Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Tây Ninh tại tờ trình số: 330/TTr-SCN ngày 17 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để phát triển ngành công nghiệp của địa phương.

2. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân các huyện, thị xã có các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách cụ thể thuộc lĩnh vực mình quản lý phục vụ cho việc phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt