Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2039/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2429/STNMT-TTr ngày 15/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được công bố tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp ch
ế HĐND tnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp xã (Mã số TTHC: 1.003554)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bưc thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

Chuyển bước tiếp theo

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. (mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

0,5

 

UBND cấp xã

c 2

Phân công thực hiện

Lãnh đạo UBND cấp xã

Kiểm tra hồ sơ, phân công, chuyển hồ sơ cho công chức.

Giao việc trên phần mềm

01

 

UBND cấp xã

Bước 3

Thẩm tra xác minh

Công chức, được giao thực hiện

Tiến hành Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Biên bản kiểm tra, làm việc. Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

30

 

UBND cấp xã

Bước 4

Thành lập hội đồng

Lãnh đạo UBND cấp xã và công chức được giao nhiệm vụ

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Quyết định thành lập Hội đồng.

07

 

UBND cấp xã

Bước 5

Tổ chức Hòa giải

Lãnh đạo UBND cấp xã và công chức được giao nhiệm vụ, các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tiến hành hòa giải

Biên bản hòa giải gồm các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

02

 

UBND cấp xã

Bước 6

Kiểm tra xem xét, hồ sơ trình Lãnh đạo UBND cấp xã.

Công chức được giao nhiệm vụ

Kiểm tra hồ sơ, biên bản hòa giải và dự thảo thông báo hòa giải.

Dự thảo thông báo

3

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

- Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

- Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hưng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

UBND cấp xã

Bước 7

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt

Thông báo hòa giải

1

 

UBND cấp xã

Bước 8

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn thư

Thông báo hòa gii

Thông báo hòa giải

0.5

 

UBND cấp xã

Bước 9

Vào sổ theo dõi, trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ theo dõi, Trả kết quả

 

 

 

Hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai được lưu giữ tại UBND cấp xã.