×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định s1244/QĐ-BTP ngày 09/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cQuyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết s 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Tng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để báo cáo):
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT của BTP;
- Lưu: VT, TCDC&PL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
(Phê duyệt kèm theo Quyết định s 201/QĐ-BTP ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động và phát huy bản sắc tạp chí chuyên ngành của Bộ Tư pháp; phát huy hơn nữa vai trò truyền thông pháp luật, tư pháp của đất nước.

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trong năm 2020 theo hướng tiếp tục xây dựng diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp, phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Phát huy đầy đủ vai trò tham mưu của từng đơn vị và của đội ngũ công chức, viên chức của Tạp chí trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

- Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của đơn vị và các phòng, ban trực thuộc.

2. Yêu cầu

- Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm; phản ánh kịp thời các mặt hoạt động của công tác tư pháp, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương và các vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp; phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

- Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tiết kiệm, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và sự chủ động, sáng tạo của từng công chức, viên chức, người lao động trong công việc; xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tạp chí gắn chặt với công tác tư pháp năm 2020 và phong trào thi đua, khen thưởng.

- Chủ động phối với với các đơn vị thuộc Bộ, phát huy thế mạnh của Bộ, Ngành Tư pháp trong công tác biên soạn, phát hành ấn phẩm tạp chí.

II. NỘI DUNG

1. Công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm định kỳ, hàng tháng

1.1. Các số tạp chí định kì

Số định kỳ (64 trang) là ấn phẩm chủ đạo của Tạp chí. Trong năm 2020, Tạp chí bảo đảm biên tập, xuất bản kịp thời 12 số tạp chí định kỳ hàng tháng nhằm bảo đảm tính thời sự, phản ánh sâu sắc hơn các vấn đề của khoa học pháp lý và công tác tư pháp trong từng tháng.

Nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung các bài viết theo yêu cầu của Hội đồng Các chức danh giáo sư nhà nước về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm.

1.2. Các schuyên đề hàng tháng

Số chuyên đề hàng tháng (32 trang) trong năm 2020 phản ánh thực tiễn đời sống pháp luật, áp dụng và thi hành pháp luật; tập trung sâu vào thực tiễn công tác tư pháp, những vấn đề trọng tâm, vấn đề đang được Ngành Tư pháp và dư luận quan tâm, bao gồm những vấn đề như: Nuôi con nuôi, nghiên cứu khoa học của đoàn viên trẻ, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính, pháp luật quốc tế, công tác tư pháp địa phương, điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) mà doanh nghiệp cần lưu ý, một số dự án Luật mới được thông qua... và những lĩnh vực công tác tư pháp khác.

2. Công tác biên tập, xuất bản sách và các số chuyên đề 200 trang

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp các tài liệu tham khảo có uy tín về nghiên cứu lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nghiên cứu, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp, pháp luật cả nước, các đối tượng sinh viên và nhà nghiên cứu chuyên ngành luật, năm 2020, Tạp chí tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để biên soạn, xuất bản 01 cuốn sách và 06 số chuyên đề chuyên sâu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của Ngành Tư pháp và lĩnh vực pháp luật trọng điểm như sau:

- Sách “Ngành Tư pháp 75 năm xây dựng và phát triển” để phục vụ Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp;

- Số “Triển khai thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi)”;

- Số “Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013”;

- Số “Hoàn thiện văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”;

- Số “Hoàn thiện thể chế Thi hành án dân sự giai đoạn hiện nay - Nhưng vướng mắc từ thực tiễn”;

- Số “Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”;

- Số “Những điểm mới cơ bản trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính”.

3. Phát triển Trang thông tin Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

Thực hiện Đề án Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử tại Quyết định số 1357/QĐ-BTP ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, năm 2020, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tiếp tục phát triển Trang thông tin Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử trên cơ sở nội dung, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí giấy truyền thống được phát hành hàng tháng.

Nội dung Tạp chí điện tử tập trung vào việc: (i) Giới thiệu nội dung các bài viết đăng tải trên Tạp chí giấy truyền thống nhằm giới thiệu rộng rãi đến độc giả; (ii) Thông tin, tuyên truyền về sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các văn kiện của Đảng, các Nghị quyết Trung ương Đảng, công bố các công trình nghiên cứu, phản ánh về quá trình triển khai các Nghị quyết này trong Ngành Tư pháp; (iii) Tuyên truyền về Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp và các sự kiện của Ngành; (iv) Đăng tải các bài viết đạt yêu cầu về chất lượng do các cộng tác viên gửi đến liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, pháp luật - kinh tế, diễn đàn công tác tư pháp, thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, phản hồi từ cơ sở. Trong đó, chú ý tăng cường nội dung thông tin, lý luận, diễn đàn trao đổi khoa học về những lĩnh vực công tác của Ngành Tư pháp theo các Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, như: Phát triển đội ngũ công chức, viên chức, vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Ngành Tư pháp; công tác thanh niên...

Tiếp tục xây dựng Trang Thông tin điện tử thành nơi trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc duy trì, phát triển các chuyên mục điện tử bám sát các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước và Ngành Tư pháp.

4. Công tác của Hội đồng biên tập; tọa đàm, khảo sát thực tế, tập huấn và phát triển cộng tác viên

4.1. Hội đồng biên tập

Định kỳ tổ chức họp Hội đồng biên tập Tạp chí 03 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc để định hướng về các vấn đề thời sự pháp lý và khoa học pháp lý làm chủ đề cho các số tạp chí trong từng tháng, từng quý; tư vấn, cho ý kiến về quan điểm khoa học, chính trị - tư tưởng đối với một số bài viết và nội dung các ấn phẩm của Tạp chí; tham gia ý kiến đối với các công trình, khoa học, kế hoạch triển khai nghiên cứu khoa học, chủ đề các cuộc tọa đàm, hội thảo và các vấn đề khác liên quan.

4.2. Công tác tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế, tập huấn và phát triển cộng tác viên

Công tác tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế và phát triển cộng tác viên tại 03 miền Bắc, Trung, Nam tiếp tục được ưu tiên trong năm 2020, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên có nhiều ý tưởng mới gắn với thực tiễn công tác tư pháp, phát triển số lượng và chất lượng cộng tác viên, hoàn thành tốt công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết bài, xây dựng đề cương, tổ chức bản thảo cho đội ngũ công tác viên, nhà nghiên cứu...

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Bộ Tư pháp để nắm bắt thông tin về công tác của Bộ, Ngành Tư pháp (như họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài khoa học, họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật...); tham gia các đoàn công tác của Bộ Tư pháp tại các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt tình hình công tác tư pháp ở cơ sở nâng cao chất lượng của Tạp chí, gắn kết hơn nữa với công tác tư pháp.

5. Công tác tài chính - kế toán, quản trị và phát hành, thông tin tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí

Đổi mới và đẩy mạnh công tác phát hành, thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh để mở rộng phạm vi phát hành của Tạp chí đến nhiều đối tượng bạn đọc trong cả nước, bảo đảm đủ ngân sách cho các hoạt động chuyên môn, lương, thưởng theo quy định pháp luật.

5.1. Công tác tài chính - kế toán, quản trị

Về công tác tài chính - kế toán: Thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2020 đã được phân bổ cho Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán theo đúng dự toán ngân sách đã được phê duyệt trong năm 2020, bảo đảm việc thu chi tài chính, hạch toán kế toán, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí kịp thời, đúng định mức cho việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm tạp chí.

- Nghiên cứu tăng nguồn thu cho Tạp chí từ các hoạt động có thu.

Về công tác quản trị:

- Quản lý tốt các tài sản của đơn vị được giao quản lý.

- Tiếp tục trang bị, sửa chữa các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản được giao.

5.2. Công tác phát hành, thông tin, tuyên truyền, qung cáo

- Khai thác và phát triển số lượng bạn đọc trong Ngành Tư pháp thông qua hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, các cơ quan tư pháp địa phương, nơi lưu trữ, cung cấp tạp chí đến bạn đọc tại các cơ quan, tổ chức.

- Phát hành đến các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về pháp luật trong cả nước, các doanh nghiệp và đối tượng bạn đọc khác có nhu cầu tìm hiểu pháp luật.

- Tổ chức hoạt động dịch vụ thông tin, tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí đối với các đơn vị, tổ chức có nhu cầu, kết hợp với việc mở rộng hoạt động phát hành đến công chúng.

- Thực hiện cơ chế khoán và thưởng trong công tác phát hành, thông tin quảng cáo để khuyến khích đẩy mạnh số lượng phát hành và thông tin, quảng cáo.

6. Các công tác khác

6.1. Công tác tổ chức, n bộ

- Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Tạp chí, đổi mới phương thức hoạt động của Tạp chí; sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý theo định hướng của Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban để phát huy hiệu quả hoạt động của toàn đơn vị.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ chính trị và các kỹ năng về công tác báo chí, xuất bản.

6.2. Công tác hành chính, tng hp và ứng dng công nghthông tin

- Cải tiến công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tạp chí; phúc đáp kịp thời yêu cầu tham mưu báo cáo của Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tạp chí theo kế hoạch của Bộ Tư pháp; tăng cường ứng dụng chữ ký số; khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp, phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Vận hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; thực hiện ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị.

6.3. Công tác thi đua, khen thưng

- Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.

- Phát động phong trào thi đua gắn với Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V và các ngày kỷ niệm lớn trong năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng “thi đua bứt phá”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thi đua, bình xét khen thưởng tạo động lực cho cán bộ, viên chức Tạp chí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Tạp chí chỉ đạo và tổ chức phối hợp có hiệu quả giữa các phòng, ban của Tạp chí; giữa Tạp chí với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020.

2. Các phòng, ban của Tạp chí chủ động xây dựng kế hoạch công tác, triển khai kế hoạch công tác trong phạm vi thẩm quyền được giao, chỉ đạo, phân công cụ thể các nhiệm vụ đến từng công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các phòng, ban phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tạp chí để chỉ đạo thực hiện hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2020 ca Tạp chí Dân ch và Pháp luật).

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 201/QĐ-BTP ngày 04 tháng 02 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

n nhiệm vụ

Đơn vị thuộc TC chủ trì thực hiện

quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí bảo đảm

Ghi chú

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP, XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ, HÀNG THÁNG

1.

- Số định kỳ tháng 1;

- Số chuyên đề tháng 1.

Ban Biên tập

Các đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp

Tháng 1

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

Nguồn kinh phí không thường xuyên cho in tạp chí, sách của Ngành

 

2.

- Số định kỳ tháng 2;

- Số chuyên đề tháng 2.

Tháng 2

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

3.

- Số định kỳ tháng 3;

- Số chuyên đề tháng 3.

Tháng 3

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

4.

- Số định kỳ tháng 4;

- Số chuyên đề tháng 4.

Tháng 4

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

5.

- Số định kỳ tháng 5;

- Số chuyên đề tháng 5.

Tháng 5

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

6.

- Số định kỳ tháng 6;

- Số chuyên đề tháng 6.

Tháng 6

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

7.

- Số định kỳ tháng 7;

- Số chuyên đề tháng 7.

Tháng 7

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

8.

- Số định kỳ tháng 8;

- Số chuyên đề tháng 8.

Ban Biên tập

Các đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp

Tháng 8

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

Nguồn kinh phí không thường xuyên cho in tạp chí, sách của Ngành

 

9.

- Số định kỳ tháng 9;

- Số chuyên đề tháng 9.

Tháng 9

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

10.

- Số định kỳ tháng 10;

- Số chuyên đề tháng 10.

Tháng 10

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

11.

- Số định kỳ tháng 11;

- Số chuyên đề tháng 11.

Tháng 11

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

12.

- Số định kỳ tháng 12;

- Số chuyên đề tháng 12.

Tháng 12

- 1 số 64 trang;

- 1 số 32 trang.

 

II. CÔNG TÁC BIÊN TẬP, XUẤT BẢN SÁCH VÀ CÁC SỐ CHUYÊN ĐỀ 200 TRANG

1.

Sách “Ngành Tư pháp 75 năm xây dựng và phát triển”

Ban Biên tập

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Tháng 8

1 cuốn sách

Nguồn kinh phí không thường xuyên cho in tạp chí, sách của Ngành

 

2.

Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Quý I

1 số chuyên đề chuyên sâu 200 trang

 

3

Triển khai thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tổ bộ môn Luật Lao động - Đại học Luật Hà Nội và chuyên gia

Quý II

1 số chuyên đề chuyên sâu 200 trang

 

4.

Hoàn thiện văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Ban Biên tập

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Quý II

1 số chuyên đề chuyên sâu 200 trang

Nguồn kinh phí không thường xuyên cho in tạp chí, sách của Ngành

 

5.

Hoàn thiện thể chế Thi hành án dân sự giai đoạn hiện nay - Những vướng mắc từ thực tiễn

Tổng cục Thi hành án dân sự

Quý III

1 số chuyên đề chuyên sâu 200 trang

 

6.

Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và chuyên gia

Quý III

1 số chuyên đề chuyên sâu 200 trang

 

7.

Những điểm mới cơ bản trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật

Quý III

1 số chuyên đề chuyên sâu 200 trang

 

 III. PHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ

1.

Giới thiệu các ấn phẩm của Tạp chí giấy nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến các độc giả.

Ban Biên tập

Ban Thư ký Tòa soạn

Năm 2020

- Đăng tải danh mục Tạp chí giấy;

- Tóm tắt một số bài viết tiêu biểu.

Nguồn kinh phí giao thường xuyên cho hoạt động của Tạp chí

 

2

Thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các văn kiện, Nghị quyết Trung ương Đảng, các công trình nghiên cứu, phản ánh về quá trình triển khai các Nghị quyết này trong Ngành Tư pháp.

 

Cục Công nghệ thông tin; Ban Biên tập

Năm 2020

Các bài viết nghiên cứu, phản ánh về các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII

 

3.

Tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp và các sự kiện của Ngành.

Ban Biên tập

Ban Thư ký Tòa soạn

Năm 2020

Các bài thông tin về Ngành Tư pháp và các sự kiện.

Nguồn kinh phí giao thường xuyên cho hoạt động của Tạp chí

 

4.

Đăng tải các bài viết về XDPL, pháp luật - kinh tế, diễn đàn công tác tư pháp, thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, phản hồi từ cơ sở...

Ban Thư ký Tòa soạn

Năm 2020

Đăng tải các bài viết

 

5.

Duy trì các chuyên mục của Trang thông tin điện tử

Cục Công nghệ thông tin; Ban Biên tập

Năm 2020

Đăng bài thuộc các chuyên mục

 

IV. HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC; CÔNG TÁC TỌA ĐÀM, KHẢO SÁT THỰC TẾ, TẬP HUẤN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG TÁC VIÊN

1.

Họp Hội đồng khoa học Tạp chí quý I-2020

Ban Biên tập

Thành viên Hội đồng KH

Quý I

Biên bản cuộc họp

Nguồn kinh phí giao thường xuyên cho hoạt động của Tạp chí

 

2.

Họp Hội đồng khoa học Tạp chí quý II-2020

Thành viên Hội đồng KH

Quý II

Biên bản cuộc họp

 

3.

Họp Hội đồng khoa học Tạp chí quý III-2020

Ban Biên tập

Thành viên Hội đồng KH

Quý III

Biên bản cuộc họp

 

4.

Họp Hội đồng khoa học Tạp chí quý IV-2020

Thành viên Hội đồng KH

Quý IV

Biên bản cuộc họp

 

5.

Tổ chức Tọa đàm, hội thảo về công tác tư pháp địa phương

Các đơn vị thuộc Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Các đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp

Năm 2020

Các tham luận phục vụ xuất bản số chuyên đề về công tác tư pháp địa phương.

 

6.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết bài, xây dựng đề cương, tổ chức bản thảo cho đội ngũ công tác viên, nhà nghiên cứu

Các đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp

Năm 2020

Tổ chức hội thảo, tọa đàm.

 

7.

Thực hiện theo Kế hoạch điều phối chung về các chuyến công tác do Văn phòng Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định

Văn phòng Bộ

Năm 2020

Tham gia thực hiện Kế hoạch

 

V. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH, TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ

1.

Công tác tài chính, kế toán, quản trị.

Phòng Trị sự

Ban Thư ký, Ban Biên tập

Năm 2020

- Hồ sơ thanh toán, quyết toán, chứng từ.

- Danh mục tài sản.

Nguồn kinh phí giao thường xuyên cho hoạt động của Tạp chí

 

2

Công tác phát hành, thông tin, tuyên truyền, quảng cáo.

Ban Thư ký, Ban Biên tập

Năm 2020

Phát hành các số định kỳ, chuyên đề của Tạp chí.

 

VI. CÔNG TÁC KHÁC

1.

Ứng dụng chữ ký số; khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp; phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ

Năm 2020

Văn bản điện tử được xử lý trên Phần mềm, tăng cường văn bản điện tử được ký chữ ký số; Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được cập nhật thường xuyên.

Nguồn kinh phí giao thường xuyên cho hoạt động của Tạp chí

 

2.

Công tác hành chính, tổng hợp.

Ban Thư ký Tòa soạn

Ban Biên tập, Phòng Trị sự

Năm 2020

 

Nguồn kinh phí giao thường xuyên cho hoạt động của Tạp chí

 

3.

Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng.

 

4.

Công tác thi đua - khen thưởng.

 

5.

Đề xuất, tổ chức họp thảo luận khoa học.

Ban Biên tập, Ban Thư ký Tòa soạn

Phòng Trị sự

Năm 2020

 

6.

Tham dự các cuộc họp, hội nghị của Bộ, Ngành Tư pháp và các lĩnh vực liên quan.