Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1987/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ TANG LỄ NHÀ TANG LỄ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định: Số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 V/v sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1353/TTr-STC ngày 11/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long như sau (áp dụng thu đối với thân nhân người chết):

- Đơn giá công tác chuẩn bị bảo quản thi hài: 410.000 đồng/xác;

- Đơn giá bảo quản tử thi bằng tủ bảo quản: 44.000 đồng/giờ/ xác;

- Đơn giá công tác tổ chức lễ tang: 1.960.000 đồng/đám.

Điều 2. UBND thành phố Hạ Long thẩm định dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt quyết toán chi phí quản lý, vận hành nhà tang lễ hằng năm theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT,P1,P2,P5;
- V0,V1-4,VX1,XD,TH;
- Lưu: VT, TM3.
10 bản, QĐ195

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng