Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN 20.000 LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19 PHÂN BỔ CHO TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỢT 2

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phi và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về phân bvắc xin phòng COVID-19 đợt 2;

Căn cứ Công văn s1263/BCĐ-PCD ngày 23/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng chng dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc điều chuyn 20.000 liều vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Công văn số 247/KSBT-PCBTN ngày 16/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc đề nghị cấp bổ sung 5.000 liều vắc xin phòng COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca tại Điều 1 Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế như sau:

Điều chuyển 20.000 liều vắc xin trong tổng số 43.700 liều vắc xin cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 cho các địa phương sau:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 5.000 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang: 2.000 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre: 2.000 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long: 1.800 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh: 1.800 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang: 1.800 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng: 2.000 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu: 1.800 liều

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau: 1.800 liều

Điều 2. Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện điều chuyển vắc xin từ Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương đến Dự án TCMR khu vực miền Bắc và miền Nam để cung ứng cho các địa phương, đơn vị theo danh sách tại Điều 1. Các đơn vị tiếp nhận vắc xin và tổ chức triển khai tiêm chủng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 và các Quyết định khác có liên quan của Bộ Y tế.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý Khám, chữa bệnh; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo danh sách tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- SYT, TTKSBT tỉnh, thành phố
theo danh sách tại điều 1
thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường