Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM GIÀNG HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Cău cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số: 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 320/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông tại Văn bản số 1002/UBND-KT ngày 28 tháng 11 năm 2016 về việc đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Cẩm Giàng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số: 61/TTr-SCT ngày 02 tháng 12 năm 2016 và Biên bản họp thẩm định ngày 02 tháng 12 năm 2016 giữa Sở Công thương với đại diện các đơn vị có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Cẩm Giàng tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Cẩm Giàng.

2. Địa điểm: Xã Cẩm Giàng và xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

3. Phạm vi gianh giới: Phía Đông giáp xã Nguyên Phúc; Phía Tây giáp thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm Giàng; Phía Nam giáp xã Nguyên Phúc; Phía Bắc giáp suối Nà Cù và Quốc lộ 3.

4. Tổng diện tích: 43ha.

5. Tiến độ đầu tư:

- Quý IV/2016: Thành lập Cụm công nghiệp;

- Quý I, II/2017: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đền bù giải phòng mặt bằng;

- Từ Quý III/2017 - Quý IV/2018: Đầy tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp; tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất vào Cụm công nghiệp.

6. Tính chất Cụm công nghiệp: Là Cụm công nghiệp tập trung với nhóm ngành chế biến khoáng sản, luyện kim và các ngành công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Bắc Kạn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Tây Giang.

8. Hình thức đầu tư: Trong nước; chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp theo quy định.

9. Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Cụm công nghiệp Cẩm Giàng tại huyện Bạch Thông được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số: 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp; Thông tư số: 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

1. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp trên theo quy định.

2. Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Bắc Kạn) có trách nhiệm lập thủ tục hồ sơ đất đai, lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục khác có liên quan trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định; tổ chức đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ và quản lý, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp theo đúng quy định.

3. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông và các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quản lý Cụm công nghiệp Cẩm Giàng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Cẩm Giàng, Nguyên Phúc (huyện Bạch Thông); Giám đốc Công ty Cổ phẩn Đầu tư công nghiệp Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải