Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 1936/STC-VP ngày 02/8/2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 280/TTr-SNV ngày 09/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận, gồm các Ông có tên sau:

1. Lê Đình Sở, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;

2. Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tư pháp: Ủy viên;

4. Võ Văn Phải, Chánh Thanh tra tỉnh: Ủy viên;

5. Kiều Như Bổn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Ủy viên;

6. Lê Xuân Vững, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm

về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh: Ủy viên;

7. Nguyễn Khoa Hào, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết: Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo quy định tại Căn cứ Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1041/QĐ ngày 05/5/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan