Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN AN DƯƠNG THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN AN DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Liên bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 20/TTr-SNV ngày 24/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ hướng nghiệp đối với Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện An Dương và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghnghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện An Dương (sau đây gọi tt là Trung tâm).

Trung tâm được khắc lại con du theo tên gọi mới; chức danh Giám đốc và các Phó Giám đốc của Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện An Dương được đổi thành Giám đốc và các Phó Giám đc của Trung tâm Giáo dục nghnghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện An Dương.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Liên bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch s 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015).

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện An Dương thành Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện An Dương.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đu tư; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch s39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

2. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

- Xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chtịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Giám đc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện An Dương căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở: NV, GD&ĐT, LĐTB&XH;
- UBND
huyện An Dương;
- Nh
ư Điều 4;
- CV: VX, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng