Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV, ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nội vụ trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét Tờ trình số 09/TTr-SNV, ngày 05/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Bãi bỏ các văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số 1960/QĐ-UBND, ngày 27/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

2. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 1170/QĐ-UBND, ngày 16/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

3. Bãi bỏ Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 22/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung