Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1985/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018 TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 17/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 8145/BKH&ĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018; Công văn số 3363/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 04/TTr-TTXT ngày 11/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đính kèm).

Điều 2. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; thị xã Cai Lậy tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Nam;
- TTTU, UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp;
- Đài PT và TH Tiền Giang, Báo Ấp Bắc;
- Lưu VT, ĐTXD(Khương).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2017

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về xây dựng và tổ chức bộ phận xúc tiến đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; nhằm tăng cường công tác tiếp xúc, thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thành lập Tổ Tiếp xúc đầu tư do 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng, các đơn vị sở, ngành tỉnh đều có phân công 01 cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác xúc tiến đầu tư. Ở cấp huyện: có 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện có phân công 01 cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác xúc tiến đầu tư; trong đó 08/11 địa phương đã thành lập Tổ Xúc tiến đầu tư, còn 03 địa phương chưa thành lập Tổ Xúc tiến đầu tư là Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo. Đồng thời, để đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư vào ngày 31/7/2017.

Nhìn chung, với sự phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách và thành lập các Tổ Xúc tiến đầu tư ở các địa phương, công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2017 đã được nâng lên, chất lượng phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư đã chủ động hơn, các huyện, thành, thị đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp gắn với xúc tiến đầu tư. Thực tế công tác phối hợp xây dựng Danh mục dự án mời gọi đầu tư cho thấy các địa phương chưa thành lập Tổ Xúc tiến đầu tư thường bị động trong việc đề xuất các dự án cho địa phương mình.

2. Tình hình thu hút đầu tư

Trong năm 2017, Tiền Giang tập trung thực hiện rà soát tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, giải quyết các vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư. Mặt dù công tác xúc tiến đầu tư có nhiều cố gắng nhưng do khách quan về cơ sở hạ tầng giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu hút đầu tư; trong năm 2017 đã thu hút được 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.122,5 tỷ đồng, giảm 10 dự án và bằng 34% về vốn so với cùng kỳ; có 07 dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 1.810,6 tỷ đồng, giảm 4 dự án và vốn tăng 0,8% so cùng kỳ. Tính chung, trong năm 2017 tỉnh thu hút vốn đầu tư được 3.933,1 tỷ đồng, bằng 49,14% so với năm 2016. Cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư trong nước thu hút được 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 610 tỷ đồng, thấp hơn 3 dự án, vốn đăng ký bằng 22,9% so năm 2016.

- Dự án đầu tư nước ngoài thu hút 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.512,5 tỷ đồng, thấp hơn 7 dự án, vốn đầu tư bằng 42,75% so cùng kỳ; có 07 dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 1.810,6 tỷ đồng, giảm 4 dự án và tăng 0,8% về vốn so cùng kỳ. Nâng tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút được là 3.323,1 tỷ đồng, bằng 62,43% so với năm 2016.

3. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp cùng Văn phòng Jetro tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo gặp gỡ các công ty tư vấn Nhật Bản nhằm giới thiệu đến các công ty tư vấn Nhật Bản về các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; về chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư và tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2017 với 45 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.534 tỷ đồng; trong đó, dự án có vốn đầu tư thấp nhất là 02 tỷ đồng, dự án có vốn đầu tư cao nhất là 600 tỷ đồng.

- Biên soạn brochure danh mục dự án và brochure tiềm năng và cơ hội đầu tư, quyển danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

5. Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

- Tỉnh đã tổ chức: Hội thảo về hợp tác giữa Ấn Độ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực nông nghiệp; Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, kết nối giao thương tại Hàn Quốc; Hội nghị về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2017.

- Tỉnh đã tham gia: Hội nghị Đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long thường niên lần thứ V-2017 tại thành phố Cần Thơ; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bến Tre, Hậu Giang; chuỗi sự kiện trong khuôn khổ APEC CEO Summit 2017 tại Đà Nẵng.

- Phối hợp cùng Báo Diễn đàn doanh nghiệp thực hiện chuyên đề "Tiền Giang: kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế" và chuyên đề "Tiền Giang - Phát huy thế mạnh và tiềm năng, tích cực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới".

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng xúc tiến đầu tư cho các cán bộ các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 120 học viên tham gia; qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo vững về chuyên môn, hiểu rõ quy định pháp luật, có thái độ ứng xử tốt, có kinh nghiệm trong việc tiếp cận, đàm phán, phong cách làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng và có khả năng giao tiếp tốt.

7. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Để hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư ngày càng tốt hơn, tỉnh đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc thành lập Tổ Tiếp xúc nhà đầu tư với chức năng, nhiệm vụ là trực tiếp tiếp xúc nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư, tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, giới thiệu, cung cấp tài liệu, danh mục các dự án mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Tổ Tiếp xúc đầu tư đã hoạt động chính thức từ đầu tháng 7/2017, đã từng bước phát huy hiệu quả tích cực. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, tích cực, chức năng của Tổ Tiếp xúc nhà đầu tư được chuyển giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện.

- Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU; trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ, thời gian thực hiện để các sở, ban ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp như: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng hành động cụ thể.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với khoảng hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng đã tổ chức đối thoại doanh nghiệp kết hợp với xúc tiến đầu tư cụ thể như sau:

Địa phương

Số lượng Hội nghị tổ chức

Số lượng doanh nghiệp tham gia/lần

Thành phố Mỹ Tho

01

>100

Thị xã Gò Công

02

>50

Thị xã Cai Lậy

01

>100

Huyện Cai Lậy

02

>50

Huyện Cái Bè

02

>50

Huyện Tân Phước

01

>50

Huyện Châu Thành

02

>50

Huyện Chợ Gạo

02

>70

Huyện Gò Công Tây

04

>100

Huyện Gò Công Đông

02

>120

Huyện Tân Phú Đông

02

>45

Tổng cộng

21

>785

Tất cả các cuộc hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh đều mang đậm dấu ấn các hoạt động xúc tiến đầu tư và tạo sự năng động về môi trường đầu tư nói chung và các địa phương trên địa bàn tỉnh nói riêng.

II. NHỮNG NGUYÊN NHÂN, HẠN CHẾ, BẤT CẬP

- Công tác quy hoạch của tỉnh và các huyện còn nhiều bất cập, các quy hoạch chưa đánh giá, dự báo sát thực với yêu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư. Còn trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị của nhà đầu tư, từ đó thời gian giải quyết thủ tục đầu tư kéo dài, công tác hướng dẫn nhà đầu tư chọn địa điểm cho dự án gặp lúng túng, công tác lập danh mục dự án mời gọi đầu tư gặp khó khăn.

- Luật Đầu tư và các Luật có liên quan đến dự án đầu tư như Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai..., trong thời gian qua đã thay đổi nhưng vẫn còn nhiều nội dung chồng chéo, các Luật này chỉ mới có hiệu lực 01 hoặc 02 năm nhưng Chính phủ đã phải chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo tính đồng bộ. Từ những vướng mắc về cơ chế luật pháp chung, công chức thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường còn lúng túng, bị động trong thực thi công vụ, từ đó chất lượng cải cách hành chính chưa cao.

- Vấn đề giải quyết khiếu kiện tại khu công nghiệp Long Giang liên quan chính sách bồi thường, thu hồi đất đai kéo dài, tỉnh phải nhờ Trung ương hỗ trợ giải quyết trong một thời gian dài, đến nay cơ bản hoàn thành nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư của tỉnh.

- Cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông nhu cầu, đường, điện, nước, y tế còn thiếu đồng bộ, chưa hoàn chỉnh nhất là các vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn.

- Công tác xúc tiến đầu tư tuy có cải tiến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Qua khảo sát tình hình tổ chức công tác xúc tiến đầu tư ở cấp huyện, các địa phương còn khó khăn, lúng túng trong công tác hướng dẫn về thủ tục đầu tư, cung cấp các thông tin về giá đất cho nhà đầu tư tham khảo, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Hệ thống thông tin và truyền thông về xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Tiền Giang và Trung ương kết nối chưa đồng bộ khiến cho công tác xúc tiến đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

Phần thứ 2

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018

I. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Định hướng

- Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 tập trung theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra, đặc biệt là tập trung theo định hướng của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo nên môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn.

- Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại.

2. Mục tiêu

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến thực hiện hoạt động đầu tư, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, phát triển số lượng doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Tiền Giang.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018

Tập trung vào các lĩnh vực theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

- Tổ chức đoàn công tác đi Nhật Bản nhằm học tập mô hình nông nghiệp sinh học công nghệ cao.

- Nghiên cứu, khảo sát thị trường, xu hướng đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực công - nông nghiệp.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư, pháp luật, nguồn nhân lực, chính sách của tỉnh để sẵn sàng cung cấp khi nhà đầu tư có yêu cầu.

- Theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin về các hoạt động xúc tiến đầu tư trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của Trung tâm; liên kết với cổng thông tin điện tử của các huyện, thành phố, thị xã.

3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

- Tiến hành rà soát thực trạng các dự án đã được thực hiện, các dự án đã có chủ đầu tư, đã cấp chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, các dự án đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tiếp tục rà soát, cập nhật và xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư vào tỉnh Tiền Giang năm 2018. Nâng cao chất lượng danh mục dự án mời gọi đầu tư của các ngành, huyện, thành, thị phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất.

- Hoàn chỉnh đầy đủ thông tin chi tiết dự án mời gọi đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, cụ thể và đầy đủ cung cấp cho các nhà đầu tư.

- Biên dịch danh mục các dự án mời gọi đầu tư ra các thứ tiếng: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc....

- Kịp thời công bố danh mục các dự án mời gọi đầu tư theo quy định.

4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Tổng hợp, xây dựng, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin của bộ tài liệu xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế bao gồm tờ gấp Tiền Giang cơ hội đầu tư - đồng hành phát triển; tờ gấp về danh mục, đính kèm thông tin chi tiết các dự án mời gọi đầu tư; xây dựng video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh Tiền Giang ...

- Xây dựng sổ tay thủ tục đầu tư, sổ tay hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp, sổ tay chính sách ưu đãi đầu tư

5. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

- Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

- Đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của các sở, ngành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin về xúc tiến đầu tư; công khai quy hoạch, kế hoạch và các thủ tục đầu tư.

- Giới thiệu điều kiện và môi trường đầu tư của tỉnh tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các hoạt động mời gọi đầu tư do các cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức.

- Phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng các chương trình, phóng sự về đầu tư của Tiền Giang.

- Liên hệ chặt chẽ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ nhằm tăng cường tính liên kết vùng thông qua các cuộc Hội nghị, Hội thảo mang tính chất vùng để hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức lớp hướng dẫn về xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư các sở, ngành, cấp huyện; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo vững về chuyên môn, hiểu rõ quy định pháp luật, có thái độ ứng xử tốt, có kinh nghiệm trong việc tiếp cận, đàm phán, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng và có khả năng giao tiếp tốt.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về phổ biến chính sách, pháp luật, kỹ năng xúc tiến đầu tư do các bộ, ngành tổ chức.

- Lựa chọn 01 địa phương làm tốt công tác xúc tiến đầu tư để tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư các Sở, ngành và các huyện, thành, thị.

7. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Các sở, ngành tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp; Định kỳ vào ngày thứ ba hàng tuần, thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư và bất kỳ lúc nào nhà đầu tư có đề nghị; hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức ít nhất 02 Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn; tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời qua đó, các doanh nghiệp có thể tham gia góp ý về các quy định, chính sách của tỉnh ngày một hoàn thiện hơn.

- Kịp thời tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư các văn bản mới có liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, các cơ chế, chính sách mới ban hành.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

- Tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng đối với xúc tiến đầu tư vào ngành, lĩnh vực mà địa phương, vùng có thế mạnh.

- Tham gia 01-02 cuộc xúc tiến đầu tư nước ngoài do các Bộ, ngành tổ chức năm trong chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tổ chức công bố Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bổ sung hoàn chỉnh các tài liệu về xúc tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư đăng ký dự án theo danh mục các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư, giới thiệu về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh để cung cấp cho nhà đầu tư và các cơ quan quản lý của tỉnh.

- Tăng cường vận động xúc tiến đầu tư - thương mại - dịch vụ hướng vào các thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Đài Loan ..., các đối tác có tiềm lực về công nghệ, tài chính. Thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng của hoạt động xúc tiến. Củng cố, sắp xếp lại bộ phận xúc tiến đầu tư để tạo thuận lợi tốt hơn trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư.

- Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, xây dựng nên hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ nhà đầu tư, tiến đến chính quyền điện tử tại tỉnh Tiền Giang. Giúp cho nhà đầu tư khai thác các dịch vụ hành chính công được thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giảm phiền hà cho nhà đầu tư. Thực hiện thường xuyên cải cách thủ tục hành chính và thông báo đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác tiếp xúc nhà đầu tư, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư doanh nghiệp.

- Cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và cụ thể hóa cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các huyện, thành, thị trong xúc tiến đầu tư và cung cấp kịp thời các tài liệu, thông tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Hợp tác với các tổ chức Kocham, Eurocham và các tổ chức khác để nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư, mở rộng hơn nữa các mối quan hệ và kết nối doanh nghiệp.

- Thu thập, cập nhật thông tin kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phát huy hiệu quả trong các diễn đàn trao đổi thu hút đầu tư và là địa chỉ tin cậy đối với nhà đầu tư.

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ xúc tiến đầu tư cho sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; củng cố, nâng chất đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư; hoàn tất việc thành lập Tổ Công tác liên ngành cấp huyện để giải quyết các vấn đề có liên quan đến quá trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn, kiện toàn các Tổ Xúc tiến đầu tư cấp huyện đã thành lập.

Phần thứ 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch

- Là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thực hiện.

- Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất bổ sung, điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

- Rà soát, cập nhật tài liệu xúc tiến đầu tư của tỉnh; xây dựng video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư tại Tiền Giang.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

- Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình đã đề ra.

- Đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

4. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thiết lập quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài, các cơ quan hợp tác phát triển quốc tế tại Việt Nam phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Tiền Giang.

- Đề xuất các đoàn đi nước ngoài tham dự các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm chủ động tiếp cận; xúc tiến đầu tư với các đối tác nước ngoài tại các sự kiện quan trọng trong và ngoài nước; kêu gọi và vận động kiều bào, người nước ngoài, doanh nhân nước ngoài đầu tư vào tỉnh Tiền Giang.

- Phối hợp, tìm kiếm, vận động các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án mời gọi đầu tư của Tỉnh; phối hợp tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh với các đối tác, đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

5. Sở Tài chính

Thẩm định, cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ngành có liên quan

Căn cứ Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh, các cơ quan đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đã đề ra.

(Đính kèm Phụ lục tổng hợp đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018)

 

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Ngành/ lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Địa bàn/ tỉnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Căn cứ triển khai hoạt động

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (triệu đồng)

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức/ cơ quan trong nước

Tổ chức/ cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp

Ngân sách cấp

Chương trình XTĐT Quốc gia

Khác (tài trợ)

Trong nước

Nước ngoài

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

Tổ chức đoàn đi Nhật Bản

 

Sở Ngoại vụ

quý 3/2018

 

X

Học tập mô hình nông nghiệp sinh học công nghệ cao

 

 

QĐ 2179/QĐ- UBND ngày 21/8/2015 về Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Trung tâm XT ĐT-TM- DL và các sở, ngành có liên quan

 

 

 

600

 

 

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Cập nhật cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên-kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách của tỉnh; xây dựng bản đồ danh mục dự án

 

TT XTDT- TM-DL

Quý I/2018

 

 

Phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhà đầu tư

 

 

QĐ 2179/QĐ- UBND ngày 21/8/2015 về Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

0

 

 

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

TT XTĐT- TM-DL

 

 

 

Rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

 

QĐ 2179/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 về Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Các sở, ngành tỉnh; các huyện, thành, thị

 

 

 

20

 

 

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Xây dựng video clip giới thiệu về Tiền Giang (kinh phí đã tính trong kinh phí tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018)

 

TT XTDT- TM-DL

Năm 2018

 

 

Xây dựng tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

QĐ 2179/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 về Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đơn vị truyền thông

 

 

 

0

 

2

5

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.050

 

 

 

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư

 

UBND tỉnh

quý 3/2018

X

 

Quảng bá Tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư của Tiền Giang

Đa ngành, đa lĩnh vực

Tỉnh Tiền Giang

Công văn số 1486/VPCP- QHĐP ngày 09/02/2018 của Văn phòng Chính phủ: Công văn số 1269/BKHĐT- ĐTNN ngày 05/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; QĐ 2179/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 về Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Các sở. ngành tỉnh; các huyện, thành, thị

 

 

 

2.000

 

 

 

Tham gia Hội nghị đầu tư thường niên vùng ĐBSCL

 

Trung tâm XTĐT- TM-DL

quý 2/2018

X

 

Quảng bá Tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư của Tiền Giang

Đa ngành, Đa lĩnh vực

Tỉnh Tiền Giang

QĐ 2179/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 về Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Trung tâm XTDT-TM- DL và các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

 

 

 

50

 

 

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xúc tiến đầu tư

 

TT XTĐT- TM-DL

Quý 2/2018

X

 

Nâng cao năng lực. bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực XTĐT cho CB,CC, VC có liên quan

 

 

 

X

 

 

 

70

 

3

 

Tham gia khóa đào tạo tập huấn về xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

 

TT XTDT TM-DL

Quý 3/2018

 

X

Nâng cao năng lực. kỹ năng XTĐT cho CB,CC, VC có liên quan

 

 

 

 

X

 

 

150

 

 

 

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm XTĐT

 

TT XTDT TM-DL

Quý 3/2018

X

 

Nâng cao năng lực. kỹ năng XTDT cho CB,CC, VC có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

7

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc triển khai các quy định mới và cung cấp thông tin theo đề nghị của nhà đầu tư.

 

TT XTDT TM-DL

Năm 2018

 

 

Cung cấp thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư.

 

 

 

Các Sớ, ngành, địa phương có liên quan

 

 

 

0

 

 

8

Thực hiệu các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

Tham gia đoàn xúc tiến đầu tư do Trung ương tổ chức

 

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Tăng cường thu hút đầu tư từ nước ngoài

 

 

Theo chương trình của cơ quan Trung ương

Trung tâm XT ĐT-TM- DL và các sở, ngành có liên quan

 

 

 

500

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.410