Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202/QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 202/QĐ NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
Xét đề nghị của Vụ quản lý khoa học kỹ thuật Bộ Xây dựng trong Công văn số 93-BXD/QLKHKT ngày 10-8-1981,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3736 - 82. Xi măng. Phương pháp nhanh xác định giới hạn bền khi nén.

Điều 2.- Tiêu chuẩn trên ban hành để khuyến khích áp dụng.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)