Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 695/TTr-STP, ngày 05/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 20 (hai mươi) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập cấu hình điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTPVHCC, Ban TCD-NC, Phòng HC-TC;
- Lưu: VT, 1.19.33

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục TTHC

Lĩnh vực Thừa phát lại

Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 01/7/2020

01

Tập sự hành nghề Thừa phát lại

02

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

03

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

04

Chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại

05

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

06

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

07

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

08

Xóa đăng ký hành nghề của Thừa phát lại

09

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

10

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

11

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

12

Chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

13

Đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại được chuyển đổi loại hình hoạt động

14

Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

15

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại hợp nhất, nhận sáp nhập

16

Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

17

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại được chuyển nhượng

18

Chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (trường hợp tự chấm dứt)

 

19

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

 

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên TTHC: Tập sự hành nghề Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

In Văn bản thông báo cho người tập sự và Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự về việc đăng ký tập sự.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

2. Tên TTHC: Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

In Văn bản thông báo cho người tập sự, Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và Văn phòng Thừa phát lại chuyển đến tập sự về việc thay đổi nơi tập sự.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

01 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày

3. Tên TTHC: Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

In Văn bản thông báo cho Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và người tập sự về việc thay đổi nơi tập sự, đồng thời xác nhận thời gian tập sự, số lần tạm ngừng tập sự (nếu có) của người tập sự.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

01 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày

4. Tên TTHC: Chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

In Văn bản thông báo cho người tập sự, Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự về việc chấm dứt tập sự.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

01 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày

5. Tên TTHC: Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

05 ngày

In Văn bản thông báo cho người đăng ký về việc ghi tên người đó vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

05 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

01 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày

6. Tên TTHC: Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

03 ngày

Ghi tên Người được đăng ký hành nghề vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ Thừa phát lại.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

03 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

01 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày

7. Tên TTHC: Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

In Thẻ Thừa phát lại

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

8. Tên TTHC: Xóa đăng ký hành nghề của Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp(BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

Xóa tên Thừa phát lại khỏi Danh sách Thừa phát lại, ra quyết định thu hồi Thẻ Thừa phát lại và thông báo bằng văn bản cho người bị thu hồi, Văn phòng Thừa phát lại nơi người đó hành nghề và các cơ quan quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thông tin về việc thu hồi Thẻ.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

9. Tên TTHC: Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

03 ngày

In Giấy mời về việc xét duyệt hồ sơ cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Bước 4

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP, Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 5

Họp xét duyệt hồ sơ cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Đại diện các cơ quan có liên quan

01 ngày

Bước 6

Tổng hợp ý kiến, Dự thảo Tờ trình và Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Công chức Phòng BTTP

04 ngày

Bước 7

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

03 ngày

Bước 8

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

01 ngày

Bước 9

Ký Tờ trình gửi UBND tỉnh thẩm định và Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 10

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn xử lý

Công chức Phòng HC-TC

UBND tỉnh

01 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng/ban xem xét

Công chức Ban TCD-NC

16 ngày

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xem xét, trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Ban TCD-NC

01 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

01 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận kết quả từ phòng/ban chuyên môn, chuyển Sở Tư pháp để trả kết quả.

Công chức Phòng HC-TC

01 ngày

Bước 11

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh chuyển TTPVHCC để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

Bước 12

- Công chức nhận kết quả từ Sở Tư pháp để trả cho cá nhân, tổ chức. - Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 ngày

10. Tên TTHC: Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

03 ngày

In Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

03 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP, Lãnh đạo Sở

01 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày

11. Tên TTHC: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

11.1 Trường hợp 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

In Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

11.2 Trường hợp 2: Riêng trường hợp Trưởng Văn phòng Thừa phát lại hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề, có quyết định miễn nhiệm, bị chết hoặc lý do khác không thể là người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về Trưởng Văn phòng Thừa phát lại thì thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1 Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25 ngày

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

In Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

0,5 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,25 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày

12. Tên TTHC: Chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

04 ngày

Dự thảo Tờ trình và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

05 ngày

Bước 4

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

01 ngày

Bước 5

Ký Tờ trình gửi UBND tỉnh thẩm định và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 6

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn xử lý

Công chức Phòng HC-TC

UBND tỉnh

01 ngày

Chuyên viên Phòng/Ban chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Ban TCD-NC

11 ngày

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xem xét, trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Ban TCD-NC

01 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

01 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận kết quả từ phòng/ban chuyên môn, chuyển Sở Tư pháp để trả kết quả.

Công chức Phòng HC-TC

01 ngày

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh chuyển TTPVHCC để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

Bước 8

- Công chức nhận kết quả từ Sở Tư pháp để trả cho cá nhân, tổ chức. - Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

13. Tên TTHC: Đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại được chuyển đổi loại hình hoạt động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

In Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại chuyển đổi

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

14. Tên TTHC: Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

04 ngày

Dự thảo Tờ trình và Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

05 ngày

Bước 4

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

01 ngày

Bước 5

Ký Tờ trình gửi UBND tỉnh thẩm định và Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 6

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn xử lý

Công chức Phòng HC-TC

UBND tỉnh

01 ngày

Chuyên viên Phòng/Ban chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Ban TCD-NC

11 ngày

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xem xét, trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Ban TCD-NC

01 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

01 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận kết quả từ phòng/ban chuyên môn, chuyển Sở Tư pháp để trả kết quả.

Công chức Phòng HC-TC

01 ngày

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh chuyển TTPVHCC để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

Bước 8

- Công chức nhận kết quả từ Sở Tư pháp để trả cho cá nhân, tổ chức. - Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

15. Tên TTHC: Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại hợp nhất, nhận sáp nhập

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

In Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại hợp nhất, nhận sáp nhập.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

16. Tên TTHC: Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

04 ngày

Dự thảo Tờ trình và Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

05 ngày

Bước 4

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

01 ngày

Bước 5

Ký Tờ trình gửi UBND tỉnh thẩm định và Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 6

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận và chuyển Phòng/Ban chuyên môn xử lý

Công chức Phòng HC-TC

UBND tỉnh

01 ngày

Chuyên viên Phòng/Ban chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Ban TCD-NC

11 ngày

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn xem xét, trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Ban TCD-NC

01 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

01 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận kết quả từ phòng/ban chuyên môn, chuyển Sở Tư pháp để trả kết quả.

Công chức Phòng HC-TC

01 ngày

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh chuyển TTPVHCC để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

Bước 8

- Công chức nhận kết quả từ Sở Tư pháp để trả cho cá nhân, tổ chức. - Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

17. Tên TTHC: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại được chuyển nhượng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

02 ngày

In Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

18. Tên TTHC: Chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (trường hợp tự chấm dứt)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

24,5 ngày

In Quyết định thu hồi; văn bản Báo cáo UBND tỉnh và Thông báo việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

02 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP, Lãnh đạo Sở

01 ngày

Ký duyệt kết quả chuyển đóng dấu trả kết quả TTPVHCC

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 3

Công chức nhận kết quả từ Phòng BTTP để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Liên hệ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

30 ngày

19. Tên TTHC: Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển Phòng Bổ trợ tư pháp (BTTP) xử lý

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BTTP

0,5 ngày

Trình ký kết quả

Công chức Phòng BTTP

0,5 ngày

Ký Tờ trình gửi UBND tỉnh thẩm định và Quyết định về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 3

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận và chuyển Phòng chuyên môn xử lý

Công chức Phòng HC-TC

UBND tỉnh

0,5 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Ban TCD-NC

01 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Ban TCD-NC

0,5 ngày

Lãnh đạo Văn phòng UBND ký duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách

0,5 ngày

Phòng Hành chính - Tổ chức tiếp nhận kết quả từ phòng chuyên môn, chuyển Sở Tư pháp để trả kết quả.

Công chức Phòng HC-TC

0,5 ngày

Bước 4

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh chuyển TTPVHCC để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Công chức Phòng BTTP

Sở Tư pháp

01 ngày

Bước 5

- Công chức nhận kết quả từ Sở Tư pháp để trả cho cá nhân, tổ chức. - Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm PVHCC

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày