Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ LẠI CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ phê duyệt của Bộ Tài chính (quản lý Nhà nước) tại Công văn số 12807/BTC-QLCS ngày 14/9/2016 về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với diện tích đất 1.920,5 m2; diện tích nhà 1.655 m2 để bố trí làm trụ sở làm việc của Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất nêu tại Điều 1 phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Quản lý công sản;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang;
- Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang;
- Sở TN và MT tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà