dưới nhiều hình thức khác nhau

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

5

Thực hiện cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2017

6

Biên tập Bộ thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý  III/2017

III

Thực hiện rà soát thủ tục hành chính

1

Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017

UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Tháng 12/2016

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý I, II/2017

3

Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III/2017

IV

Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về thủ tục hành chính

1

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về thủ tục hành chính tại các đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

2

Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2017

V

Công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức cá nhân đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2017

2

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Quý I/2017

3

Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2017

VI

Kiểm tra kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý I/2017

2

Tổ chức kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số: 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản thực hiện thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý IV/2017

3

Đề xuất khen thưởng đối với đơn vị thực hiện tốt các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Đề xuất phương án xử lý đối với các đơn vị thực hiện không đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Khi phát sinh trên thực tế

VII

Nâng cao năng lực cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

1

Kịp thời củng cố, kiện toàn hệ thống công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị. Bố trí kinh phí hỗ trợ cho công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

2

Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính do các cơ quan Trung ương tổ chức

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Thường xuyên trong năm 2017

3

Ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2017

UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Quý I/2017

4

Tổ chức tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành,  UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý II/2017

VIII

Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của cấp tỉnh, huyện và xã

1

Ban hành Kế hoạch khảo sát đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý II/2017

2

Triển khai, thực hiện Kế hoạch và xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về  kết quả khảo sát

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý IV/2017

IX

Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị và gửi Sở Tư pháp; nhập số liệu báo cáo vào Hệ thống quản lý và đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2017

2

Tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo với Bộ Tư pháp về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Kạn; nhập số liệu báo cáo vào Hệ thống quản lý và đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2017

X

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính tại Kế hoạch số: 367/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2017

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

  • Số hiệu: 2055/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/12/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Lý Thái Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản