Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG DÔI DƯ DO SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN, DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DÔI DƯ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 85/2002/QĐ-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2382/LĐ-TBXH ngày 08 tháng 8 năm 2003 ; ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2136/STP-VB ngày 12 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ký phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và báo cáo quyết toán chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư sau khi có thỏa thuận của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận : 
- Như điều 3   
- Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TBXH  
- TT/TU, TT/HĐND TP, TT/UBND TP
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng
- UBMTTQ/TP và các Đoàn thể TP
- CATP, VKSND/TP, TAND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN, VX, TM
- Lưu (CNN-K)  
  

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài