Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1980/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CẤP ĐỘ AN TOÀN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DÙNG CHUNG TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 42/TTr-STTTT ngày 30 tháng 7 năm 2020; Văn bản số 634/STTTT-CNTT ngày 30/7/2020 v/v báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ đề xuất cấp độ các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp độ an toàn đối với các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung

a) Tên các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc:

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành;

- Hệ thống Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần của các Sở, ngành, địa phương;

- Hệ thống Một cửa điện tử;

- Hệ thống Thư điện tử công vụ;

- Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng và dịch vụ hệ thống

b) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Trung tâm Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Vĩnh Phúc.

c) Địa chỉ: 396 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

2. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 3.

3. Phương án bảo đảm an toàn thông tin:

a) Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành hệ thống tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng thông tin tổ chức quản lý, vận hành bảo đảo an toàn các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo cấp độ 3 như sau:

- Thực hiện bảo vệ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thông tin;

- Phối hợp, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác đảm bảo an toàn thông tin.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, báo cáo chủ quản hệ thống thông tin điều chỉnh khi cần thiết;

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác thực thi bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của chủ quản hệ thống thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan khác: Chấp hành nghiêm túc các quy chế quản lý, vận hành, sử dụng, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã ban hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể;
- TT Thông tin - Công báo (để đăng tin);
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGT ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX3;
(H-18b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn