Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 06 XÃ AN TOÀN KHU TẠI TỈNH LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 và Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6443/TTr-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 06 xã: Chí Minh, Chi Lăng, Tri Phương, Đề Thám, Hùng Sơn, Đội Cấn thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là xã An toàn khu trong kháng chiến chống Pháp.

Điều 2. Các xã nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc