Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 16/10/2019 ĐẾN NGÀY 20/7/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 869/TTr-STP ngày 31 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Vụ CVĐCXDPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCHào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2019 ĐẾN 20 THÁNG 7 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Đính chính

1

36/2019/QĐ-UBND

28/10/2019

Tổ chức lại Đài phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

2

37/2019/QĐ-UBND

01/11/2019

Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

3

38/2019/QĐ-UBND

15/11/2019

Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Tại phần căn cứ ban hành: bỏ “Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp các thành viên UBND tỉnh ngày 28 tháng 10 năm 2019”.

- Bỏ các kí hiệu gạch đầu dòng (-) ở khoản 1 Điều 7.

4

39/2019/QĐ-UBND

20/11/2019

Ban hành Quy định quản lý di tích, di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

5

40/2019/QĐ-UBND

20/12/2019

Về việc ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024

- Tại Tên gọi của Quyết định: bỏ từ “về việc” trước từ “ban hành”

- Tại Điều 1: bổ sung cụm từ “kèm theo Quyết định này” sau từ “Ban hành” trước cụm từ “Quy định bảng giá đất”.

6

02/2020/QĐ-UBND

08/01/2020

Ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Bộ Nội vụ”.

- Bỏ các kí hiệu gạch đầu dòng (-) ở điểm b khoản 1, khoản 3 Điêu 7.

7

03/2020/QĐ-UBND

10/01/2020

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Bổ sung tiêu đề Điều 2 Quyết định là “Hiệu lực thi hành”

- Bổ sung tiêu đề Điều 3 Quyết định là “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”

- Bỏ các kí hiệu gạch đầu dòng (-) ở điểm a khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 2 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 19, khoản 4 Điều 27.

8

04/2020/QĐ-UBND

13/01/2020

Đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

9

07/2020/QĐ-UBND

14/02/2020

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”; “Bộ Nội vụ”; “Bộ Xây dựng”; “Bộ Tài chính”.

10

10/2020/QĐ-UBND

26/3/2020

Tổ chức lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên

- Bỏ các kí hiệu gạch đầu dòng (-) ở điểm b khoản 4 Điều 3.

- Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

11

11/2020/QĐ-UBND

26/3/2020

Tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên

- Bỏ các kí hiệu gạch đầu dòng (-) ở điểm c khoản 5 Điều 3.

- Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

12

13/2020/QĐ-UBND

17/4/2020

Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

13

14/2020/QĐ-UBND

23/4/2020

Ban hành quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

- Tại phần căn cứ ban hành sửa lại căn cứ thứ 1 đến căn cứ thứ 2 từ trên xuống thành:

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013”

- Bổ sung tiêu đề cho Điều 2 Quyết định là: “Hiệu lực thi hành”

- Bổ sung tiêu đề cho Điều 3 Quyết định là: “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”

14

15/2020/QĐ-UBND

23/4/2020

Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Tại Phần căn cứ ban hành:

+ Bỏ “Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015

+ Sửa lại căn cứ thứ 1, thứ 3 và thứ 4 từ trên xuống thành:

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015”

- Bổ sung tiêu đề cho Điều 2 Quyết định là: “Hiệu lực thi hành”

- Bổ sung tiêu đề cho Điều 3 Quyết định là: “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”

15

16/2020/QĐ-UBND

09/06/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.

16

17/2020/QĐ-UBND

16/07/2020

Về việc tổ chức lại Sở Tài chính Hưng Yên

Tại phần nơi nhận: bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh”.