Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; gồm 1.108 TTHC, trong đó cấp tỉnh: 924 TTHC, cấp huyện: 136 TTHC, cấp xã: 48 TTHC (Danh mục TTHC kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giao cơ quan hành chính các cấp chủ động phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, tiến hành xây dựng quy chế phối hợp để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với danh mục TTHC được công bố tại quyết định này. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, cá nhân, tổ chức và chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp hướng dẫn cách thức, quy trình và quyền lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Điều 3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Trung tâm HCC; CB-TH;
- Lưu: VT, VP.ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.
(VAN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN